« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - ROZHODNUTÍ - O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Obnova odvodnění vnitrobloku Plachého včetně opravy povrchů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-039470.pdf 224,46 kB
1
<br> Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/039470/23/CHA Plzeň,dne: 23.3.2023
<br> Č.j.: MMP/135270/23
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> chama@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ K PROVEDENÍ
<br> STAVBY VODNÍHO DÍLA
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br>
Magistrát města Plzně,odbor stavebně správní,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
<br> podle ustanovení §104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb.o vodách a o změně
<br> některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení §
<br> 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad
<br> podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů a §15 odst.5,vodního zákona,vydal dne 5.1.2021 pod
<br> č.j.: MMP/002228/21 stavební povolení k provedení vodního díla:
<br> kanalizační stoky v rámci stavby:
<br> „Obnova odvodnění vnitrobloku Plachého včetně opravy povrchů“
<br> které nabylo právní moci dne 26.1.2021 <.>
<br> Stavba se nachází na pozemcích parc.č.9710/1,9710/24,9710/25,9710/26,9710/27,9710/28 <,>
<br> 9710/29,9710/30,9728,10507 v katastrálním území Plzeň <.>
<br> K žádosti Statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky č.p.1/1,Vnitřní Město,301 00
<br> Plzeň 1,které zastupuje Správa veřejného statku města Plzně,IČO 40526551,Klatovská třída 10 a č.p <.>
<br> 348/12,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1 ze dne 24.1.2023 zdejší odbor na základě § 115 odst.4
<br> stavebního zákona
<br>
<br> p r o d l u ž u j e
<br>
<br> platnost shora uvedeného rozhodnutí o povolení k provedení stavby vodního díla o dva roky od
<br> nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
<br>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Podáním ze dne 24.1.2023...

Načteno

edesky.cz/d/6062676

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz