« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu SOH č. 1/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS pro MAS
Veřejnoprávní smlouva
<br> o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska číslo: 1/2023
<br> uzavřená dle 9 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,níže uvedeného dne,měsíce a roku takto:
<br> Poskytovatel dotace: Sdružení obcí Hornolidečska se sídlem: Horní Lideč 292,PSČ 756 12 zastoupena: XXXXX XXXXXXX,předseda SOH Bc.XXXXX XXXXXXXXX,místopředsedkyně SOH IČ:XXXXXXXX bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.pobočka Vsetín č.ú.: 1760899359/0800 (dále jen „poskytovatel") a
<br> Příjemce dotace: MAS Hornolidečska,2.5.se sídlem: Lidečko 467,PSČ 756 15 zastoupena: Ing.Vojtěch Ryza,předseda IČ: 26676109 Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,spisová zn.L 6474 bankovní spojení: 94-2595140297 /0100,Komerční banka a.s.(dále jen „příjemce")
<br> tuto veřejnoprávní smlouvu
<br> |.Předmět smlouvy
<br> 1.1.Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ll.až III.účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu SOH ve výši: 420.000,- Kč,slovy: Čtyři sta dvacet tisíc korun českých <.>
<br> Účel dotace: neinvestiční dotace na úhradu mzdových a režijních nákladů spojených s provozem kanceláře MAS v roce 2023 <.>
<br> Poskytnutí prostředků dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Valného shromážděníSOi—i na zasedání dne 8.3.2023,usnesením č.: I/2023/8) <.>
<br> 1.2.Užití dotace kjiným účelům je možné po předchozím písemném souhlasu poskytovatele <.>
<br> 1.3.Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona <.>
<br> 1.4.Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků,státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství,pokud to pravidla pro poskytnutítěchto podpor nevylučují <.>
<br> 2.1 <.>
<br> 2.2 <.>
<br> 2.3 <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/6042660


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz