« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - Vnější vzhled VZP - příloha 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vnější vzhled VZP - příloha 1

!IIIJIIIEEIIIHWIIIIJIHRBIIIIIMIIHIHEIIIIIEIMIIIIIIŽIII
<br> A590X619114L
<br> Velení Armády Ceské republiky Vítězné náměstí 1500/5,Praha 6,PSČ 160 01,datová schránka hjyaavk
<br> Čj.1102-lf2016-1 304 Počet listů: 2 Přílohy: 1M
<br> Schvaluji.armádní generál Ing.XXXXX XXXXX „ náčelník Generálního štábu Armády Ceské republiky
<br> Praha /.listopadu 2016 ff /7 ' / NAŘÍ ENÍ
<br> NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR
<br> „ 'K ÚPRAVĚ YISĚJŠÍHO VZHLEQU vaÁyů „,V PODRIZENOSTI NACELNIKAGENERALNIHO STABU ACR
<br> PRAHA 2016
<br> K zabezpečení jednotné úpravy vnějšího vzhledu vojáků a vojákyň zařazených u organizačních útvarů MO,vojenských útvarů,vojenských zařízení a úřadů v podřízenosti NGŠ AČR v souladu se základním vojenským řádem Zákl—l Základní řád ozbrojených sí! České repubííky <.>
<br> nařizují
<br> 1.ZNGŠ,ZNGŠ-NŠ.ZNGŠ-I AČR„ zNGš-Ř soc Mo,všen_1 hdmag.Vclitelfyg,náčelníkům v mé godřízcnosti:
<br> — seznámit všechny své podřízené se základními požadavky,které jsou kladeny na vnější vzhled vojáků v činné službě,vojáků v záloze a ve výslužbě s povolením nosit vojenský stejnokroj,uvedenými v příloze tohoto nařízení <.>
<br> Termín: do 30.listopadu 2016
<br> —— důsledně vyžadovat dodržování požadavků kladených na vnější vzhled vojáků při nošení vojenskeho stejnokroje i při služební činnosti ve sportovní ústrojí nebo v civilním oděvu <.>
<br> Termín: trvale
<br> Tímto nařízením pozbývá platnosti nařízení NGŠ AČR k úpravě vnějšího vzhledu vojáků,čj.80626-52f20061'DP-1618 z 3.června 2006 <.>
<br> ÚPRAVA v_NÉJšíHo VZHLEDU voJÁKů \; PODĚÍZENOSTI NAČELNÍKA GENERALNIHO STABU ACR
<br>,ČÁST PRVNÍ,ÚVODNÍ USTANOVENÍ
<br> Čl.1
<br> [.Toto nařízení stanovuje základní požadavky,které jsou kladeny na vnější vzhled vojáků v činné službě,vojáků v záloze a ve výslužbě s povolením nosit vojenský stejnokroj při nošení vojenského stejnokroje a dále při služební činnosti ve sportovní ústrojí nebo v civilním oděvu <.>
<br> 2.Nedílnou součástí vojenské etiky je hrdost a sebekázeň,kterou vojáci musí projevovat dodržováním požadavků na vnější vzhled.Vojáci musí být čistě a pečlivě upravení,musí vystupovat profesionálně a jít příkladem ukázněnosti ve službě i mimo službu <.>
<br> 3.Za svůj vnější vzhled odpovídá každý voják.Za kontrolu vnějšího vzhledu svých podřízených odpovídají nejbližší a přímí nadřízení (dále jen „nadřízený“).Skutečnost,zda voják stanovene požadavky splňuje,posuzuje nadřízený nebo jím pověřený kontrolní orgán <.>
<br> Čl.2
<br> l.Úprava vnějšího vzhledu vojáků nesmí být v rozporu s vnitřními předpisyl),nesmí bránit užívání vojenské výstroje (zejména prostředků individuální ochrany) a vojenské výzbroje,nesmí snižovat důstojnost & význam vojenského stejnokroje,nesmí působit výstřednč a musí umožňovat osobní hygienu & dodržování bezpečnostních opatření při výkonu služby <.>
<br> 2.Služební orgánn musí při výběru uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání a uchazeče o přijetí k Aktivním zálohám každého uchazeče prokazatelně seznámit spožadavky na vnější vzhled vojáků,které stanovují základní vojenské předpisy a toto nařízení <.>
<br> Čl.3
<br> Požadavky na vnější vzhled vojáků může nadřízený v odůvodněných případech (zejména ze služebních,operačních,taktických,bezpečnostních,zdravotních nebo hygienických důvodů) dočasně upravit přísnčji nebo dočasně zmírnit či povolit úlevy ve svém nařízení <.>
<br> Vyhláška č.3873010 Sb <.>,0 zobrazení vojenského znaku & národního rozlíšovacího znaku,způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozemávacím znakem,zobrazení vojenskeho stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení & označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích & stejnokrojích),ve znění vyhlášky č.4792012 Sb.; čl.35 písm.e),čl.581 a 592; _ Zákl-l Základní řád ozbrojených sil České republiky; (51.26 ZákI-2 Cvičební řád ozbrojemích si! Ceské republika
<br> NVMO č.400.009 Věstníku Výstrojní předpis;
<br> NVMO č.121'2012 Věstníku o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje,\gzbranjíoh součástek vojenské výstroje a okobných sfejnokrojoavch doplňků (signolrojow výnos) <.>
<br> viz 52 zák č.220! 1999 Sb <.>,o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o něklelých právních poměrech vojáků v záloze; 52 zák.č.221/1999 Sb <.>,o vojácích : povolání
<br> Čl.4
<br> Reprezentují—li vojáci Armádu České republiky na oficiální služební akci v civilním nebo sportovním oděvu,musí i v tomto případě ve vnějším vzhledu dodržovat obecně akceptované společenské normy,zachovávat důstojnost a tím i vážnost postavení vojáka <.>
<br> ČÁST DRUHÁ,„ IDENTIFIKAČNÍ PRÚKAZY A ZNAMKY,nNE DOPLNKY
<br> Čl.5
<br> 1.Způsob nošení jednotných průkazů Ministerstva obrany“ určují velitelé vojenských objektů v souladu s provozními řády objektů.Tyto průkazy se nosí viditelně XXX v prostorech,pro které byly vydány.Nepřipínají se k nim žádné jiné předměty (např.klíče,ozdoby apod.) <.>
<br> 2.Osobní identifikační známk...

Načteno

edesky.cz/d/607154

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz