« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou
ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje
záměr pronájmu
prostor sloužících podnikání v objektu č.p.358,ul.Bratrská,Lipník nad Bečvou situovaných
na pozemku parc.č.st.276/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Lipník nad Bečvou,a to:

kancelář
o výměře 23,89 m2

kancelář
o výměře 47,93 m2

chodba (poměrná část)
o výměře
4,15 m2

chodba WC
o výměře
1,97 m2

WC
o výměře
1,04 m2
2
celková výměra pronajímaných prostor 78,98 m,a to za účelem provozování kanceláře,za
podmínek:

roční nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 33.608,- Kč za rok <,>

nájemce se zavazuje hradit zálohové platby na služby spojené s užíváním
prostor sloužících podnikání <,>

nájemce výslovně souhlasí s tím,aby pronajímatel upravoval výši nájemného
podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu <,>

nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,s tříměsíční výpovědní
lhůtou <,>

nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do
podnájmu XXX do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele <,>

nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých
prostorách sloužících podnikání bez souhlasu pronajímatele <,>

nájemce se zaváže,že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu
v původním stavu,v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení <,>
pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak <,>

pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy,ocitne-li
se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného <,>

Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu prostor sloužících podnikání do
30 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky <.>
Upozornění: prostory sloužící podnikání jsou obsazeny nájemcem <.>
Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,odbor správy majetku,pí Hučínová tel.581 722 333 <.>
K žádostem podaným nebo došlým na městský úřad po stanovené lhůtě nebude brán zřetel <.>
Termín pro podání žádostí: nejpozději do 23.02.2015
Lipník nad Bečvou 05.02.2015
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka
Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
- na pevné úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
vyvěšeno 06.02.2015
podpis
<br> sejmuto ………… <.>
<br> ----------------------------------
<br> - na elektronické úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
vyvěšeno 06.02.2015
podpis:
<br> sejmuto ………… <.>
<br> ------------------------------------
<br>

Načteno

edesky.cz/d/59417

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz