« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Závěrečný účet obce Řendějov za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přehled majetku ve vlastnictví obce k 31.12.2022   (505.1 kB)  
Přehled majetku ve vlastnictví Obce Řendějov k 31.12.2022
<br> 018 0000 — Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 019 0000 — Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 021 0020 -— Budovy a XXXX
<br> XXX XXXX — Stavby
<br> XXX XXXX — Stavby
<br> 021 0070 — Stavby
<br> 022 0004 — Solární panel
<br> 022 0050 — Přístroje
<br> 022 0051 — Hasičská stříkačka
<br> 022 0052 - Vysoušeč DryPol
<br> 022 0053 — Dopravní automobil
<br> 022 0054 - Traktůrek na sekání trávy
<br> 028 0000 — Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 028 0004 — Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 028 0006 — Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 028 0044 — Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 031 - Pozemky
<br> 132 0000 — Zboží na skladě
<br> Podrozvahová evidence:
<br> 902 0000 — Drobný hmotný dlouhodobý majetek vedený v operatevidenci
<br> 902 0004 — Drobný hmotný dlouhodobý majetek vedený v operatevidenci
<br> 902 0006 — Drobný hmotný dlouhodobý majetek vedený v operat.evidenci
<br> 905 0000 — Odepsané pohledávky
<br> 905 0010 — Odepsané pohledávky
<br> 992 0000 — Lesní hospodářský plán
<br> Pohledávky:
<br> 314 0010 — Záloha elektrické energie
<br> 314 0006 — Záloha elektrické energie-obchod
<br> 315 0006 — Platby kartou
<br> 315 0010 — Poplatek za odvoz a uložení odpadu
<br> 315 0020 —Poplatky ze psů
<br> Závazky:
<br> 321 0000 — Odvoz a ul.odpadu,popl.telefon.<.>.<.>
<br> 321 0006 — Nákup zboží
<br> 331 0000 — Odměny,mzdy
<br> 337 0020 — Zdravotní pojištění zaměstnanci
<br> 337 0021 — Zdravotní pojištění zaměstnavatel
<br> 336 0020 — Sociální pojištění zaměstnanci
<br> 336 0021 — Sociální pojištění zaměstnavatel
<br> 53.384,22 Kč 218.960,—KČ 2,024.491,—Kč 4,404.824,90 Kč 291.970,-KČ 581.448,56 KČ 67.595,-Kč 392.462,—Kč 148.680,-Kč 45.375,-Kč 983.129,-Kč 235.479,—Kč 1,083.118,14 Kč 156.302,88 Kč 83.998,11 Kč 72.861,—KČ 4,874.366,62 Kč 242.268,88 Kč
<br> 287.195,90 Kč
<br> 39.838,12 Kč
<br> 1.802,48 Kč 126.518,47 Kč 3.500,—Kč 170.436,60 Kč
<br> 14.410,—Kč 7.410,-KČ 9.053,20 Kč 3.300,—Kč 40-Kč
<br> 65.182,7...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022   (453.4 kB)  
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022   (1.1 MB)  
Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: IČ: 00236390 Název: Obec Řendějov Právní forma: obec Sídlo: Nový Samechov 28 Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.1242022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 24.01.2023 9:53:40
<br> 1 2 3 Číslo Název položky su BĚŽNÉ ÚČEITNÍ oeooeí MINULÉ ÚČIETNÍ oagoeí položky Hlavní činnost [ Hosp.činnost Hlavní činnost ] Hosp.činnost A.NAKLADY CELKEM 7 402 017,14 0,00 6 296 428,08 0,00 |.Náklady z činnosti 6 685 303,62 0,00 5 796 368,80 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 160 113,16 0,00 152 453,59 0,00 2.Spotřeba energie 502 245 276,84 0,00 174 255,70 0,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 2 083 130,06 0,00 2 043 710,91 0,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 568 731,99 0,00 228 653,70 0,00 9.Cestovné 512 3 333,00 0,00 4 679,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 7 727,00 0,00 3 685,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačnich služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 1 465 808,89 0,00 1 291 252,92 0,00 13.Mzdové náklady 521 1 404 693,00 0,00 1 295 778,00 0,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 286 448,00 0,00 295 161,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 2 497,00 0,00 3 116,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 2 675,00 0,00 0,00 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 2 000,00 0,00 0,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 22 134,00 0,00 14 584,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00 27.Tvorba fondů 548 0,00 0,...
Rozvaha k 31.12.2022   (1.7 MB)  
Rozvaha
<br>,ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oscí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Učetní jednotka: rč: 00236390
<br> Název: Obec Řendějov Právní forma: obec
<br> Sídlo: Nový Samechov 28 Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 24.01.2023 9:51:59
<br> 1 [ 2 i 3
<br> su ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Čislo
<br> Název položky položky
<br> 4
<br> BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE [ NETTO
<br> AKTIVA
<br> MINULÉ
<br> 27 332 244,51 5 384 704,35 21 947 540,16 21 462 449,94
<br> CELKEM A.Stálá aktiva 15 717 865,43 5 383 710,35 10 334 155,08 10 397 440,08 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 272 344,22 155 252,22 117 092,00 124 412,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 53 384,22 53 384,22 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 218 960,00 101 868,00 117 092,00 124 412,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 ll.Dlouhodobý hmotný majetek 15 445 521,21 5 228 458,13 10 217 063,08 10 273 028,08 1.Pozemky 031 4 874 366,62 0,00 4 874 366,62 4 874 366,62 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 7 302 734,46 3 466 508,00 3 836 226,46 4 020 870,46 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 1 872 720,00 366 250,00 1 506 470,00 1 377 791,00 movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 395 700,13 1 395 700,13 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek urč...
Fin 2-12 za rok 2022   (877.1 kB)  
Závěrečný účet obce Řendějov za rok 2022   (1.2 MB)  
: v
<br> Zaverečný účet obce Řendějov za rok 2022
<br> Příjmy:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9,138.834,74 Kč Výdaje:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7,858.695,24 Kč Financování:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- 1,280.139,50 Kč Komentář:
<br> Příjmy obce tvoří daňové příjmy (daně z příjmu fyzických a právnických osob,daně z nemovitosti,daň z přidané hodnoty,poplatky za likvidaci odpadu,poplatky ze psů,správní poplatky,příspěvek na sběr tříděného odpadu,nedaňové příjmy (prodej dřeva,příjmy z pronájmu pozemků,příjmy z prodeje zboží,příjmy z úroků.<.>.),přijaté dotace- dotace na obnovu,zajištění a výchovu lesních porostů,dotace na volby do zastupitelstev obcí,dotace na volbu prezidenta,dotace na opravu kapličky ve Starém Samechově,dotace hasiči,dotace souhrn.dotační vztah,příspěvek na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací,kompenzační bonusy pro rok 2022 ze státního rozpočtu <.>
<br> Výdaje byly především na běžný provoz,materiál a dodavat.práce v obecním lese,nákup zboží do prodejny,opravy obecních komunikací,pořízení traktůrku na sekání trávy,oprava kapličky ve Starém Samechově,výdaje na změnu územního plánu obce <.>
<br> Rozpočet příjmů a výdajů obce:
<br> Rozpočet příjmů a výdajů Obce Řendějov na rok 2022 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 27.12.2021 usnesením č.2/5/21 jako schodkový <.>
<br> Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 6,997.290,-Kč,výdaje ve výši 7,496.580,-Kč,financování ve výši 499.290,-Kč (přebytek hospodaření minulých let) <.>
<br> Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními,které byly na zasedání schváleny dne: 21.3 <.>,6.6 <.>,20.7 <.>,21.9 <.>,24.10 <.>,21.11 <.>,27.12.31.12.2022 <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/6000219

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz