« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Zápis ze zasedání č. 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí (1016.73 kB)
Zápis ze zasedání č.2
<br> obecního zastupitelstva obce Kyšice konaného dne 20.3.2023
<br> Přítomni: XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,] an XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Ing.J iří Hercl,Josef Skách
<br> Nepřítomni: XXXXX XXXX
<br> Ověřovatelé: XXXX XXXXXXXX,Ing.J iří Hercl Zapsal: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Program
<br> X.Projednání nabídek na opravu ulice Pod Sokolovnou a schválení nejvýhodnější nabídky 2.Aktuality 3.Diskuse
<br> Rozšíření programu 4.Projednání podání žádosti o dotaci na zpracování nového územního plánu obce Kyšice
<br> Zasedání předsedal XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,který přivítal jak členy obecního zastupitelstva,tak všechny přítomné občany.Dále konstatoval,že zastupitelstvo je usnášení schopné.Dal hlasovat o obsahu programu i rozšíření programu.Program i rozšíření programu bylo všemi hlasy schváleno <.>
<br> Starosta jmenoval ověřovatele: XXXX XXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXX
<br> X.ZO projednalo nabídky na opravu ulice Pod Sokolovnou a vybralo jako nejvhodnější nabídku firmu Ekostavby Louny s.r.o.za cenu 264 447,47 bez DPH a pověřilo starostu k podpisu Smlouvy o dílo <.>
<br> Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá stanoviska <.>
<br> Stanovisko: byl vznesen dotaz,zda se jedná pouze o ulici Pod Sokolovnou.Odpověď: ano,jedná se o prozatímní opravu povrchu místní komunikace.Budeme sledovat dotační tituly a pokud bude vypsán na komunikace,budeme Žádat o dotaci na celkovou opravu včetně kanalizací <.>
<br> Návrh usnesení č.1 ZO schvaluje nabídku firmy Ekostavby Louny s.r.o.na opravu ulice Pod Sokolovnou za cenu 264 447,47 bez DPH.ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdrželi se (] Usnesení č.1 bylo schváleno všemi hlasy <.>
<br> 2.ZO projednalo podání žádosti o dotaci na zpracování nového územního plánu obce Kyšice na MMR.Dotace by měla pokrýt 85 % uznatelných nákladů.Připomínky podané od občanů by měly být do nového UP zapracovány <.>
<br> Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i...

Načteno

edesky.cz/d/6059000

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz