« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Oznámení - zahájení územního řízení - CETIN Hlubyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení_CETIN_Hlubyně.pdf (321.03 kB)
Městský úřad Březnice
Stavební úřad
<br> Náměstí 11,262 72 Březnice
<br>
<br>
Spis:
<br> Číslo jednací:
<br> 1637/2023/SÚ
<br> 1823/2023/MUBREZ/SÚ/LDus
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon
<br> E-mail:
<br> Duspivová
<br> 318 403 172
<br> stavebni@breznice.cz
<br> Březnice dne 12.4.2023
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> …………………………………………………………………………………
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> CETIN,a.s <.>,IČO 04084063,XXXXXXX XXXXXXXXX,Olšanská č.p.XXXX/X,XXX XX Praha 3
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 31.3.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> FTTx_P_NADZEM_Hlubyně_HLPRI1_OK
<br> na pozemku parc.č.8,766/1,767/1,814/1,798,661/3,662/2 v obci a katastrálním území Hlubyně <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - veřejné vedení technické infrastruktury – podzemní vedení sítě elektronických komunikací sloužící
k poskytování služeb vysokorychlostního internetu <.>
<br>
<br> Stavební úřad,tímto v souladu s § 2 odst.1 zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní
<br> a energetické infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o urychlení výstavby“),sděluje účastníkům řízení,že na územní řízení se vztahuje
<br> uvedený zákon <.>
<br> Stavební úřad Městského úřadu Březnice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve
<br> kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení
<br> své námitky a veřejnost připomínky do
<br> 15 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.Účastníci
<br> řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu Březni...

Načteno

edesky.cz/d/6106627

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz