« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - VV - oznámení o vydané Změně č. 2 ÚP Předmíř - nabytí účinnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

textová část v rozsahu výrokové části (347.59 kB)
Úplné znění územního plánu Předmíř po změně č.2
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ
<br>
Textová část územního plánu
01/2023
<br>
<br>
ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI VYHOTOVENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
ZAHRNUJÍCÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VČETNĚ ZMĚNY Č.2:
<br> Vydává: Zastupitelstvo obce Předmíř
Pořadové číslo poslední změny: změna č.2
Datum nabytí účinnosti:
Pořizovatel: Městský úřad Blatná
Odbor výstavby a územního plánování
Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX
Tř.T.G.Masaryka XXX
388 11 Blatná
<br>
<br>
Projektant:
Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXXX
Šmeralova XXX/XX
XXXXX Praha X
tel.604236808
<br>
<br>
<br> Úplné znění územního plánu Předmíř po změně č.2
<br>
<br>
<br> 2
<br> OBSAH:
<br>
<br> I.OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> I.a) Vymezení zastavěného území ………………………………………………………………….<.>.<.> 3
I.b) Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot ……………………… 14
I.c) Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití,zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně …………………………….<.>.15
I.c1 – Urbanistická koncepce a urbanistická kompozice
I.c2 – Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
I.c3 – Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
I.c4 – Systém sídelní zeleně
I.d) Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umísťování,vymezení ploch a koridorů
pro veřejnou infrastrukturu,včetně podmínek pro její využití ……………………….16
I.d1 – Dopravní infrastruktura
I.d2 – Technická infrastruktura
I.d3 – Občanské vybavení veřejné infrastruktury a další občanské vybavení,veřejná prostranství
I.e) Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,ploch změn
v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití,územního systému ekologické stability,prostupnosti
krajiny,protierozních opatření,ochrany před povodněmi,rekreace,dobývání nerostných s...
koordinační výkres B (1.49 MB)
POŘIZOVATEL
<br> KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> 01/2023
DATUM
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> II/1
MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.2
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> část B
<br> S
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> A) SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY Č.2
<br> C) POŘIZOVATEL,ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> DC
<br> DC
<br> LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
<br> KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
<br> KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
<br> VPS2
<br> VPS3
<br> VPS1
<br> VPS4
<br> PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> SO
<br> OV
<br> VP
<br> DS
<br> DM
<br> DC
<br> TI
<br> VV
<br> NZ
<br> NL
<br> NS
<br> VS
<br> SO
<br> VP
<br> DS
<br> DC
<br> TI
<br> VS
<br> R
<br> DM
<br> VS-F
<br> SV
<br> LEGENDA
<br> Z1-9,11,12,14-21
<br> HRANICE
<br> P1
<br> 0 50 100 200 300 400 500
<br> LBC7
<br> LBC8
<br> LBC10
<br> LBK18
<br> LBK19
<br> LBK20
<br> LBK23
<br> LBK24
<br> IP27
<br> IP28
<br> LBK23
<br> LBC6
<br> VPS3
<br> VPS2
<br> III/17725
<br> III/17725
<br> III/17725
<br> II
I/1
<br> 76
3
<br> III/1763
<br> III
/1
<br> 76
3
<br> III
/1
<br> 76
7
<br> ŘIŠTĚ
<br> Z8
<br> Z9
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DM
<br> DS
<br> DM
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> SO
<br> SO
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> SO
<br> SO
<br> DC
<br> DC
<br> VP
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> SO
Z14
<br> Z15
TI
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> NS
<br> DC
<br> Z21
<br> VS-F
<br> VS
<br> NZ
DM
<br> SV
<br> P1VS
<br> SO
<br> NZ
Z22
<br> NZ
koordinační výkres A (4.23 MB)
část A
<br> S
<br> POŘIZOVATEL
<br> KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> 01/2023
DATUM
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> II/1
MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.2
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> A) SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY Č.2
<br> C) POŘIZOVATEL,ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> LEGENDA JE NA LISTU I/1 část B
<br> 0 50 100 200 300 400 500
<br> LBK18
<br> IP26
<br> IP27
<br> IP29
<br> IP30
<br> RBC855
<br> RBC0
<br> RBK274
<br> RBK274
<br> RB
K2
<br> 74
<br> LBK16
<br> LBK16
<br> LB
K
<br> 16
<br> LBK18
<br> LBK25
<br> VPS1
<br> VPS4
<br> II
/1
<br> 7
7
<br> II/177
<br> II/177
<br> III/17725
<br> III
/1
<br> 77
26
<br> III/17725
<br> III
/1
<br> 77
26
<br> III
/1
<br> 76
7
<br> III
/1
<br> 77
26
<br> ZÁMLYNÍ
<br> PŘEDMÍŘ
<br> METLY
<br> Z1
<br> Z2
<br> Z3
<br> Z5
<br> Z4
<br> Z6
<br> Z7
<br> SO
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DM
<br> DC
<br> DM
<br> DM
<br> DM
<br> DM
<br> DM
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NSSO
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> R
<br> OV
<br> SO
<br> OV
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> TI
<br> TI
<br> TI
<br> TI
<br> VP
<br> VP
<br> VS
<br> VS
<br> VS
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> SO
<br> VS
<br> SO
<br> DC
<br> DC
<...
výkres VPS a VPO B (174.1 kB)
POŘIZOVATEL
<br> VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ
<br> 01/2023
DATUM
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> I/3
MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.2
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ
<br> část B
<br> S
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> A) SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY Č.2
<br> C) POŘIZOVATEL,ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> 0 50 100 200 300 400 500
<br> VPS3
<br> VPS2
<br> III/17725
<br> III/17725
<br> III/17725
<br> II
I/1
<br> 76
3
<br> III/1763
<br> III
/1
<br> 76
3
<br> III
/1
<br> 76
7
<br> ŘIŠTĚ
<br> Z8
<br> Z9
<br> Z14
<br> Z15
<br> Z21
<br> P1Z22
<br> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
<br> VPS2
<br> VPS3
<br> VPS1
<br> VPS4
<br> LEGENDA
<br> Z1-9,11,12,14-21
<br> HRANICE
<br> P1
výkres VPS a VPO A (356.92 kB)
část A
<br> S
<br> POŘIZOVATEL
<br> VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ
<br> 01/2023
DATUM
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> I/3
MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.2
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> A) SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY Č.2
<br> C) POŘIZOVATEL,ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> LEGENDA JE NA LISTU I/1 část B
<br> 0 50 100 200 300 400 500
<br> VPS1
<br> VPS4
<br> II
/1
<br> 7
7
<br> II/177
<br> II/177
<br> III/17725
<br> III
/1
<br> 77
26
<br> III/17725
<br> III
/1
<br> 77
26
<br> III
/1
<br> 76
7
<br> III
/1
<br> 77
26
<br> ZÁMLYNÍ
<br> PŘEDMÍŘ
<br> METLY
<br> Z1
<br> Z2
<br> Z3
<br> Z5
<br> Z4
<br> Z6
<br> Z7
<br> Z11
<br> Z16Z16
<br> Z17
<br> Z18
<br> Z12
<br> Z20
<br> Z19Z18
<br> P2
hlavní výkres B (1.39 MB)
POŘIZOVATEL
<br> HLAVNÍ VÝKRES
<br> 01/2023
DATUM
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> I/2
MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.2
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ
<br> část B
<br> S
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> A) SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY Č.2
<br> C) POŘIZOVATEL,ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> 0 50 100 200 300 400 500
<br> LBC7
<br> LBC8
<br> LBC10
<br> LBK18
<br> LBK19
<br> LBK20
<br> LBK23
<br> LBK24
<br> IP27
<br> IP28
<br> LBK23
<br> LBC6
<br> III/17725
<br> III/17725
<br> III/17725
<br> II
I/1
<br> 76
3
<br> III/1763
<br> III
/1
<br> 76
3
<br> III
/1
<br> 76
7
<br> ŘIŠTĚ
<br> Z8
<br> Z9
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DM
<br> DS
<br> DM
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> SO
<br> SO
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> SO
<br> SO
<br> DC
<br> DC
<br> VP
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> SO
Z14
<br> Z15
TI
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> NS
<br> DC
<br> Z21
<br> VS-F
<br> VS
<br> NZ
DM
<br> SV
<br> P1VS
<br> SO
<br> NZ
Z22
<br> NZ
<br> DC
<br> DC
<br> KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
<br> PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> SO
<br> OV
<br> VP
<br> DS
<br> DM
<br> DC
<br> TI
<br> VV
<br> NZ
<br> NL
<br> NS
<br> VS
<br> SO
<br> VP
<br> DS
<br> DC
<br> TI
<br> VS
<br> R
<br> KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> DM
<br> VS-F
<br> SV
<br> LEGENDA
<br> Z1-9,11,12,14-21
<br> HRANICE
<br> P1
hlavní výkres A (4.06 MB)
část A
<br> S
<br> POŘIZOVATEL
<br> HLAVNÍ VÝKRES
<br> 01/2023
DATUM
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> I/2
MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.2
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> A) SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY Č.2
<br> C) POŘIZOVATEL,ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> LEGENDA JE NA LISTU I/1 část B
<br> 0 50 100 200 300 400 500
<br> LBK18
<br> IP26
<br> IP27
<br> IP29
<br> IP30
<br> RBC855
<br> RBC0
<br> RBK274
<br> RBK274
<br> RB
K2
<br> 74
<br> LBK16
<br> LBK16
<br> LB
K
<br> 16
<br> LBK18
<br> LBK25
<br> II
/1
<br> 7
7
<br> II/177
<br> II/177
<br> III/17725
<br> III
/1
<br> 77
26
<br> III/17725
<br> III
/1
<br> 77
26
<br> III
/1
<br> 76
7
<br> III
/1
<br> 77
26
<br> ZÁMLYNÍ
<br> PŘEDMÍŘ
<br> METLY
<br> Z1
<br> Z2
<br> Z3
<br> Z5
<br> Z4
<br> Z6
<br> Z7
<br> SO
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DM
<br> DC
<br> DM
<br> DM
<br> DM
<br> DM
<br> DM
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NSSO
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> R
<br> OV
<br> SO
<br> OV
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> TI
<br> TI
<br> TI
<br> TI
<br> VP
<br> VP
<br> VS
<br> VS
<br> VS
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> SO
<br> VS
<br> SO
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> DC
<br> ...
výkres základního členění území B (168.34 kB)
S
<br> POŘIZOVATEL
<br> VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> 01/2023
DATUM
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> I/1
MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.2
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ
<br> část B
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> A) SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY Č.2
<br> C) POŘIZOVATEL,ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> 0 50 100 200 300 400 500III/17725
<br> III/17725
<br> III/17725
<br> II
I/1
<br> 76
3
<br> III/1763
<br> III
/1
<br> 76
3
<br> III
/1
<br> 76
7
<br> ŘIŠTĚ
<br> Z8
<br> Z9
<br> Z14
<br> Z15
<br> Z21
<br> P1Z22
<br> LEGENDA
<br> Z1-9,11,12,14-21
<br> HRANICE
<br> P1
výkres základního členění území A (356.21 kB)
S
<br> POŘIZOVATEL
<br> VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> 01/2023
DATUM
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> I/1
MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.2
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ
<br> část A
<br> LEGENDA JE NA LISTU I/1 část B
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> A) SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY Č.2
<br> C) POŘIZOVATEL,ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> 0 50 100 200 300 400 500
<br> II
/1
<br> 7
7
<br> II/177
<br> II/177
<br> III/17725
<br> III
/1
<br> 77
26
<br> III/17725
<br> III
/1
<br> 77
26
<br> III
/1
<br> 76
7
<br> III
/1
<br> 77
26
<br> ZÁMLYNÍ
<br> PŘEDMÍŘ
<br> METLY
<br> Z1
<br> Z2
<br> Z3
<br> Z5
<br> Z4
<br> Z6
<br> Z7
<br> Z11
<br> Z16Z16
<br> Z17
<br> Z18
<br> Z12
<br> Z20
<br> Z19Z18
<br> P2
textová část - výrok + odůvodnění (582.5 kB)
Změna č.2 územního plánu Předmíř
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br> ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> PŘEDMÍŘ
<br>
Textová část změny č.2 územního plánu
<br> Datum 01/2023
<br> Projektant:
Ing.Arch.XXXXXX XXXXXXXXX
Šmeralova XXX/XX
XXX XX Praha X
<br> Pořizovatel:
MěÚ Blatná
Odbor výstavby a územního plánování
Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> třída T.G.Masaryka XXX
388 11 Blatná
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI:
<br> Vydávající orgán: Zastupitelstvo obce Předmíř
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Pořizovatel: MěÚ Blatná,odbor výstavby a územního plánování
<br> Úřední osoba pořizovatele: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> OBEC PŘEDMÍŘ
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Předmíř,příslušné podle ustanovení § 6 odst.5 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,za použití ustanovení § 54 stavebního zákona,§ 171 - 174 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád a § 13 a § 14 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických
podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
<br>
v y d á v á
<br>
změnu č.2 územního plánu Předmíř
<br>
<br>
Změna č.2 územního plánu Předmíř
<br>
<br>
<br> 2
<br> Obsah změny č.2 územního plánu
(ve struktuře platného územního plánu,pouze měněné kapitoly)
<br> 0.ÚVOD – předmět změny č.2 ……… 2
<br>
I.OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> I.a) Vymezení zastavěného území ………………………………………………………………….<.>.3
I.c) Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití,zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně …………………………….<.>.3
I.c3 – Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
I.e) Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,ploch změn
v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití,územního systému ekologické stability,prostupnosti
krajiny,protierozních ...
výkres širších vztahů (307.09 kB)
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
A) SPRÁVNÍ ORGÁN <,>
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI
<br> KTERÝ ZMĚNU Č.2 VYDAL
<br> C) POŘIZOVATEL
<br> POŘIZOVATEL
<br> VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> 01/2023
DATUM
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> II/3
MĚŘÍTKO
<br> 1:50 000
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDMÍŘ
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP
<br> RBC855
<br> RBK274
<br> RBC0
<br> RBK274
<br> ZÁMLYNÍ
<br> ŘIŠTĚ
<br> PŘEDMÍŘ
<br> METLY
<br> LZ1
<br> LZ2
<br> LZ3
<br> LZ4
<br> STARÝ SMOLIVEC
<br> SMOLIVEC
<br> POZDYNĚ
<br> KOCELOVICE
<br> ZAHORČICE U LNÁŘ
<br> U KASEJOVIC
<br> BŘEZÍ U BLATNÉ
<br> MLADÝ
<br> ÚJEZD
<br> LEGENDA
výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (58.23 kB)
POŘIZOVATEL
<br> 01/2023
DATUM
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> II/2
MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDMÍŘ
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP
<br> VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
<br> ŘIŠTĚ
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
A) SPRÁVNÍ ORGÁN <,>
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI
<br> KTERÝ ZMĚNU Č.2 VYDAL
<br> C) POŘIZOVATEL
<br> LZ2
<br> LZ3
<br> ZA22
<br> LEGENDA
<br> HRANICE
<br> LZ1 - LZx
<br> KATASTRÁLNÍ PODKLAD PLATNÝ K DATU 5.2.2022
<br> ZA22
koordinační výkres (456.63 kB)
POŘIZOVATEL
<br> KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> 01/2023
DATUM
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> II/1
MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDMÍŘ
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP
<br> PŘEDMÍŘ
<br> ŘIŠTĚ
<br> ZÁMLYNÍ
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
A) SPRÁVNÍ ORGÁN <,>
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI
<br> KTERÝ ZMĚNU Č.2 VYDAL
<br> C) POŘIZOVATEL
<br> LEGENDA
<br> Zx
<br> HRANICE
<br> LZ1 - LZx
<br> P2
<br> PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> SO
<br> KATASTRÁLNÍ PODKLAD PLATNÝ K DATU 5.2.2022
<br> NZ
<br> SO
<br> DM
<br> DS
<br> VS
<br> LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
<br> DS
<br> VP
<br> VV
<br> NS
<br> R
<br> DC DC
<br> Z8
<br> Z9
<br> DS
<br> DM
<br> SO
<br> SO
<br> VV
<br> VV
<br> SO
<br> SO
<br> VP
<br> SO
Z14
<br> Z15
TI
<br> DC
<br> VS
<br> LZ2
<br> SO
<br> NZ
Z22
<br> LZ3
NZ
<br> DM
<br> SO
<br> SO
TI
<br> VS
<br> SO
Z16
<br> SOSO
Z16
<br> LZ1
<br> P2
<br> RBC855
LZ4
hlavní výkres (64.98 kB)
POŘIZOVATEL
<br> HLAVNÍ VÝKRES
<br> 01/2023
DATUM
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> I/2
MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDMÍŘ
<br> PŘEDMÍŘ
<br> ŘIŠTĚ
<br> ZÁMLYNÍ
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
A) SPRÁVNÍ ORGÁN <,>
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI
<br> KTERÝ ZMĚNU Č.2 VYDAL
<br> C) POŘIZOVATEL
<br> LEGENDA
<br> Zx
<br> HRANICE
<br> LZ1 - LZx
<br> P2
<br> PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> SO
<br> KATASTRÁLNÍ PODKLAD PLATNÝ K DATU 5.2.2022
<br> NZ
<br> KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
<br> LZ2
<br> SO
<br> Z22
<br> LZ3
NZ
<br> SO
<br> LZ1
<br> P2
<br> RBC855
LZ4
výkres základního členění území (59.22 kB)
POŘIZOVATEL
<br> VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> 01/2023
DATUM
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> I/1
MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDMÍŘ
<br> ŘIŠTĚ
<br> ZÁMLYNÍ PŘEDMÍŘ
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
A) SPRÁVNÍ ORGÁN <,>
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI
<br> KTERÝ ZMĚNU Č.2 VYDAL
<br> C) POŘIZOVATEL
<br> LZ2
Z22
<br> LZ3
<br> LZ4 LEGENDA
<br> Zx
<br> HRANICE
<br> LZ1 - LZx
<br> KATASTRÁLNÍ PODKLAD PLATNÝ K DATU 5.2.2022
<br> P2
<br> LZ1
<br> P2
zde ke stažení (527.35 kB)
Obec Předmíř
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYDÁNÍ ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDMÍŘ (NABYTÍ ÚČINNOSTI)
<br> kterou se dle ustanovení 9 173 odst.(1) zákona č.500/2004 sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje,že Zastupitelstvo obce Předmíř,příslušné dle ustanovení 5 6 odst.(5) písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a v souladu s š 54 odst.(2) stavebního zákona,v návaznosti na ustanovení 5 43 odst.(4) stavebního zákona a 5 171 — 174 správního řádu,5 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,svým usnesením č.„03/01/2023“ ze dne „30.1.2023"
<br> vydalo v samostatné působnosti opatření obecné povahy — Změnu č.2 Územního plánu Předmíř <.>
<br> Dle ustanovení 9 172 odst.(2) správního řádu oznamujeme,že vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy —- Změna č.2 Územního plánu Předmíř,kdy není možno jej zveřejnit na úřední desce,je opatření obecné povahy připraveno k nahlédnutí od data vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů na Obecním úřadu v Předmíři a Městském úřadu v Blatné,odbor výstavby a územního plánování (tř.T.G.Masaryka 322,Blatná).Dále je opatření obecné povahy vyvěšeno na elektronické úřední desce města Blatná a obce Předmíř způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Dle ustanovení 5 173 odst.(1) správního řádu nabývá opatření obecné povahy — Změna č.2 Územního plánu Předmíř patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.Po nabytí účinnosti je možné do Změny č.2 Územního plánu Předmíř nahlížet na Městském úřadu vBlatné odbor výstavby a územního plánování a na Krajském úřadu Jihočeského kraje,odbor regionálního rozvoje,územního plánování,stavebního řádu a investic a na Obecním úřadu vPředmíři a též na internetových stránkách města Blatná,internetových stránkách obce Předmíř (úřad Blatná - územní plánování- přehled územních plánů a ...

Načteno

edesky.cz/d/6052540

Meta

Územní plánování   EIA   Volby   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Volby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz