« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Územní rozhodnutí - veřejné osvětlení Hořejany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

územní rozhodnutí - VO Hořejany.pdf (347.86 kB)
Městský úřad Březnice
Stavební úřad
<br> Náměstí 11,262 72 Březnice
<br>
<br>
Spis:
<br> Číslo jednací:
<br> 5821/2022/SÚ
<br> 810/2023/MUBREZ/SÚ/BJor
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon
<br> E-mail:
<br> Jorová
<br> 318 403 170
<br> stavebnijorova@breznice.cz
<br> Březnice dne 15.2.2023
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Městského úřadu Březnice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
<br> 14.12.2022 podal
<br> Obec Tochovice,IČO 00243418,Tochovice č.p.11,262 81 Tochovice <,>
<br> - v zastoupení: Ing.XXXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.X.1957,Narysovská č.p.478 <,>
<br> Příbram V-Zdaboř,261 01 Příbram 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> veřejné osvětlení Hořejany
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.st.8/2,9/2,49 a parc.č.3/1,13,24/1,56,95/1,106/7,143,144 <,>
<br> 145,149/1,200/19,393/1,564/1,564/2,566/2,570/1,570/2,570/3,572,588 v obci Tochovice a
<br> katastrálním území Hořejany <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - stavební úpravy veřejného osvětlení s jeho rozšířením <,>
<br> Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:
<br> - nové kabelové rozvody,nové osvětlovací body,nový spínací bod RVO pro napájení jednotlivých
částí VO <,>
<br> - stávající osvětlení bude ...

Načteno

edesky.cz/d/5971805

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz