« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Oznámení – zahájení územního řízení, stavebník: RWE GazNet, s.r.o. zastoupený společností IGEA s.r.o., Na valše, Ostrava, stavba: REKO MS Osek nad Bečvou ,V.Etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Oznámení – zahájení územního řízení, stavebník: RWE GazNet, s.r.o. zastoupený společností IGEA s.r.o., Na valše, Ostrava, stavba: REKO MS Osek nad Bečvou ,V.Etapa

M stský ú ad Lipník nad Be vou
Stavební ú ad
nám stí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Be vou
<br> Vaše j.:
Ze dne:
Spisová zna ka:
Naše j.:
Po et list :
Po et p íloh:
Po et list /svazk p íloh:
Po et a druh p íloh v digit.podob :
Skarta ní znak:
Vy izuje:
Telefon:
E-mail:
<br> MU/24508/2014/SÚ-U LIP2
MU/02725/2015/
6
1 situace
1
1
328.3/A 5
Ivana Vl ková
581 722 227
ivlckova@mesto-lipnik.cz
<br> Datum:
Vypraveno dne:
<br> 09.02.2015
<br> RWE GasNet s.r.o <.>,I O 27295567,Klišská 940,401 17 Ústí nad Labem <,>
zastoupená na základ plné moci spole ností
RWE Distribu ní služby,s.r.o <.>,I O 27935311,Plynárenská 499/1,657 02 Brno <,>
kterou dále zastupuje
IGEA s.r.o <.>,I O 46580514,Na valše 3,702 95 Ostrava
(dále jen "žadatel") podal dne 10.12.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umíst ní
stavby:
Rekonstrukce NTL plynovod a plynovodní p ípojek v obci Osek nad Be vou <,>
na pozemcích parc.<.> st.315 (zastav ná plocha a nádvo í),st.432 (zastav ná plocha a
nádvo í),parc.<.> 195/3 (zahrada),parc.<.> 195/4 (zahrada),parc.<.> 198 (zahrada),parc.<.> 199
(zahrada),parc.<.> 202 (zahrada),parc.<.> 203 (zahrada),parc.<.> 205 (zahrada),parc.<.> 210
(zahrada),parc.<.> 224 (zahrada),parc.<.> 232/1 (zahrada),parc.<.> 638/2 (zahrada),parc.<.>
638/1 (zahrada),parc.<.> 640/1 (zahrada),parc.<.> 640/2 (zahrada),st.445 (zastav ná plocha a
nádvo í),parc.<.> 641 (zahrada),st.251/2 (zastav ná plocha a nádvo í),st.251/1 (zastav ná
plocha a nádvo í),parc.<.> 1288/34 (ostatní plocha),parc.<.> 1363/1 (ostatní plocha),parc.<.>
1363/2 (ostatní plocha),parc.<.> 1494/1 (ostatní plocha),parc.<.> 1494/2 (ostatní plocha),parc <.>
<.> 1494/3 (ostatní plocha),parc.<.> 1494/4 (ostatní plocha),parc.<.> 1494/5 (ostatní plocha) <,>
parc.<.> 1494/6 (ostatní plocha),parc.<.> 1494/7 (ostatní plocha),parc.<.> 1494/8 (ostatní
plocha),parc.<.> 1494/9 (ostatní plocha),parc.<.> 645/6 (zahrada),parc.<.> 1494/13 (ostatní
plocha),parc.<.> 1345 (ostatní plocha),parc.<.> 646/2 (orná p da),parc.<.> 1288/1 (ostatní
plocha),parc.<.> 1492/4 (ostatní plocha),parc.<.> 1492/8 (ostatní plocha),parc.<.> 701/3
(zahrada),parc.<.> 1495/34 (ostatní plocha),parc.<.> 1495/1 (ostatní plocha),parc.<.> 1491/1
(ostatní plocha),parc.<.> 1491/7 (ostatní plocha),parc.<.> 172/2 (ostatní plocha),parc.<.> 1454/3
(vodní plocha),parc.<.> 1453 (vodní plocha),parc.<.> 1284/3 (ostatní plocha),parc.<.> 1297/6
(ostatní plocha),parc.<.> 1297/5 (ostatní plocha),parc.<.> 1284/2 (ostatní plocha),parc.<.> 703/1
(ostatní plocha),parc.<.> 1492/5 (ostatní plocha),parc.<.> 1326 (ostatní plocha),parc.<.> 705/4
(ostatní plocha),parc.<.> 704/10 (ostatní plocha),parc.<.> 1297/4 (ostatní plocha),st.245
(zastav ná plocha a nádvo í),st.260 (zastav ná plocha a nádvo í),st.316 (zastav ná plocha
a nádvo í),st.317 (zastav ná plocha a nádvo í),st.178/2 (zastav ná plocha a nádvo í),st <.>
<br>.j.MU/02725/2015/
<br> str.2
<br> p.191/1 (zastav ná plocha a nádvo í),st.178/1 (zastav ná plocha a nádvo í),st.280
(zastav ná plocha a nádvo í),st.433 (zastav ná plocha a nádvo í),parc.<.> 646/5 (orná p da)
v katastrálním území Osek nad Be vou <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní ízení <.>
Stavba obsahuje:
P edm tem stavby je rekonstrukce NTL plynovod a plynovodních p ípojek v obci Osek nad
Be vou.Jedná se o zm nu výškopisu potrubí,áste nou zm nu trasy a úpravu n kterých
hlavních uzáv r plynu ( HUP ).Rekonstrukce v rámci V.etapy je pokra ování již provád né
celkové rekonstrukce plynovod v obci.Stávající plynovody,které jsou z materiálu lPE – LITEN
dn 225,dn160,dn110,dn90 budou nahrazeny plynovody z materiálu PE 100 dn160,dn110 <,>
dn90 s ochranným oplášt ním.Celková délka plynovodu iní 1329 m.Tlaková hladina ( NTL
do 5kPa) z stává beze zm ny.Nové plynovody budou vedeny v trase resp.v soub hu se
stávajícími plynovody,budou situovány v chodnících,okrajem místních komunikací <,>
v zatravn ných plochách p ed obytnými domy.Dojde ke k ížení komunikací (státní silnice I/47 <,>
krajská silnice III/43419),což bude ešeno bez narušení povrchu vozovky.Stavbou dojde ke
k ížení se zatrubn nou ástí drobného vodního toku „Klo inek“ <.>
Sou ástí stavby je rekonstrukce p ípojek plynu.Potrubí stávajících 55 ks p ípojek z ocelových
izolovaných trubek bude nahrazeno potrubím z materiálu PE 100 dn40 s ochranným
oplášt ním.Nové p ípojky budou ukon eny ve sk í kách HUP,které budou umíst ny vn
objekt nebo v oplocení p edzahrádky a budou p ístupné z ve ejného prostranství.Stávající
p ípojky (4 ks) z materiálu PE 80 budou ponechány a budou p epojeny na nový plynovod <.>
Potrubí stávajícího plynovodu a stávajících plynovodních p ípojek,ur eno k rekonstrukci,bude
odstran no <.>
Stavba je len na na tyto provozní soubory:
- PS- 01 – NTL plynovod
- PS-02 – NTL plynovodní p ípojky v etn OPZ ( odb rné plynovodní za ízení )
Umíst ní stavby vyplývá ze zákresu do situace 1:1000,která je ve zmenšeném provedení
nedílnou p ílohou tohoto oznámení <.>
M stský ú ad Lipník nad Be vou,stavební ú ad,jako stavební ú ad p íslušný podle § 13 odst <.>
1 písm.c) záko...

Načteno

edesky.cz/d/63398

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz