« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o činnosti mikroregionu za rok 2022.pdf [0,95 MB]
7 v-.<.>.v,<,> DEE Zprava o cmnostl mikroregionu Strednl Hana za rok 2022 “*f*—“GW
<br> '$“ V“ míšení “PŠ
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná tvořily v roce 2022 tyto členské obce:
<br> města: Kojetín,Němčice nad Hanou a Tovačov obce: Ivaň,Křenovice,Lobodice,Měrovice nad Hanou,Obědkovice,Oplocany,Polkovice,Stříbrnice,Troubky,Uhřičice a Záříčí <.>
<br> Počet obyvatel MRSH k 1.1.2022 — 17 364 osob (dle informativního přehledu MVČR) <.>
<br> Statutární orgány:
<br> Předseda * XXXXXXXX XXXXXX (Křenovice),místopředseda — XXXXX XXXXXXX (Tovačov),Členové rady mikroregionu: Bc.XXXX XXXXXXXX (Lobodice),XXXXXXXXX XXXXX (Obědkovice),XXXX XXXXXXXXX (Ivaň)
<br> Změna statutárního orgánu MRSH ze dne X.11.2022 na předseda XXXXX XXXXXXX (Tovačov),místopředseda XXXXXX XXXXXXXXX (Kojetín)
<br> MRSH nemá žádného zaměstnance na HPP.Veškerou činnost pro MRSH vykonávají zástupci obcí a výše uvedení statutární zástupci bezplatně.Funkci účetní vykonává za úplatu — formou DPP — XXXXX XXXXXXXX (účetní Obecního úřadu v Měrovicích nad Hanou) <.>
<br> Činnost mikroregionu Střední Haná byla v roce 2022 ještě částečně ovlivněna pandemií COVID — 19.opatřeními znemožňovala konání tradičních akcí či užší spolupráci.Svazek byl v roce 2022 aktivní v následujících oblastech činností:
<br> 1.Oblast organizační záležitosti a financí
<br> Vroce 2022 se zástupci obcí sešli na 6.valných hromadách,ztoho jedno zasedání bylo výjezdní s prezentací MAS Hodonínská <.>
<br> Finanční hospodaření svazku obcí mikroregionu Střední Haná se v roce 2022 řídilo schváleným rozpočtem na rok 2022.Rozpočet byl schválen ve výši příjmů 638 700,- Kč,výdajů 888 700- Kč,uhrazené splátky dlouhodobý příjem půjček 2 809 257,— Kč,změna stavu krátkodobých prostředků na účtech „ 3 836 027,22 Kč
<br> Během roku 2022 byla schválena 2 rozpočtová opatření,která reagovala na změnu rozpočtu v oblasti dotačních titulů,přesunů rozpočtových prostředků a použití nových příjmů k zajištění nových výdajů.Příjmy tvořily členské příspěvky mě...
Zpráva o výsledku PH DS - SO MR Střední Haná.pdf [0,32 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/66123/2022/OK/7326 Počet listů: 10
Č.j.: KUOK 1570/2023 Počet stran: 10
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazek obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2022
<br> IČ 69604771
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 27.9.2022 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 5.4.2023 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2022
dne 5.9.2022.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 5.4.2023 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Měrovice nad Hanou
<br>
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2022 - 31.12.2022
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 5.4.2023 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
kontrolor:
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: XXXXX XXXXXXX - předseda
XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výs...
Výroční-zpráva-Střední-Haná_2022.pdf [27,95 MB]
EVROPSKÁ UNIE ) M | N | STE RSTVO Evropský fond pro regionální rozvoj A PRO MÍSTNÍ Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR
<br> Výroční zpráva
<br> o činnosti a hospodaření
<br> Střední Haná,o.p.s <.>
<br> a organizační složky MAS Střední Haná
<br> za rok 2022
<br> MÍSTNÍ AKCP—ší ĚKUPŠNÁ
<br> STŘEDNÍ ' ANA
<br> Textovou část zpracovala: Ing.]armila Korcová,Bc.XXX XXXXXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Mapové podklady zpracovala: Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> EVROPSKÁ UNIE A MINISTERSTVO
<br> Evropský fond pro regionální rozvoj
<br> PRO MÍSTNÍ Integrovaný regionální operační program & ROZVOJ ČR
<br> Obsah 1.Základní údaje o společnosti Střední Haná,o.p.s.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 1.1 Personální obsazení kanceláře.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 1.2 Druh Obecně prospěšných služeb.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 1.3 Územní působnost.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 2.Organizační struktura společnosti Střední Haná,o.p.s.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 3.Finanční zajištění provozu společnosti Střední Haná,o.p.s.a MAS v roce 2022.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.13 4.Činnost MAS a společnosti Střední Haná,o.p.s.v roce 2022.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.13 4.1 činnost...
VYSLEDOVKA0000000607.pdf [0,08 MB]
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 3z69604771IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 1 507,63 0,00 3 310,24 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.1 507,63 0,00 3 310,24 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.558 0,00 0,00 186 868,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 79 913,00 0,00 48 492,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.521 30 589,00 0,00 23 530,00 0,00
<br> 12.518 49 194,69 0,00 35 545,78 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 19 331,00 0,00 10 001,00 0,00
<br> 9.512 768,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 123 761,00 0,00 3 509,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.501 114 117,40 0,00 89 966,72 0,00
<br> I.417 674,09 0,00 397 912,50 0,00
<br> A.596 944,36 0,00 777 084,17 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Ha
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: nám.TGM 20,Kojetín
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<...
ROZVAHA0000000606.pdf [0,09 MB]
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 5z69604771IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 557 770,96 0,00 557 770,96 5 687 567,96
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 2 215 588,00 2 215 588,00 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 3 774 102,04 361 720,00 3 412 382,04 3 489 955,04
<br> 3.021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.6 028 690,04 2 577 308,00 3 451 382,04 3 489 955,04
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 70 000,00 53 740,00 16 260,00 18 600,00
<br> 5.018 14 611,40 14 611,40 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.84 611,40 68 351,40 16 260,00 18 600,00
<br> 6 113 301,44 2 645 659,40 3 467 642,04 3 508 555,04
<br> 6 671 072,40 2 645 659,40 4 025 413,00 9 196 123,00
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Ha
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: nám.TGM 20,Kojetín
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 69604771Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
...
PRILOHA0000000611.pdf [1,31 MB]
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 1z69604771IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední HaNázev:
<br> Sídlo: nám.TGM 20,Kojetín
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 69604771Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 20.2.2023 13:38:47
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS 701 - 710
- způsob účtování zásob - B
- postupy účtování u opravných položek až k 31.12.daného účetního období
- způsob odpisování majetku - rovnoměrný,o odpisech se účtuje měsíčně
- snížená hranice pro mejetek na účtu 028 - 500,-
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 2z69604771IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování trans...
Navrh zaverecneho uctu DSO Stredni Hana za rok 2022.pdf [0,49 MB]
1
<br> Návrh závěrečného účtu
<br> Svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2022
<br> Základní údaje:
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná
<br> Masarykovo nám.20,Kojetín,PSČ 752 01
<br> Zastoupený: Markem Svobodou - předsedou
<br> IČO: 69604771
<br> Bankovní spojení: ČS a.s,č.ú.1884010339/0800
<br> www.strednihana.cz
<br>
<br>
<br> Podle §17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje závěrečný
<br> účet svazku obcí valná hromada.Vyúčtování za rok 2022 v souladu s citovaným ustanovením obsahuje
<br> údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních
<br> operacích,včetně tvorby a použití fondů,hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC.Součástí
<br> závěrečného účtu je dále vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtu krajů,obcí <,>
<br> státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob <.>
<br>
<br>
<br> Finanční hospodaření svazku obcí mikroregionu Střední Haná se v roce 2022 řídilo rozpočtem
<br> schváleným valnou hromadou v prosinci 2021.Rozpočet byl schválen ve výši příjmů 638.700,- Kč <,>
<br> výdajů 888.700,- Kč,uhrazené splátky dlouhodobý příjem půjček 2.809.257,- Kč,změna krátkodobých
<br> prostředků na účtech – 3.836.027,22 Kč <.>
<br> Během roku 2022 byla schválena 2 rozpočtová opatření,která reagovala na změnu rozpočtu v oblasti
<br> dotačních titulů,přesunů rozpočtových prostředků a použití nových příjmů k zajištění nových výdajů <.>
<br>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stav základního běžného účtu č.1884010339/0800
<br> vedeného u ČS a.s.k 1.1.2022 687 810,96 Kč
<br> k 31.12.2022 527.697,06 Kč
<br> Stav účtu u ČNB č.94-25013641/0710
<br> Stav k 1.1.2022 2 416 984,85 Kč
<br> Stav k 31.12.2022 493,90 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> paragraf položka text
schválený
rozpočet
<br> rozpočet po
změnách
<br> výsledek od
počátku roku
<br> 0 4121 NI přijaté transfery od obcí ...
FIN212M0000000605.pdf [0,51 MB]
oddíl I./ 1
<br> Celkem 638 700,00 787 132,00 3 204 198,66
<br> 6330 **** 0,00 2 417 300,150,00
<br> 6330 0,00 2 417 300,154134 0,00
<br> 6330
<br> 6310 **** 300,00 66,51300,00
<br> 6310 300,00 66,512141 300,00
<br> 6310
<br> 3639 **** 0,00 23 000,0023 000,00
<br> 3639 0,00 23 000,002111 23 000,00
<br> 3639
<br> 0000 **** 638 400,00 763 832,00763 832,00
<br> 0000 638 400,00 763 832,004121 763 832,00
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Výsledek od
<br> počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2022 12 69604771
<br> XXX XXXXX IČ:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2022
<br> Převody z rozpočtových účtů
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> Příjem z úroků
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů
a práv
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná,nám.TGM 20,Kojetín
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> Celkem 888 700,00 942 132,00 2 971 546,51
<br> 6399 **** 200,00 12,64200,00
<br> 6399 200,00 12,645362 200,00
<br> 6399
<br> 6330 **** 0,00 2 417 300,150,00
<br> 6330 0,00 2 417 300,155345 0,00
<br> 6330
<br> 6310 **** 9 800,00 2 980,439 800,00
<br> 6310 6 800,00 1 472,805163 6 800,00
<br> 6310 3 000,00 1 507,635141 3 000,00
<br> 6310
<br> 3639 **** 878 700,00 551 253,29932 132,00
<br> 3639 0,00 0,006121 148 432,00
<br> 3639 0,00 10 000,005492 10 000,00
<br> 3639 0,00 3 000,005339 3 000,00
<br> 3639 48 200,00 10 000,005222 48 200,00
<br> 3639 160 000,00 154 750,005221 160 000,00
<br> 3639 20 000,00 0,005194 20 000,00
<br> 3639 2 000,00 0,00517...

Načteno

edesky.cz/d/6336517

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz