« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Záměr pronajmout nemovitý majetek - nebytový prostor sloužící k podnikání na ul. Dlouhá 3, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout nemovitý majetek
Statutární město Brno Městská část Brno_Bohunice
Rada městské části
<br> Dlouhá 3,625 00 Brno
<br> č.j.BBoH/o2119l23lMo
<br> zÁrvl Ěn
pronajmout nemoviý majetek
<br> Statutární město Brno MČ Brno-Bohunice zveřejňuje v souladu s ustanovenÍm $ 39 odst.1 zákona
č.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů' a s usnesením Rady MČ Brno-Bohunice <,>
přijatým na 10.zasedání dne 22.03.2023 po dobu 30 dnů záměr pronajmout nebytový prostor
sloužící k podnikání v přízemí objektu občanské vybavenosti Dlouhá 57713,Brno,který je
součástí pozemku p c 192912,zastavěná plocha a nádvoří,v k.ú.Bohunice,vše zapsané na listu
vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno-
město <.>
<br> Specifikace prostoru k pronájmu
<br> číslo místnosti Místnost plocha v m2
1 Provozovna 74,30
2 Chodba 5,00
3 Satna 4,10
4 WC 1,33
5 úklidová místnost 1,40
6 sklad 6,90
7 Sklad 17,80
<br> Gelkem í 10'83
<br> 'l
<br> i!
<br> i;
<br> ii
<br> I
II
<br> t:
<br> ř
<br> E}
<br> #
<br> li
:l
<br> il
<br> !l
<br> il
<br> gíá
*.!
ýo
''E
<br> :
<br> !
fro
oNo
2I
<br> g1i:
\:
<br> I
<br>
<br> ?/1
<br> o
<br> 21 1 6/3
<br> 2221/3
2221/2
<br> 553'15
<br>.1857
<br> B
Ň
<br> 576r t
<br>,929/1
<br> 2224
<br> 221322246
<br> 2
<br> a
<br> 21 17
<br> 21 16/1
<br> 2222/8
2222ft
<br> 552ti
<.> 185 <,>
<br> 2208
<br> 2253
<br> 5i*
k.ú.Bohunice
<br> Podmínkv pro siednání náimu:
<br> Minimální výše nájemného za předmět nájmu zakaŽdÝ započ,atÝ m2lrok (bez DPH) ěinÍ 3.100 Kč
Doba nájmu - na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců <.>
<br> Nájemce je oprávněn provést V nebytovém prostoru na svŮj náklad stavební úpravy s předchozím
souhlasem pronajímatele <.>
<br> Uchazeč v nabíd uvede minimálně <.>
<br> navrhovanou výši nájemného za předmět nájmu v Kč za m2lrok (bez DPH) <,>
identifikační údaje uchazeče <,>
kontaktní Údaje uchazeče (telefon,email,doručovací adresa,jméno a podpis osoby
oprávněné jednat za uchazeče <.>
<br> Uchazeč v nabídce doloŽí:
<br> doklad opravňují...

Načteno

edesky.cz/d/6074554


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz