« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Zápis z jednání č.2/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání č.2/2023   (1.3 MB)  
ZÁPIS z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.2/2023 Obecní úřad Řendějov 27.2.2023 Začátek zasedání: 27.2.2023 v 17.00 hodin
<br> Na jednání přítomni: XXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX
<br> Program jednání:
<br> X) zahájení
<br> 2) určení ověřovatelů zápisu
<br> 3) projednání žádosti o dotaci na VPP
<br> 4) schválení změny č.3 územního plánu
<br> 5) seznámení zastupitelstva s provedeným rozpočtovým opatřením č.8/2022 6) schválení závěrečného účtu obce za rok 2022 7) schválení účetní závěrky obce za rok 2022
<br> 8) různé
<br> 9) diskuse
<br> 10) závěr
<br> Bod 1 —- zaháiení zasedání
<br> Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné.Konstatoval,že na jednáníje přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva,a proto je zastupitelstvo schopné přijímat usnesení.Přednesl program,který byl zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu Řendějov a navrhl doplnit program o tyto body:
<br> - projednání pronájmu obecních pozemků k honitbě
<br> - schválení dohody o provedení práce pí.Slavíčkové Aleně - kronika
<br> — nárok na finanční dar občanům trvale hlášeným v obci na rok 2023
<br> Doplněný program byl jednomyslně schválen <.>
<br> Bod 2 — určení ověřovatelů zápisu
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi a jednomyslně schválení XXX XXXXXXX XXXXX a pan PetrJirovský.Usneseníč.X/X/XX : Ověřovateli zápisu byli navrženi a jednomyslně schválení XXX XXXXXXX XXXXX a XXX XXXX XXXXXXXX <.>
<br> Bod X — projednání žádosti o dotaci na VPP Starosta navrhl zastupitelstvu podat žádost o dotaci na veřejně prospěšné práce.Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na veřejně prospěšné práce <.>
<br> Bod 4— schválení změny č.3 územního plánu
<br> Starosta přednesl zastupitelstvu změnu č.3 územního plánu ke schválení.Zastupitelstvo změnu č.3 územního plánu schválilo bez výhrad.Usnesení č.2/2/23 : Zastupitelstvo změnu č.3 územního plánu schválilo jednomyslně bez výhrad <.>
<br> Bod 5 — seznámení zastupitelstva s proved...

Načteno

edesky.cz/d/6022522

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz