« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Ministerstvo životního prostředí - Pokračování těžby výhradního ložiska vápenců ve stávajících dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I, Lom VČS - východ - III. etapa- posuzování vlivů na životní prostředí - 710/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

710 (180.39 kB)
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/3
<br> Praha dne 31.března 2023
Č.j.: MZP/2023/710/1079
Vyřizuje: Ing.XXX XXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: Jan.Kuta@mzp.cz
<br> dle rozdělovníku
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) – rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
<br> Ministerstvo životního prostředí,jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm.c) zákona,Vám
v souladu s § 8 odst.2 zákona zasílá informaci o dokumentaci vlivů záměru „Pokračování
těžby výhradního ložiska vápenců ve stávajících dobývacích prostorech Suchomasty
a Suchomasty I,Lom VČS – východ (III.etapa)“ na životní prostředí (dále jen
„dokumentace“),jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst.1 zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst.2 zákona neprodleně zveřejní
informaci o dokumentaci a o XXX,kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet,na úředních
deskách současně s upozorněním,že veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené orgány a dotčené
územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje.Doba
zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst.2 zákona nejméně 15 dnů.Zároveň v souladu s tímto
ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou
nebo e-mailovou zprávou (Jan.Kuta@mzp.cz),příp.písemně příslušný úřad o dni
vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce,a to v nejkratším možném termínu <.>
<br> Dále žádáme dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky ve smyslu
§ 8 odst.2 a 3 zákona o zaslání písemného vyjádření k dokumentaci nejp...

Načteno

edesky.cz/d/6080709


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz