« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov, konaného dne 22.3.2023 od 18:00 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 2 (451.55 kB)
Prezenéni listina
k zasedzini Z0 Koéov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> konaného due 97071.4”???
XXXXX XXXXX.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,_._._.—._.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Kantové Adriana.<.>.<.>.QHEW’E.W.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
M1 nér Jan — ' /\
<br> y.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,<.> T.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> v.<.>.<.> <.>
JanBukva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Josef Komérek.‘.<.>.<.> L.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> y.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Strej éek David.<.> <.>,/.<.>.<.>.<.>.<.> /.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX.<.> <,>
Příloha č. 1 (95.51 kB)
Obec Kočov,Kočov 29,348 15 Planá
<br> Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Kočov se bude
<br> konat dne 22.3.2023 od 18.00 hod.v zasedací místnosti OÚ <.>
<br>
<br> P r o g r a m:
<br>
<br> 1.schválení programu
<br> 2.výsledek ověření předchozího zápisu
<br> 3.určení ověřovatelů zápisu
<br> 4.schválení VPP a Žádosti na ÚP
<br> 5.projednání a schválení Smlouvy o dílo – les
<br> 6.Projednání a schválení změny nájemného na KD
<br> 7.schválení Smlouvy na dopravní obslužnost s PK
<br> 8.Žádost o podporu Linky bezpečí
<br> 9.projednání a schválení DPP pro zastupitele obce Kočov
<br> 10.různé
<br> 11.diskuze
<br> 12.závěr
<br>
<br> V Kočově dne 15.3.2023
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 15.3.2023
<br>
<br> Sejmuto dne: 22.3.2023
Zápis 3/2023 (310.71 kB)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kočov č.3/2023,konaného dne 22.3.2023 od 18:00 hodin.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").Informace o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst.1 zákona byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 15.3.2023 do 22.3.2023 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na internetových stránkách obce.Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZO zahájil starosta obce Kočov přivítáním všech přítomných.Starosta na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je schopné se usnášet ve smyslu § 92 odst.3 zákona.Omluveni jsou 1,neomluveni 0.Dále byli přítomni 3 podepsaných a 0 nepodepsaných občanů v prezenční listině.Určení ověřovatelů zápisu Starosta určil za ověřovatele zápisu č.3/2023 p.Zieglosera a p.Komárka.Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.K návrhu nebyly vzneseny připomínky.Návrh usnesení Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu č.3/2023 p.Zieglosera a p.Komárka.Výsledek hlasování: Pro 6 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č.1/3/23 bylo schváleno.Schválení programu Starosta seznámil přítomné s návrhem programu a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Starosta doplnil program ještě o dva body - žádost o prodej části obecního pozemku p.č.255/2 v k.ú.Ústí nad Mží o výměře cca 1230m2 - navýšení finančního příspěvku – Gymnázium a obchodní akademie Stříbro Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.K návrhu programu byl vznesen návrh na úpravu pořadí projednávaných bodů.Starosta dal hlasovat o návrhu programu.Návrh usnesení Zastupitelé obce Kočov schvalují následující program zasedání: 1.Schválení programu 2.Výsledek ověřen...

Načteno

edesky.cz/d/6062548

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz