« Najít podobné dokumenty

Město Žďár nad Sázavou - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - trvalé dopravní značení při místních komunikacích v ul. Okružní horní ve Žďáře n.S.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žďár nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - trvalé dopravní značení při místních komunikacích v ul. Okružní horní ve Žďáře n.S.
Strana 1 (celkem 3)
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne: 16.03.2023
<br> Naše č.j.: OD/351/23/LK Město Žďár nad Sázavou
Vyřizuje: Ing.Koubek Žižkova 227/1
Tel.: 566 688 301 Žďár nad Sázavou
E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz
<br> Datum: 20.03.2023
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na
úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a na úřední desce příslušného obecního
úřadu,úřadu městyse a městského úřadu po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br>
<br>
Návrh opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti Města Žďár nad
Sázavou IČ: 00 295 841,Žižkova 227/1,Žďár nad Sázavou zastoupeného Městskou policí
Města Žďáru nad Sázavou,po projednání dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina,Územního odboru Žďár nad Sázavou pod č.j.KRPJ-36719-
2/ČJ-2023-161406-DING ze dne 20.03.2023 a po posouzení žádosti v souladu s
ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení §
77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> oznamuje
<br> v souladu s § 172 správního řádu
<br> zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy:
<br>
trvalé dopravní značení při místních komunikacích v ulici Okružní horní ve Žďáře nad
Sázavou:
<br>  zřízení jednosměrného provozu v části ulice Okružní horní v úseku a ve směru
od bytového domu č.p.2012/58 po křižovatku s ulicí Brodská
<br>
<br>
<br> v rozsahu grafické situace,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a je
k nahlédnutí u Městského úřadu Žďár nad Sázavou – odbor...

Načteno

edesky.cz/d/6055855

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žďár nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz