« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 23.03.2023 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D3 č. j. MD-7345/2023-930/7 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D3 č. j. MD-7345/2023-930/7 ze dne 23. 3. 2023 v souvislosti s akcí „D3 0310/II Hodějovice–Třebonín“.  

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-7345_2023-930_7.pdf
V 2a 6 / 12 / 0,125 V 2a 6 / 12 / 0,125 V 4 š.0,25 V 4 š.0,25 V 4 š.0,25 V 4 š.0,25 V 2a 6 / 12 / 0,125 V 4 š.0,25 V 4 š.0,25 V 4 š.0,25 V 4 š.0,25 V 2a 6 / 12 / 0,125 Z 10 modrý Z 10 modrý Z 10 modrý P 4 P 3 - stá va jící - o d stra n it - stávající - odstranit IS 3c ROUDNÉ 1 IS 3a STØÍŽOV 7 - stávající - odstranit ( A 8 + A 2 4 + E 3 a + E 4 + 2 x S 7 ) P D Z - M e te o k m 1 3 9,2 0 0 0 0 Z P I - T e p lo m ì r è.I 3 k m 1 3 9,1 0 0 0 0 IS 6 a e v.è.m o s tu e v.è.m o s tu e v.è.m o s tu e v.è.m o s tu e v.è.m o s tu ev.è.p od jez du ev.è.podjezdu IS 1 8 b ( 1 3 9,0 ) k m 1 3 9,0 0 0 0 0 IS 1 8 b ( 1 3 9,0 ) k m 1 3 9,0 0 0 0 0 IS 1 8 b ( 1 3 8,5 ) IS 1 8 b ( 1 3 8,5 ) k m 1 3 8,5 0 0 0 0 k m 1 3 8,5 0 0 0 0 IS 1 8 b ( 1 3 9,5 ) IS 1 8 b ( 1 3 9,5 ) k m 1 3 9,5 0 0 0 0 k m 1 3 9,5 0 0 0 0 e v.è.p o d je z d u e v.è.p o d je z d u k a ta st rá ln í ú ze m í: S ta ré H o d ě jo vi ce k a ta s tr á ln í ú z e m í: R o u d n é ka ta st rá ln í ú ze m í: D o u b ra vi ce u N ed ab yl e ka ta st rá ln í ú ze m í: St ar é H od ěj ov ic e ka ta st rá ln í ú ze m í: St ar é H o d ěj o vi ce ka ta st rá ln í ú ze m í: Č es ké B ud ěj o vi ce 6 ka ta st rá ln í ú ze m í: S ta ré H o d ě jo vi ce k a ta s tr á ln í ú z e m í: D o u b ra v ic e u N e d a b y le XXXX strál ní úz emí: Dou brav ice u Ned abyl e katas trální územ í: Star é Hod ějovic e 0.0 138.1 138.2 138.3 138.4 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 B U S 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 D 27,5 / 100 M S 2 1 2,2 5 / 7,5 / 5 0 M O 2k 7,5 / 50 M S 2 11,8/8/50 S 7,5 / 50 S 7,5 / 5 0 5,8% 1:1,5 T P 1 3 8.2 7 6 5 7 1 K P 1 3 8.7 7 5 2 3 2 139.6138.3 138.4 138.5 138.6 138.7 138.8 138.9 139.0 139.1 139.2 139.3 139.4 139.5 P K 1 3 8.7 3 1 5 7 1 PROTIHLUKOVÁ STĚNA KM 138,437 - 138,560 VPRAVO PROTIHLUKOVÁ STĚNA KM 138,740 - 13 9,040 VLEVO PROTIHLUKOVÁ STĚNA KM 139,400 - 14 0,247 VLEVO Z P k m 2 0 8,8 9 9 9 6 9 Z O k m 2 0 8,9 4 2 9 6 9 2 0 9,9 2 0 9,8 2 0 9,7 209,5 209,4 209,3 209,2 209,1 209,0 208,9 dl.= 50.0 00m...
MD-7345_2023-930_7.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01AHH4G*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-7345/2023-930/7
MD/7345/2023/930 RD
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen
„Ministerstvo dopravy“),jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2
písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“),dle § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),oznamuje
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D3
<br> v souvislosti s akcí „D3 0310/II Hodějovice–Třebonín“,spočívající v umístění (proměnného)
svislého dopravního značení,vodorovného dopravního značení,dopravních zařízení,světelných
signálů a zařízení pro provozní informace,v rozsahu dle příloh č.2.1 až č.2.10 a č.4
stejnojmenného projektu místní úpravy provozu (SUDOP EU a.s.; 09/2022),který tvoří nedílnou
součást tohoto návrhu,za podmínek uvedených v jednotlivých výkresech projektu <.>
<br> Platnost navrhované místní úpravy provozu: trvale
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy obdrželo dne 1.3.2023 návrh společnosti Doprastav,a.s.<,>
IČO 492 81 429,se sídlem K Zahradnictví 13,182 00 Praha 8,na stanovení místní úpravy provozu
na dálnici D3 z důvodu umístění (proměnného) svislého dopravního značení,vodorovného
dopravního značení,dopravních zařízení,světelných signálů a zařízení pro provozní informace
v souvislosti se stavbou „D3 0310/II Hodějovice–Třebonín“ <.>
<br> V souladu s § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednalo Ministerstvo dopravy návrh
stanovení místní úpravy provozu s Ministerstvem vnitra,Odborem bezpečnostní politiky,které
s návrhem vyslovilo souhlas ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz