« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotacena kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) - EKO servis Zábřeh, s. r. o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotacena kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) - EKO servis Zábřeh, s. r. o.
MUZB/16748/2023/OSKT
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
NA KOMPENZACI NÁKLADŮ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY
<br> (ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU)
<br> uzavřená podle § 1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“),a v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne
20.prosince 2011 o použití čl.106 odst.2 Smlouvy o fungování Evropské Unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a v souladu se zákonem
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,mezi těmito
smluvními stranami:
<br> Město Zábřeh
se sídlem Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh
tel: 583 468 111
IČ: 00303640
zastoupené RNDr.Mgr.Františkem Johnem,Ph.D <.>,starostou
bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s <.>,pobočka Zábřeh
číslo účtu: 188491461/0300
<br> dále XXX XXXX „město“ na straně jedné
<br> a
<br> EKO servis Zábřeh s.r.o <.>
se sídlem Dvorská 1491/19,789 01 Zábřeh
zapsána v obchodním rejstříku,vedeným Krajským soudem v Ostravě,oddíl C,vložka 24885
tel: 583 411 317
IČ: 25896903
zastoupena Bc.Milanem Doubravským,jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
číslo účtu: 5917940267/0100
<br> dále XXX XXXX „společnost“ na straně druhé <.>
<br>
Článek I
Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při
poskytování finančních prostředků (dále také jen „dotace“) na kompenzaci nákladů
<br> 1
<br>
<br>
společnosti prokazatelně vynaložených v souvislosti s poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (dále také jen „veřejné služby“) společností městu v roce 2023 <.>
<br> 2.Službou obecného hospodářského zájmu neboli veřejnou službou se pro účely této
smlouvy rozumí zajišťování činností spojených s provozováním sportovního zařízení
města - městského plaveckého bazénu pro potřeby sportovního vyžití,zejména občanů
měst...

Načteno

edesky.cz/d/6059239

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz