« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Ministerstvo životního prostředí - Depolymerizační linka Králův Dvůr - II. podání - 2023/500/102

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

500.pdf (173.75 kB)
Odbor výkonu státní správy I
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/3
<br> Praha dne 11.4.2023 rozdělovník
Č.j.: MZP/2023/500/712
Sp.zn.: ZN/MZP/2023/500/102
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: Lucie.Eichlerova@mzp.cz
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení
zjišťovacího řízení podle § 4 odst.1 písm.c) cit.zákona k záměru zařazenému
v kategorii II
<br> Jako příslušný úřad Vám podle § 6 odst.5 zákona zasíláme odkaz na elektronickou formu
oznámení záměru „Depolymerizační linka Králův Dvůr - II.podání“ (oznamovatel Green-
Future.cz a.s <.>,IČO 11932678,Stračovská Lhota 50,503 15 Mžany) zpracovaného podle přílohy
č.3 k cit.zákonu a sdělujeme Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 tohoto zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky (dle rozdělovníku) žádáme ve smyslu § 16 odst.2 cit <.>
zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení
nahlížet,na úředních deskách a na internetu současně s upozorněním,že každý může zaslat své
písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední
desce dotčeného kraje.Doba zveřejnění je podle § 16 odst.2 cit.zákona nejméně 15 dnů <.>
Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst.2 cit.zákona o vyrozumění
(Lucie.Eichlerova@mzp.cz) o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
v nejkratším možném termínu <.>
<br> Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady (dle
rozdělovníku) ve smyslu § 6 odst.6 cit.zákona o zaslání vyjádření k oznámení
příslušnému úřadu (OVSS I,Vršovická 65,100 10 Praha 10) nejpozději do 30 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznáme...

Načteno

edesky.cz/d/6108962


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz