« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace TJ Petřvald

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

TJ Petřvald.pdf
Veřejnoprávní smlouva
<br> o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Petřvaldu
<br> Město Petřvald
<br> č.j.1532/2023
<br> 1.Smluvní strany
<br> se sídlem: náměstí Gen.Vicherka 2511,735 41 Petřvald zastoupené: Ing.Jiřím Lukšou,starostou IČ: 00 297 593 DIČ: cz 00 297 593 bank.spojení : Česká.spořitelna,a.s.č.ú.: 27—1721679329/0800 (dálejen poskytovatel) a TJ Petřvald,2.5.se sídlem: Závodní 1504,735 41 Petřvald zastoupena: Petrem Knorrem,předsedou IČ: 452 38 952 bank.spojení : Česká spořitelna,a.s.č.ú.: 172 634 5379/0800 (dále jen přý'emce) II <.>
<br> Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově určenou dotací a závazek příjemce touto dotací přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením za podmínek stanovených touto smlouvou <.>
<br>.Město Petřvald poskytne příjemci neinvestiční dotaci na rok 2023 ve výši 315 000,-- Kč (slovy: Tři sta patnáct tisíc korun českých) <.>
<br>.Poskytnutá neinvestiční dotace je účelově vázána na: zajištění chodu Sportovní — fotbalové činnosti mládeže a dospělých členů TJ Petřvald,1.5.v sezoně 2023 <.>
<br>.Činnost nebo projekt,na který je účelová neinvestiční dotace poskytnuta bude ukončen(a): 31.12.2023 <.>
<br>.Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 111.t Čerpání dotace a vyúčtování.Příjemce je povinen vyčerpat poskytnuté flnanční prostředky v případě dotace na činnost nejpozději do konce roku 2023,v případě projektu do 1 měsíce od ukončení projektu <.>
<br>.Vyúčtování poskytnuté dotace & závěrečnou zprávu na stanoveném tiskopisu je příjemce povinen předložit poskytovateli v termínu:
<br> 0 do 1 měsíce od ukončení realizace projektu <,>
<br>.nebo nejpozději do 10.1.následujícího roku u dotace poskytnuté na činnost <.>
<br>.Příjemce doloží finanční vyúčtová...

Načteno

edesky.cz/d/6358431


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz