« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 6 ze dne 22. 2. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o příspěvek_tábor_2023.docx (22.41 kB)
Obec Horoušany,IČO: 00240206
se sídlem Baumanova 12,250 82 Horoušany
<br> Žádost o příspěvek na účast dítěte na táboře 2023
<br> Žadatel
Jméno a příjmení zákonného zástupce,dat.nar <.>
<br>
Adresa místa trvalého pobytu zákonného zástupce
<br>
<br> v souladu s Podmínkami pro poskytování příspěvků na účast dětí na táboře pro rok 2023 (dále jen „Podmínky“),s odkazem na usnesení zastupitelstva obce Horoušany č.7/6/2023 ze dne 22. 2. 2023,žádá obec Horoušany o poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 700 Kč na táborový/sportovní pobyt,konkrétně pak na následující táborový/sportovní pobyt:
<br>
<br> doplnit oficiální název táborového/sportovního pobytu a datum jeho konání
<br> Žadatel žádá o příspěvek jako zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení dítěte
<br>
Datum narození dítěte
<br>
Adresa místa trvalého pobytu dítěte
<br>
<br>
Žadatel prohlašuje,že tato žádost splňuje podmínky pro poskytnutí příspěvku podle Podmínek,s jejichž zněním se žadatel seznámil před podáním této žádosti a je si XXX vědom svých povinností z Podmínek vyplývajících.Žadatel v souladu s Podmínkami obci Horoušany předkládá:
a) potvrzení,že v celém rozsahu uhradil organizátorovi táborového/sportovního pobytu platbu za dítě za takový táborový/sportovní pobyt a kdy se tak stalo,přičemž konkrétně předkládá
<br>
<br> doplnit název předkládaného potvrzení; datum provedení platby musí být zřejmý z předkládaného potvrzení
b) dokument,ze kterého vyplývá,že se jedná o táborový/sportovní pobyt a datum konání táborového/sportovního pobytu,přičemž konkrétně předkládá
<br>
<br> doplnit název předkládaného dokumentu; datum konání táborového/sportovního pobytu musí být zřejmý z předkládaného dokumentu
Žadatel dále čestně prohlašuje,že tábor/sportovní pobyt bude/byl organizován pro nejméně 10 dětí <.>
<br> Žadatel souhlasí s tím,že obec Horoušany je oprávněna ověřit splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku,a uchovávat tuto žádost,včetně všech příloh předložených spolu s žádostí,a to pro potřeby poskytnutí přís...
Tábor_pravidla_2023.docx (20.36 kB)
Podmínky pro poskytování příspěvků na účast dětí na táboře pro rok 2023
<br>
1.Obec Horoušany má zájem podpořit aktivní trávení volného času dětí a mládeže z obce Horoušany prostřednictvím poskytnutí jednorázového příspěvku rodinám dětí,které se zúčastní pro děti organizované déletrvající akce,jako jsou tábory,včetně příměstských,soustředění,zimní lyžařské výcviky,(dále jen „táborový/sportovní pobyt“) <.>
<br> 2.Výše příspěvku je stanovena na 700 Kč pro jedno dítě za jeden kalendářní rok <.>
<br> 3.Obec Horoušany stanoví následující podmínky pro žadatele (rodiče/zákonné zástupce dětí) o příspěvek:
a) žadatel je rodičem nebo zákonným zástupcem dítěte ve věku od 3 do 15 let,které chce poslat na minimálně 5denní (v 5 dnech po sobě jdoucích,přičemž se však nevyžaduje přespávání dětí na místě konání táborového/sportovního pobytu) organizovaný táborový/sportovní pobyt s účastí více než 10 dětí;
b) dítě bude alespoň jeden den v době konání organizovaného táborového/sportovního pobytu splňovat podmínku věku 3 až 15 let;
c) žadatel a dítě má trvalý pobyt v obci Horoušany,a to nejméně 12 měsíců před podáním žádosti o příspěvek;
d) žádost o příspěvek lze podat nejdříve po provedení celé platby za organizovaný táborový/sportovní pobyt,na který se příspěvek žádá,nejpozději však do 3 měsíců od provedení platby nebo do dne 8.12.2023,podle toho,co nastane dříve <,>
e) spolu s podáním žádosti o příspěvek musí žadatel
a.prokázat,že v celém rozsahu uhradil organizátorovi táborového/sportovního pobytu platbu za dítě za takový táborový/sportovní pobyt a kdy se tak stalo <,>
b.předložit dokument,ze kterého vyplývá,že se jedná o táborový/sportovní pobyt (např.poukaz na dětský tábor,přihláška na soustředění,přihláška na příměstský tábor) a datum konání táborového/sportovního pobytu,a dále
c.prokázat čestným prohlášením splnění podmínky,že tábor/sportovní pobyt je organizován pro nejméně 10 dětí <.>
f) o příspěvek na jedno dítě splňující podmínky pro poskytnutí příspěvku lze žádat pouze ...
Žádost FC Horoušany.pdf (100.97 kB)
Obec Horoušany Baumannova 12
<br> 250 82 Žádost o příspěvek FC Horoušany na rok 2023
<br> Já XXXXX XXXXXXX (předseda) žádám o příspěvek na chod sportovního spolku FC Horoušany ve výši 12.000,- na rok 2023 <.>
<br> Jako každý XXX XXXX tato částka využita na X půlroční sezónu - startovné našeho klubu \: celopražské soutěži malého fotbalu
<br> Startovné 4.300,- Rozhodčí 3.700,— Pronájem hřiště 4.000,-
<br> Da'le budeme pořádat sportovní akci v červnu 2023 a spoluorganizovat sportovní den v září 2023 <.>
<br> XXXXX XXXXXXX
Žádost Horoušan z.s..pdf (303.24 kB)
Obec Horoušany Baumanova 12 Horoušany
<br> Žádost o poskytnutí dotace na činnost zájmového spolku Horoušan 2.3.z rozpočtu obce na rok 2023
<br> Žadatel:
<br> Horoušan z.s <.>
<br> sídlo: Za Panskou zahradou 284 IČ: 09913769
<br> statutární zástupce: předseda XXXXXX XXXX (dle společenské smlouvy,stanov apod.)
<br> Charakteristika činnosti
<br> Naplňování Společného zájmu,kterým je sdružování na podporu komunitné-kulturního života obce Horoušany,Horoušánky,podpora zapojování občanů do veřejného dění a samosprávy a zastřešení pro proaktivní občany v naší obci za účelem společného prezentování názorů <.>
<br> Výše žádané dotace: =30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) Činnost,na kterou ie požadovaná dotace 1.Pořádání kulturních akcí v obcí
<br> Plánované akce na rok 2023:
<br> 21.1.2023 - Divadlo pro děti
<br> 25.2.2023 - MaSOpustní průvod
<br> Květen ! červen 2023 — Apalucha pro tatínky s dětmi Říjen 2023 - Drakiáda
<br> Listopad 2023 — Dětský maškarní bál
<br> 24.12.2023 — Štědrodenní zpívání koled
<br> 2.Pořádání veřeiné prospěšných akcí Plánované akce na rok 2023: -.1.4.2023 - Jarní úklid obce v rámci celorepublikové akce Ukliďme Cesko“.16.9.2023 - Podzimní úklid obce v rámci celorepublikové akce Ukliďme Cesko
<br> 3.Ostatní vydaie souviseiící s chodem spolku
<br> XXXX si myslíte,že by výše uvedená činnost měla být dotována z prostředků obce?
<br> V minulých letech jsme prokázali prospěšnost našeho spolku pořádáním a účastí na akcích.které pod porují komunitní život v našich obcích a jsou obci prospěšné.Zádaná dotace by nám pomohla rozvíjet akce,které již mají v obci tradici.A také by nám pomohla lépe plánovat a financovat další nové společenské akce <.>
<br> Kontaktní osoba: předseda XXXXXX XXXX,telefon XXX XXX XXX,e-mail: martin.duzi©gmai|.com
<br> Prohlašuji,že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivě <.>
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX v Horoušánkách dne XX.X.XXXX
Žádost Rybářský spolek Horoušany.pdf (126.7 kB)
Žádost o dotaci na rok 2023
<br> Rybářský spolek Horoušany tímto žádá o finanční příspěvek na r.2023 <.>
<br> Tyto finanční prostředky budou použity :
<br> - na údržbu okolo rybníka (sekání trávy,prořezávání stromů,vysypání košů )
<br> — zakoupení lístků na odvoz popelnic
<br> - na servis a údržbu sekaček,nákup pohonných hmot
<br> - na dokrmování ryb
<br> — na pořádání dětských závodů
<br> Předem děkujeme <.>
<br> Petrův zdar
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> Předseda spolku rybářů Horoušany
<br> SPOLEK sram.imám Honoušm' Baumanm 10,Hanušem
<br> 250 &2 Úvaly IČO: 27028135
<br> Wh—
Žádost Vlastenecko - dobročinná samostatná obec baráčníků Podlesí V Jirnech.pdf (101.37 kB)
vlastenecko - dobročinná samostatná obec baráčníků Podiesí \! Jirnech
<br> věc: Prosba o sponzorský dar <.>
<br> Prosíme o sponzorský dar na tradiční Staročeský bál,který se koná dne 11.3.2023 v kuitumím domě \; Jirnech <.>
<br> Předem děkujeme za dar a pochopení <.>
<br> Dne: f/„ÝgDÁS
<br> r :'- ' -- “.I.:! ' |.\ ' " “xk-"MP“ j.<.> /'
<br> Stanšsiav Kvasnička - rychtář
<br> jáá/10342212.%
Příspěvek na MŠ_pravidla_2023.DOCX (23.96 kB)
Podmínky pro poskytování příspěvku na školné v mateřské škole
pro školní rok 2023/2024
<br> 1.Obec Horoušany stanoví následující podmínky pro poskytování příspěvku na školné v mateřské škole pro školní rok 2023/2024 (dále jen „příspěvek“) <.>
<br> 2.O příspěvek může žádat zákonný zástupce dítěte,za splnění následujících podmínek:
<br> a) žadatel (postačí alespoň jeden zákonný zástupce dítěte) a dítě mají trvalý pobyt v obci Horoušany,a to minimálně v období od 1.5.2023 do dne podání žádosti o příspěvek <,>
<br> b) dítě dosáhlo ke dni 31.8.2023 věku tří (3) let <,>
<br> c) dítě se zúčastnilo zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do Mateřské školy Horoušany <,>
<br> d) dítě nebylo přijato pro školní rok 2023/2024 k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Horoušany; důvodem pro nepřijetí dítěte však nesmí být skutečnost,že dítě se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že nepředložilo doklad,že je proti nákaze imunní nebo se nemohlo podrobit očkování z důvodu trvalé kontraindikace <,>
<br> e) dítě nebylo přijato pro školní rok 2023/2024 k předškolnímu vzdělávání v žádném veřejném předškolním zařízení zřízeném obcí (městem) nebo svazkem obcí <,>
<br> f) dítě navštěvuje tzv.soukromou mateřskou školu,tj.jiné předškolní zařízení,které není zřízeno obcí (městem) nebo svazkem obcí (dále též jen „soukromá mateřská škola“),a smlouvou s tímto předškolním zařízením má zákonný zástupce dítěte sjednánu pravidelnou měsíční docházku dítěte do tohoto předškolního zařízení <,>
<br> g) žadatel uhradil školné v soukromé mateřské škole nejméně ve výši příspěvku,o který žádá <.>
<br> 3.O příspěvek může žádat také zákonný zástupce dítěte,které bylo přijato pro školní rok 2023/2024 k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Horoušany,avšak pouze pokud bylo dítě přijato z důvodu nedostatečné kapacity Mateřské školy Horoušany na denní (platí i pro sdílenou) docházku do Mateřské školy Horoušany a současně pouze pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání...
Rozpočtové opatření č.4/2022 (402.2 kB)
Vytištěno: 23012023 12:58:20 Strana 1 z 2 Doklad č.R012022I004 Rozpočtové opatření č.4 Připraveno dne 31.12.2022 Schváleno dne 31.12.2022 XXX XXXX Uz Rozpočtová položka Důvod Příjmy Výdaje Financování XXXX XXXX XXXXX Daň z přijm" FO poplatník Daň z přijm“ F0 poplatník 145 000,00 0,00 0,00 1113 0000 00000 Daň z přijm" FO srážka Daň z přijm“ FO srážka 365 000,00 0,00 0,00 1121 0000 00000 Daň z přijm“ PO Daň z přijm“ PO 1 785 000,00 0,00 0.00 1211 0000 00000 DPH DPH 3 118 000,00 0,00 0,00 1321 0000 00000 Silniční daň Silniční daň —100 000,00 0,00 0,00 1334 0000 00000 Odnětí úůdy Odnětí úůdy —50 000,00 0,00 0,00 1343 0000 00000 vp vp —100 000,00 0,00 0,00 1345 0000 00000 K0 KD —850 000,00 0,00 0,00 1356 0000 00000 Příjmy za dobývání Příjmy za dobývání —610 000,00 0,00 0,00 1381 0000 00000 Daň z hazardních her Daň z hazardních her 40 000,00 0,00 0,00 1382 0000 00000 Odvod loterií Odvod loterií 150,00 0,00 0,00 4111 0000 00000 NI transfery NI transfery 18 800,00 0,00 0,00 4222 0000 00000 Inv.transfery od krajů Inv.transfery od krajů 1 554 000,00 0,00 0,00 2111 2310 00000 Pitná voda Pitná voda —40 000,00 0,00 0,00 2139 2310 00000 Pitná voda pronájem Pitná voda pronájem 70 000,00 0,00 0,00 2139 2321 00000 Pronájem kanalizace Pronájem kanalizace 470 217,00 0,00 0,00 2111 3111 00000 MŠ služby vodné MŠ služby vodné 500,00 0,00 0,00 2139 3613 00000 Nebytové hosp.pronájem Nebytové hosp.pronájem 2 000,00 0,00 0,00 2131 3639 00000 Pronájmy pozemků Pronájmy pozemků —87 000,00 0,00 0,00 2111 3722 00000 K0 — příjmy ze služeb K0 — příjmy ze Služeb —1 200 000,00 0,00 0,00 2324 3723 00000 Sběr ostatních odpadů Sběr ostatních odpadů 21 000,00 0,00 0,00 2324 5311 00000 Přijaté NI příspěvky _ pokuty Přijaté NI příspěvky _ pok 1 500,00 0,00 0,00 2119 6171 00000 Ostatní příjmy z činnosti Ostatní příjmy z činnosti 182 000,00 0,00 0,00 3111 6171 00000 Prodej pozemků Prodej pozemků 30 000,00 0,00 0,00 2111 6171 00000 Služby a výrobky Služby a výrobky —13 000,00 0,00 0,00 5329 2310 00000 Osta...
Zápis (59.77 kB)
Obec Horoušany
Zastupitelstvo obce Horoušany
Zápis č.6/2023
ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany
konaného dne 22.2.2023
v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 19:00 do 21:00
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Přítomno 8 členů zastupitelstva: XXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXX,XXXX XXXXX,Bc.XXXXX XXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX a XXX XXXXXXX
Omluven: XXXXX XXXXX
Průběh zasedání zastupitelstva
X.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhla určit zapisovatelkou Mgr.Evu Petrovou a ověřovateli zápisu Ing.Petru Šenkapoulovou a Mgr. Marka Bozenharda <.>
Program zasedání zastupitelstva
<br> 1.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
2.Veřejná zakázka malého rozsahu „Skatepark Horoušany“ – výběr dodavatele
3.4.rozpočtové opatření na rok 2022
4.Odměna za administraci zakázky malého rozsahu „Skatepark Horoušany“
5.Dotace na komunální FVE pro malé obce
6.Dotace dobrovolným spolkům působícím v obci Horoušany a okolí (Spolek sportovních rybářů Horoušany,Honební společenství Horoušany,Samostatná vlastenecko-dobročinná obec baráčníků „Podlesí“ v Jirnech,FC Horoušany,Horoušan)
7.Příspěvek na účast dětí na táboře
8.Příspěvek na školné v soukromé mateřské škole
9.Smlouva ČEZ,a.s <.>
10.Vícenáklady vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí ČOV Horoušany
11.Darovací smlouva na pozemek parc.č.524/32 v k.ú.Horoušany
12.Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Úvaly a obcí Horoušany k zajišťování činnosti podle § 3a zákona o obecní policii
13.Výměna svítidel veřejného osvětlení – úspora elektrické energie
14....

Načteno

edesky.cz/d/6044900

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz