« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Skatepark Horoušany“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1_PD Skatepark.pdf (3.8 MB)
VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO vSKATEPARKU v OBCI HOROUSANY
<br> Průvodní 3 Technická zpráva
<br> Mystic Constructions s.r.o <.>,Římská 26,120 00 Praha 2,info©skateparky.cz
<br> OBSAH DOKUMENTACE:
<br> 1.Identifikační údaje
<br> 2.Výchozí podklady
<br> 3.Dotčené pozemky
<br> 4.Základní popis stavby
<br> 5.Navržený design parku
<br> 6.Navržená konstrukce skateparku
<br> ?.Předpokládané náklady na realizaci 8.Doba realizace
<br> 9.Bezpečnost,normy,certifikáty
<br> Výstavba veřejného skateparku v obci Horoušany Mystic Constructions s.r.o <.>,Římská 26,120 00 Praha 2,info©skateparky.cz
<br> !.Identifikační údaje
<br> Objednatel: Obec Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany lČO: 00240206
<br> zástupce investora,XXXXXXXX XXX XXXXXXX Projektant: Mystic Construktions s.r.o <.>
<br> Římská 26,120 00 Praha 2
<br> ICO: 26177358
<br> zodpovědný projektant XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Misto realizace: Obec Horoušany
<br> ll.Výchozí podklady - Místni šetření - Katastrální mapa - Požadavky investora
<br> llI.Dotčené pozemky
<br> Navrhovaný skatepark v obci Horoušany se nachází za okrajem obce Horoušánky na těchto pozemcích:
<br> Dotčené pozemky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> p.č.3802 Katastrální území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Horoušany Vlastnictví.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Obec Horoušany
<br> Vl.Základní popis stavby
<br> Obec Horoušany se rozhodla vybudovat na okraji obce Horoušánky na pozemku p.č.3802 veřejný skatepark,který bude sloužit jako místo pro aktivní odpočinek svých obyvatel <.>
<br> Jedná se o pozemek,který se nachází mezi Horoušanským potokem a komunikaci spojující obec Horoušany s Horoušánkami.Pozemek má délku cca 95 m a šířku cca 9 m.Vsoučasnosti se jedná o nevyužitý pozemek,který je zarostlý plevelem a trávou a je na něm navážka <.>
<br> Výstavba veřejného skateparku v obci Horoušany Mystic Constructions s.r.o,Rímsk...
pojezdové prvky.pdf (112.29 kB)
ochranné zábradlí.pdf (63.79 kB)
informační tabule.pdf (65.3 kB)
základy, půdorys a řez.pdf (374.94 kB)
VZMR_skatepark_výzva.pdf (150.32 kB)
1 / 6
<br>
<br> Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
<br> „Skatepark Horoušany“
<br>
<br>
<br> Obec Horoušany vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele díla
<br> s názvem „Skatepark Horoušany“ <.>
<br>
<br> Podle § 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen
<br> „ZZVZ“),se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce,která není
<br> v souladu s § 31 ZZVZ zadávána v zadávacím řízení; na zakázku malého rozsahu se vztahují
<br> zásady dle § 6 ZZVZ <.>
<br>
<br> I.Identifikace zadavatele
<br>
Zadavatel: Obec Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany
<br> IČO: 00240206
<br> Zastoupen: XXXXXX XXXXXXXX,starostka obce Horoušany
<br> Tel.: +XXX 281 981 792
<br> E-mail: obec@horousany.cz
<br> www: http://www.horousany.cz/
<br> Profil zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/d7e9c534-bcc9-
<br> 46d8-a4f3-29b804de8c7e
<br>
<br> II.Vymezení požadovaného plnění
<br>
Předmětem plnění veřejné zakázky je dílo spočívající ve stavbě betonového skateparku
<br> v Horoušanech <.>
<br>
<br> Podrobný rozsah plnění je obsažen v projektové dokumentaci s názvem výstavba veřejného
<br> skateparku v obci Horoušany (Průvodní a Technická zpráva) od společnosti Mystic
<br> constructions spol.s r.o.(11/2020) (viz příloha č.1 této výzvy) tak jak byla upřesněna
<br> a aktualizována v projektové dokumentaci s názvem výstavba skateparku Horoušany
<br> zpracované v květnu 2021 pro účely společného povolení odpovědným projektantem
<br> Danielem Nociarem ČKAIT – 0402257 (viz příloha č.2 této výzvy) <.>
<br>
<br> Umístění skateparku bude provedeno podle koordinačního situačního výkresu C.3 (5/2021)
<br> (viz příloha č.3 této výzvy) <.>
<br>
<br> Ke stavbě bylo vydáno Městským úřadem Úvaly,stavebním úřadem,rozhodnutí o umístění
<br> stavby ze dne 9.5.2022,č.j.MEUV 4524/2022 STU,sp.zn.K/11306/2021/SU/Kol,které je
<br> v právní moci (viz příloha č.4 této výzvy) <.>
<br>
<br> Součástí díla jsou všechny ne...
TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.pdf (122.57 kB)
STZ-B.pdf (175.14 kB)
situační koordinační výkres.pdf (386.52 kB)
/
<br> //LEGENDA
<br> © NOVOSTAVBA SKATEPARKU - ZASTAVĚNÁ PLOCHA 570m2 \ \ \\ \,© NAPOJENÍNASTÁVAJÍCÍKOMUNIKACI-1,55m2.\ \ \ HRANICE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PARCEL \ /“\ \\ (či ) STÁVAJÍCÍ STROMY pARÉ č.<.> \ \ ( oXy KOMUNIKACE \.\ |'\\\\.] \ 3\"3\.\\,<,> _.<.>,<,> \'„W * NOVA VYSADBA ZIVEHO PLOTU „OŘ.„4,“ \A S A \ \ / \ Z V \ \\ \ \\ \\ 22- 9 \ \ \ J \ \\ \ VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL Á/ XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX \ X ' „ AA „ XX '",\' 220 z / / KRAJ: Středočeský ST.úřad: Úvaly OBEC: Horoušany 22,5; /\ “\X / \ I—I INVESTOR: Obec Horoušany,Baumanova 12,Horoušany 250 82 “'"“ \ I.<.> L/ / \Y/\ 2 79,v FORMAT 2XA4
<br> Já; je / \; (f/X.IEI El nn [mg] ||]|| cru—1 „ |: "„ p.:-=l VYSTAVBA SKATEPARKU HOROUSANY PČTUM 5/2021
<br> \,QX \ na parcele č.380/2 k.ú.Horoušany [f,CE'“,DSP
<br> » V 57 o \.NÁVRHY DESIGNÚ,PROJEKTY A STAVBA SKATEPARKQ CISLO ZAKAZKY 09/2019
<br> ' "\ \ Čo \ MYSTIC CONSTRUCTIONS S.R.0.| ŘÍMSKÁ 26 | 120 00 PRAHA 2 MĚŘÍTKO ČÍSLO WKRESU
<br> \ * \ \ (+ \ \ +420 777820120 | INFO©SKATEPARKY.CZ | SKATEPARKY.CZ „,„,<,>
<br> A \ \ óx \.KOORDINACNI SITUACNI VYKRES 1-500 C 3
situace širších vztahů.pdf (426.64 kB)
PŘEHLEDNÁ MAPA
<br> ORTO FOTO MAPA
<br> 8 Z V J HHI MŽĚUTUE IqUHHH==FIH=n€l||JIIIÍFIHHDHHH==| NÁVRHY DESIGNÚ,PROJEKTY A STAVBA SKATEPARKQ MYSTIC CONSTRUCTIONS S.R.0.| ŘÍMSKÁ 26 | 120 00 PRAHA 2 +420 777820120 | |NFO©SKATEPARKY.CZ | SKATEPARKY.CZ VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX KRAJ: Středočeský ST.úřad: Úvaly OBEC: Horoušany INVESTOR: Obec Horoušany,Baumanova 12,Horoušany 250 82,\,FORMÁT 2xA4 VYSTAVBA SKATEPARKU HOROUSANY DATUM 5/2021 na parcele č.380/2 k.ú.Horoušany HFEL,DSP CISLO ZAKAZKY 09/2019 MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÚ
<br> C.1
PZ-A - vyhláška 405.pdf (88.83 kB)
Příloha č. 7_VZMR_skatepark_krycí list.docx (15.91 kB)
Krycí list nabídky
<br> Zadavatel: Obec Horoušany
Baumanova 12,250 82 Horoušany
IČO: 00240206
Zástupce: XXXXXX XXXXXXXX,starostka
<br> Název veřejné zakázky: Skatepark Horoušany
<br> Údaje o dodavateli (uchazeči):
Název/firma:
<br>
<br> Sídlo/místo podnikání:
<br>
<br> IČO:
<br>
<br> DIČ:
<br>
<br> Statutární orgán:
<br>
<br> Osoba oprávněná zastupovat dodavatele:
<br>
Kontaktní osoba:
<br> Jméno a příjmení:
<br>
<br> Telefon:
<br>
<br> E-mail:
<br>
<br> Úplná adresa:
<br>
<br> Nabídková cena:
<br>
Nabídková cena Kč bez DPH
<br>
DPH
<br>
<br> Nabídková cena Kč včetně DPH
<br>
<br>
<br> V ……………,dne ……………
<br> ______________________________________________
podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele
Příloha č. 6_Betonovy skatepark-Horousany2022_komplet_VV.xls (43.5 kB)
Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: Betonový skatepark -Horoušany Doba výstavby: Objednatel: obec Horoušany
<br> Druh stavby a účel: Skatepark - skate cesta Začátek výstavby: Projektant: Mystic constructions s.r.o <.>
<br> Lokalita: Horoušany Konec výstavby: Zhotovitel: Mystic constructions s.r.o <.>
<br> JKSO: Zpracováno dne: Jun-22 Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Jednot.Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Č Kód Typ areálu - Technologický normál M.j.Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot.Celkem
naše
<br> Betonový skatepark nad úroveň t.(plocha 550 m2)
1.příprava pláně m2 550 0.00
stržení drnu,hutnění podloží,tvarování násypu dle PD
2.Kompletní příprava podkladních vrstev pro celobetonový skatepark-komplet vč.výplňových materiálů,hutnění,modelace atd m2 550 0.00
výplňový materiál na modelaci překážek (např recyklát),modelace tvarů překážek,hutnění výplní po vrstvách,geotextilie,vrstva ŠD 0/32,hutnění,PE folie dle PD
3.Pomocné a základové konstrukce - B 15,opěrné stěny,výplně m2 28 0.00
opěrné zídky včetně základových pasů,výplní a armování
4.Bednění všech konstrukcí- rádiusy,bazény,bedny,plochy,základy m2 45 0.00
5.Výztuž ŽB ploch a prvků,sítě a pruty,distančníky a spoj.materiál,doprava - komplet t 6,5 0.00
6.Beton C25/30 a doprava,čerpání m3 100 0.00
7.Ukládka a povrchová úprava betonu,stříkaný beton,nařezání dil.celků,vytmelení - komplet m2 550 0.00
uložení betonu technologií Shotcrete,ruční a strojové hlazení povrchu,oštření postřikem proti odpažování vody,řezání a tmelení dil.spár
8.Osazení hran jaklem žárově pozink a copingu,osazeni ocelových zábradlí - komplet vč dodávek mb 33 0.00
dodání a výroba pojezdových oc.prvků,kotvení a výroba pojezdových hran hran dle PD
9.Zařízení staveniště a přesun hmot cel 1 0.00
<br>
Celkem 0.00
<br>
CELKEM bez DPH 0.00
DPH 21 % 0
<br> CELKEM s DPH 0 Kč
Příloha č. 5_VZMR_SoD_skatepark.doc (103 kB)
PAGE
<br> Smlouva o dílo
skatepark Horoušany
Smluvní strany
<br> Obec Horoušany
<br> se sídlem Baumanova 12,250 82 Horoušany
<br> IČO: 00240206
<br> zastoupená Taťánou Kmentovou,starostkou
(dále jen „objednatel“)
<br> a
<br> [.<.>.]
zastoupená [.<.>.]
IČO: [.<.>.],DIČ: [.<.>.]
<br>
<br>
<br> zastoupená [.<.>.]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [.<.>.] pod sp.zn.[.<.>.] (nebo údaj o zápisu do živnostenského rejstříku u podnikající fyzické osoby)
bankovní spojení: [.<.>.]
<br>
<br>
kontaktní osoba: [.<.>.]
(dále jen „zhotovitel“)
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s ust.§ 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů,tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
<br> I.Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve stavbě skateparku Horoušany v souladu s výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Skatepark Horoušany“ ze dne 17. 1. 2023 (dále jen „výzva“),vyhotovené a použité objednatelem pro účely zadání veřejné zakázky malého rozsahu,a podle nabídky zhotovitele ze dne [.<.>.] 2023,podle
a) projektové dokumentace s názvem výstavba veřejného skateparku v obci Horoušany (Průvodní a Technická zpráva) od společnosti Mystic constructions spol.s r.o.(11/2020) tak jak byla upřesněna a aktualizována v projektové dokumentaci zpracované v květnu 2021 pro účely společného povolení skateparku Horoušany odpovědným projektantem Danielem Nociarem ČKAIT - 0402257 <,>
b) koordinačního situačního výkresu C.3 (5/2021) a
c) rozhodnutí Městského úřadu Úvaly,stavebního úřadu,o umístění stavby ze dne 9. 5. 2022,č. j. MEUV 4524/2022 STU,sp.zn.K/11306/2021/SU/Kol <,>
(dále jen „dílo“) <.>
2.Smluvní strany se dohodly,že předmětem díla jsou též práce,jež nebyly dosud specifikovány a které vyplynou výlučně z důvodů právních či z technické nutnosti.Tyto práce jsou součástí díla dle této smlouvy a nelze je považovat za dodatečné zak...
Příloha č. 4_Rozhodutí v PM.pdf (1.24 MB)
V ' ' V,Mests ky urad Uvaly Stavební úřad ' XXXXXXX z Pardubic XX,XXX XX Úvaly,pracoviště Riegerova 897,250 82 Úvaly
<br>.Telefon: 281 981 912 Bankovní spojení: Fax: 281 981 696 KB.a.s.Praha - Podvinný mlýn E-mail : stavebníuladlfojmaitou valy-coz Čllčlu: 19—152420I.-'0100
<br> MONETA Money bank.a.s.č.účtu: lOGOo—SÚUUIJS-SE4-'0600
<br> IC.-340 93I SPISZN: K!1130óf2021fSUíKol M2022 Č.j.“ MEUV 45242022 STU Toto rozhodnutí nabylo právní moci dPem:
<br> Vyřizuje: Kolářová „ŽŠ,? „9251
<br> Obec Horoušany
<br> Baumanova č.p.12 WZnačeno dne: Vyznačií: Horoušany 250 82 Uvaly ROZHODNUTÍ _ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *;
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Městského úřadu Úvaly,jako stavební úřad příslušný podle ši 13 odst.1 písm.d) zákona č.18312006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),vúzemním řízení posoudil podle 584 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 22.12.2021 podal
<br> Obec Horoušany,IČO 00240206,Baumanova č.p.12,Horoušany,250 82 Úvaly,kterého zastupuje XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Kukaňova č.p.2238l7,430 03 Chomutov 3
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> ].Vydává podle 5 79 a 92 stavebního zákona a & 9 vyhlášky č.5032006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby skatepark Horoušany
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.380í2 (ostatní plocha) v katastrálním území Horoušany <.>
<br> Druh a účel umisťovaně stavby:
<br> - Skatepark o celkové zastavěné ploše 5?0m2 - betonová plocha kombinovaného tvaru,jednotlivé prvky betonové,výškově oddělené schody nebo nájezdovými rampamí s opěrnými zídkami,částečně osazeny zábradlím.Plochy z mrazuvzdorného betonu,povrchově leštěný.Pojezdové hrany opatřeny Jaklem.Přístup na plochu bude novým napojením na stávající asfaltový chodník ve východní části pl...
Příloha č. 3_Situace koordinační.pdf (381.94 kB)
//LEGENDA
<br> © NOVOSTAVBA SKATEPARKU - ZASTAVĚNÁ PLOCHA 570m2
<br> \\ \,© NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI - 1,55m2.\ \ \ HRANICE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PARCEL \ /“\ \\ (\)oí ) STÁVAJÍCÍ STROMY pARÉ č.<.> \ “ \ ( \oq KOMUNIKACE.\“ QW \,<,> _ Mf“ / / /,<,>,<,> \,“wa./ / \ _ * NOVA VYSSADBA ZIVEHO PLOTU \b „ / /\ \ \ / \ / \ / \ (D / < (“ \ Z V \ \ \ m \\ \ \ (7 Ž \ \ \ \ J \ \gg \ \\ 2\ \\ ' \ \ \\ \; \ VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL \ % XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX o \_ „©,\Q KRAJ: Středočeský ST.úřad: Uvaly OBEC: Horoušany
<br> i u n <.>,—\.-
<br>.% | INVESTOR.Obec Horoušany,Baumanova 12,Horoušany 250 82
<br> \% : „ FORMAT 2xA4 c.Ewmwm—WWŠ VYSTAVBA SKATEPARKU HOROUSANY W \ na parcele č.380/2 k.ú.Horoušany [f,CE'“,DSP
<br>.NÁVRHY DESIGNÚ,PROJEKTY A STAVBA SKATEPARKQ CISI-0 ZAKAZKY 09/2019 MYSTIC CONSTRUCTIONS S.R.0.| ŘÍMSKÁ 26 | 120 00 PRAHA 2 MÉŘÍTKO ČÍSLO WKRESU \ +420 777820120 | INFO©SKATEPARKY.CZ | SKATEPARKY.CZ „,„,<,>.KOORDINACNI SITUACNI VYKRES 1;5oo c_3
Příloha č. 1_PD Skatepark.pdf (3.8 MB)
VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO vSKATEPARKU v OBCI HOROUSANY
<br> Průvodní 3 Technická zpráva
<br> Mystic Constructions s.r.o <.>,Římská 26,120 00 Praha 2,info©skateparky.cz
<br> OBSAH DOKUMENTACE:
<br> 1.Identifikační údaje
<br> 2.Výchozí podklady
<br> 3.Dotčené pozemky
<br> 4.Základní popis stavby
<br> 5.Navržený design parku
<br> 6.Navržená konstrukce skateparku
<br> ?.Předpokládané náklady na realizaci 8.Doba realizace
<br> 9.Bezpečnost,normy,certifikáty
<br> Výstavba veřejného skateparku v obci Horoušany Mystic Constructions s.r.o <.>,Římská 26,120 00 Praha 2,info©skateparky.cz
<br> !.Identifikační údaje
<br> Objednatel: Obec Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany lČO: 00240206
<br> zástupce investora,XXXXXXXX XXX XXXXXXX Projektant: Mystic Construktions s.r.o <.>
<br> Římská 26,120 00 Praha 2
<br> ICO: 26177358
<br> zodpovědný projektant XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Misto realizace: Obec Horoušany
<br> ll.Výchozí podklady - Místni šetření - Katastrální mapa - Požadavky investora
<br> llI.Dotčené pozemky
<br> Navrhovaný skatepark v obci Horoušany se nachází za okrajem obce Horoušánky na těchto pozemcích:
<br> Dotčené pozemky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> p.č.3802 Katastrální území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Horoušany Vlastnictví.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Obec Horoušany
<br> Vl.Základní popis stavby
<br> Obec Horoušany se rozhodla vybudovat na okraji obce Horoušánky na pozemku p.č.3802 veřejný skatepark,který bude sloužit jako místo pro aktivní odpočinek svých obyvatel <.>
<br> Jedná se o pozemek,který se nachází mezi Horoušanským potokem a komunikaci spojující obec Horoušany s Horoušánkami.Pozemek má délku cca 95 m a šířku cca 9 m.Vsoučasnosti se jedná o nevyužitý pozemek,který je zarostlý plevelem a trávou a je na něm navážka <.>
<br> Výstavba veřejného skateparku v obci Horoušany Mystic Constructions s.r.o,Rímsk...

Načteno

edesky.cz/d/5948189

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Stavební informace   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz