« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky 2. mateřské školy Březnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky 2. mateřské školy Březnice (685.63 kB)
K O N K U R Z
Zřizovatel – město Březnice ve smyslu § 166 odst.2,3 zákona č.561/2004 Sb <.>,o
předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů,vyhlašuje konkurz na pracovní místo
<br>
<br> ředitele/ředitelky
<br> 2.mateřské školy Březnice
IČO: 750 34 786
<br> sídlem Obránců míru 467,262 72 Březnice
<br> Předpoklady:
<br>  odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst.1 písm.b) zákona
č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)
splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží ověřenou kopií dokladu o vzdělání
<br>  plná svéprávnost (resp.způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst.1 písm.a)
zákona o pedagogických pracovnících
splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením
<br>  bezúhonnost dle § 3 odst.1 písm.c) zákona o pedagogických pracovnících
splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů,který nesmí být
starší než 3 měsíce
<br>  zdravotní způsobilost dle § 3 odst.1 písm.d) zákona o pedagogických pracovnících
splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením
<br>  znalost českého jazyka dle § 3 odst.1 písm.e) zákona o pedagogických pracovnících <,>
pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou
činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém
splnění tohoto předpokladu uchazeč prokáže dokladem o vykonání zkoušky v souladu
§ 4 zákona o pedagogických pracovnících
<br>  délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,pro
kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,nebo v řídící
činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst.1 zákona
o pedagogických pracovnících – 3 roky
splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží potvrzením o zaměstnání či potvrzením od
zaměstnavatele
<br> Požadavky:
 např.orientace ve školských,pracovněprávních nebo fin...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz