« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Čermná ve Slezsku za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 5- Příloha 
Licence: DA3Z XCRGUPXA / PXA (08022022 / 08022022)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 00849707
Název: Obec Čermná ve Slezsku
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
Zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
Účetní metody,které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č.553/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,a ČÚS 701-710
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
Účetní jednotka účtuje o odpisech čtvrtletně,o oprávkách účtuje ÚJ jednou ročně,vždy k 31.12.účetního roku <.>
<br> 18.05.2023 12h 3m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: DA3Z XCRGUPXA / PXA (08022022 / 08022022)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 77 349,00 77 349,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 77 349,00 77 349,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
<br> ...
Příloha č. 4- Rozvaha 
Licence: DA3Z XCRGURXA / RXA (08022022 / 08022022)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 00849707
Název: Obec Čermná ve Slezsku
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 43 616 354,83 12 332 957,28 31 283 397,55 30 101 294,50
<br> A.Stálá aktiva 39 032 766,30 12 233 101,18 26 799 665,12 27 090 250,95
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 394 270,76 79 670,76 314 600,00 314 600,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 79 670,76 79 670,76
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 314 600,00 314 600,00 314 600,00
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 37 968 495,54 12 153 430,42 25 815 065,12 26 123 150,95
<br> 1.Pozemky 031 2 565 267,09 2 565 267,09 2 599 140,92
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021 29 269 180,42 8 263 843,12 21 005 337,30 21 596 675,30
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 3 033 132,38 1 352 271,65 1 680 860,73 1 838 734,73
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 537 315,65 2 537 315,65
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 563 600,00 563 600,00 88 600,00
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 18.05.2023 12h 2m44s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.stra...
Příloha č. 3- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu- FIN 2-12
Licence: DA3Z XCRGBA1A / A1A (18082022 / 27072022)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
<br> sestavený k 12 / 2022
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Čermná ve Slezsku
81
<br> 74901 Obec Čermná ve Slezsku
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 1 000 000,00 1 056 000,00 1 056 501,15
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 45 000,00 95 000,00 95 102,30
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 155 000,00 211 000,00 211 409,41
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 200 000,00 1 598 000,00 1 598 198,81
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 2 700 000,00 3 630 000,00 3 631 925,39
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.100,00 96,05
0000 1337 Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad 4 500,00 12 500,00 12 300,00
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 4 500,00 4 500,00 4 850,00
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 2 300,00 2 300,00 2 010,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 37 000,00 49 960,00 51 351,14
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě od.40,00 36,93
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 430 000,00 520 000,00 520 649,21
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob 410 500,00 304 500,00 304 000,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 150 000,00 81 400,00 81 053,94
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 91 200,00 91 200,00 91 200,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 73 200,00 73 200,00
0000 4212 Invest.přij.transf.ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
0000 4216 Ostatní investiční přijaté tra...
Příloha č. 2- Inventarizační zpráva
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022
<br>
<br> Název účetní jednotky: Obec Čermná ve Slezsku
<br> Čermná ve Slezsku 81,749 01
IČ :00849707
<br>
<br> Datum zpracování: 25.01.2023
<br> Den zahájení inventarizace: 02.01.2023
<br> Den ukončení inventarizace: 25.01.2023
<br> Den,ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2022
<br>
<br> 1.Vyhodnocení provedené inventarizace:
<br>
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu
<br> s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů
<br> inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termín inventury byl dodržen <.>
<br>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br>
<br> Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 28.12.2022,přítomni byli všichni členové,na důkaz
<br> byly připojeny podpisy na protokolu.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br>
<br> 2.Výsledek inventarizace:
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.Dle plánu inventur
<br> byl zjištěn skutečný stav majetku,pohledávek,závazků a ostatních inventarizačních položek,který je
<br> zaznamenán v inventurních soupisech.Skutečný stav byl porovnán se stavem účetním.Při inventarizaci
<br> nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl <.>
<br> Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv,než které jsou v
<br> rekapitulaci uvedeny.Na účty,které mají k 31.12.2022 zůstatek 0 Kč,nebyly inventurní soupisy
<br> vystaveny.Rozdílová inventura nebyla provedena <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Výsledek inventarizace:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Účet Název účtu Zůstatek
<br> číslo k 31.12.2022
<br>
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 79 670,76
<br> 021 Stavby 29 269 180,4...
Příloha č. 1- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br>
<br> Klasifikace informací: Veřejná
<br> KUMSX02S369V
<br>
<br>
Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čermná ve Slezsku <,>
<br> IČ 00849707 za rok 2022
<br>
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bylo provedeno v souladu s § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>
na základě písemné žádosti ze dne 21.6.2022 <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31.10.2022 bylo vykonáno dne 30.11.2022,závěrečné přezkoumání
hospodaření k datu 31.12.2022 bylo vykonáno dne 4.5.2023 <.>
<br>
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXX XXXXXXX,MBA kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br> Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Čermná ve Slezsku <.>
<br>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2022 dne 22.8.2022 <.>
<br>
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 13.4.2023 <.>
<br>
Zástupci územního celku,kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta
- Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXX,účetní
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem
č.420/2004 Sb <.>
<br> Č j.: MSK 64698/2023
<br> Sp.zn.:
KON/14847/2022/Sam
113.1 V5
<br>
<br> V y řizuje: Ing.XXX XXXXXXX,MBA
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX 622 282
E-mail: posta@msk.cz
<br>
<br>
Čj.: MSK 64698/2023 Sp.zn.: KON/14847/2022/Sam
<br>
<br>
2/10...
Návrh Závěrečného účtu obce Čermná ve Slezsku za rok 2022 
Licence: DA3Z XCRGBZUC / ZNC (01012023 / 01012023)
<br>
<br> Obec Čermná ve Slezsku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)
<br> 18.05.2023 10h 0m57s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 9
<br> sestavený ke dni 31.12.2022
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00849707
<br> název Obec Čermná ve Slezsku
<br> ulice,č.p.81
<br> obec Obec Čermná ve Slezsku
<br> PSČ,pošta 74901
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 556300023
<br> fax 556300023
<br> e-mail obec@cermnaveslezsku.cz
<br> WWW stránky www.cermnaveslezsku.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Ostatní doplňující údaje
Příloha č.1 -Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha č.2 - Inventarizační zpráva
Příloha č.3 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12
Příloha č.4 - Rozvaha
Příloha č.5 - Příloha
<br>
<br> Licence: DA3Z XCRGBZUC / ZNC (01012023 / 01012023)
<br> 18.05.2023 10h 0m57s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 9
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 7 229 500,00 7 235 010,00 2 149 862,65
<br> Nedaňové příjmy 881 500,00 906 700,00 240 324,96
<br> Kapitálové příjmy 10 000,00 10 000,00 4 000,00
<br> Přijaté transfery 94 830,00 258 230,00 70 200,00
<br> Příjmy celkem 8 215 830,00 8 409 940,00 2 464 387,61
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ...

Načteno

edesky.cz/d/6355240

Meta

Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz