« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Návrh zpevněných ploch, parkovacích stání a úprava odvodnění ul. Plzeňská, Králův Dvůr -30157/23/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

30157.pdf (1.8 MB)
iií Beroun
<br> Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum: Číslo jednací:
12.04.2023 MBE/30157/2023/DOPR-
<br> DrP
<br> Spisová značka:
6238/2015/DOPR/16
<br> Vyřizuje / telefon:
Petr Drexler/311654317
<br> E-mail:
<br> doprava9@muberoun.cz
<br> ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální
stavební úřad") vykonávající státní správu podle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),podle
§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a podle
§ 11 odst.1 písm.b) zákona 6.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů povoluje na žádost
stavebníka města Králův Dvůr,náměstí Míru 139,267 01 Králův Dvůr,podle § 118 stavebního zákona změnu
stavby před jejím dokončením,spočívající v
<br> prodloužení lhůty k dokončení stavby
<br> „Návrh zpevněných ploch,parkovacích stání a úprava odvodnění úl.Plzeňská,Králův Dvůr" na pozemku
pozemková parcela číslo 379/23,379/22,379/21,379/20,379/26,379/25,379/24,379/6,379/74,379/1
v katastrálním území Počaply,pro kterou bylo vydáno stavební povolení dne 2.7.2015 pod č.j.:
MBE/43236/2015/DOPR-DrP,které nabylo právní moci dne 7.8.2015.Lhůta k dokončení stavby,která byla
stanovena podmínkou č.7 stavebního povolení do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí tj.do 7.8.2017
se mění tak,že stavba bude dokončena
<br> do20.12.2025 <.>
<br> Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti <.>
<br> Odůvodnění
<br> Stavebník město Králův Dvůr,náměstí Míru 139,267 01 Králův Dvůr,podal dne 23.02.2023 žádost o
prodloužení lhůty k dokončení stavby „Návrh zpevněných ploch,parkovacích stání a úprava odvodnění
úl.Plzeňská,Králův Dvůr" na pozemku pozemková parcela číslo 379/23,379/22,379/21,379/20,379/26 <,>
379/25,379/24,379/6,379/74,379/1 v katastrálním území Poč...

Načteno

edesky.cz/d/6110346

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz