« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Dechový orchestr Zábřeh, z. s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Dechový orchestr Zábřeh, z. s.
MUZB/16699/2023/OSKT VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Město Zábřeh sídlo: Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh IČ: 00303640 DIČ: CZ00303640 zastoupené: starostou RNDr.Mgr.Františkem Johnem,Ph.D.bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s <.>,pobočka Zábřeh číslo účtu: 188 491 461/0300 (dále jen: poskytovatel) a Dechový orchestr Zábřeh,z.s.sídlo: Boženy Němcové 1498/20,789 01 Zábřeh IČ: 265 74 373 zastoupen/a/o: Vít Komárek bankovní spojení: UniCredit Bank číslo účtu: 119 292 5001/2700 telefon: xxx e-mail: xxx (dále jen: příjemce) uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zábřeh na rok 2023 (dále jen „dotace“),a to v souladu s § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Článek I Účel a předmět smlouvy 1) Dotací se dle této smlouvy rozumí finanční částka,která je poskytnuta příjemci z rozpočtu poskytovatele na pokrytí neinvestičních výdajů spojených s akcí Notování Zábřehem 2023 konanou v termínu 10.6.2023.2) Na základě usnesení zastupitelstva města č.23/ZM/3/OŠKT/772ze dne 22.02.2023 poskytne poskytovatel příjemci neinvestiční dotaci ve výši 100.000 Kč,slovy: stotisíc korun českých.Dotace je poskytována na základě individuální žádosti.1 3) Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.Dnem poskytnutí dotace je den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele.4) Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace,která nesmí být použita na úhradu: a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst.2 zákona č.586/1992 Sb <.>,o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů,b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku,c) výdajů spojených s technickým zhodnocením,rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 zákona č.586/1992 Sb <.>,o ...

Načteno

edesky.cz/d/6056530

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz