« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr postoupení pohledávky k bytu č. 1 v domě č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr postoupení pohledávky k bytu č. 1 v domě č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou
ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,zveřejňuje
záměr postoupení pohledávky
v nominální výši 47.922,- Kč,kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným
nájemcem bytu č.1,o velikosti 1+1,se sníženou kvalitou,v I.NP domu č.p.880,ul.Hranická <,>
Lipník nad Bečvou,situovaného na pozemku parc.č.st.1034 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú <.>
Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu <.>
Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za čistý nájem,za nedoplatek na předepsaných
zálohách na služby spojené s užíváním bytu za rok 2014,za nedoplatek na služby spojené
s užíváním bytu za rok 2012 po vyúčtování,za nedoplatek na služby spojené s užíváním bytu za
rok 2013 po vyúčtování,tj.– za čistý nájem od listopadu 2012 do února 2014 ve výši 36.736,- Kč
(a to za listopad 2012 ve výši 2.624,- Kč,leden 2013 ve výši 2.624,- Kč,únor 2013 ve výši
2.624,- Kč,březen 2013 ve výši 2.624,- Kč,duben 2013 ve výši 2.624,- Kč,červen 2013 ve výši
2.624,- Kč,červenec 2013 ve výši 2.624,- Kč,srpen 2013 ve výši 2.624,- Kč,září 2013 ve výši
2.624,- Kč,říjen 2013 ve výši 2.624,- Kč,listopad 2013 ve výši 2.624,- Kč,prosinec 2013 ve výši
2.624,- Kč,leden 2014 ve výši 2.624,- Kč,únor 2014 ve výši 2.624,- Kč),za nedoplatek na
předepsaných zálohách na služby spojené s užíváním bytu za rok 2014 ve výši 1.018,- Kč (a to
za období leden 2014 ve výši 509,- Kč,únor 2014 ve výši 509,- Kč),za služby spojené
s užíváním bytu po vyúčtování za rok 2012 ve výši 725,- Kč,za služby spojené s užíváním bytu
po vyúčtování za rok 2013 ve výši 6.337,- Kč,za úrok z prodlení z nájemného ke dni 09.05.2014
ve výši 2.365,- Kč,za poplatek z prodlení za služby ke dni 09.05.2014 ve výši 741,- Kč,za těchto
podmínek:
 minimální cena za postoupení pohledávky činí 47.922,- Kč <,>
 jistota ve výši 4.792,- Kč bude považována za zálohu ceny postupované pohledávky <,>
 cena za postupovanou pohledávku a poplatky z prodlení musí být uhrazena před
podpisem nájemní smlouvy <,>
 zájemci,kterému nebude postoupena pohledávka s následným přidělením bytu,bude
vrácena složená jistota do 30 dnů od písemného sdělení o usnesení zastupitelstva <,>
 v případě,že nájemce uzavře s městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení
pohledávky,bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku <,>
jestliže nájemce a osoby,které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti
vyplývající z nájemní smlouvy,prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných
podmínek <,>
 nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení postupované pohledávky uzavře žadatel
s městem smlouvu o jistotě na byt <,>
 v případě,že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní
smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky
s následným přidělením bytu,pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky
s následným přidělením bytu platnosti a vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši
jistoty; v takovém případě bude uhrazená výše pohledávky vrácena žadateli do 30 dnů od
posledního dne možného k podepsání nájemní smlouvy <,>
 zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky do
15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným
přidělením bytu; v případě,že nebude zaplaceno řádně a včas,má město právo od
smlouvy odstoupit; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši
jistoty <,>
 zájemce o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit případné nedoplatky z vyúčtování
služeb spojených s užíváním předmětného bytu za rok 2014 <,>
 žádost o postoupení pohledávky s následným přidělením bytu musí být podána na MěÚ
Lipník nad Bečvou v zapečetěné obálce označené slovy: „NEOTVÍRAT – POSTOUPENÍ
POHLEDÁVKY BYTU Č.1,DOMU Č.P.880,UL.HRANICKÁ V LIPNÍKU NAD BEČVOU
S NÁSLEDNÝM PŘIDĚLENÍM BYTU“,ve které bude doložena:
 žádost o postoupení pohledávky s uvedením nabídkové ceny <,>
 kopie dokladu o uhrazení jistoty <,>
 čestné prohlášení,že žadatel nemá vůči městu Lipník n.B.žádné nedoplatky <,>
 čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů <,>
<br> 
<br> čestné prohlášení,že se žadatel seznámil s podmínkami postoupení pohledávky
s následným přidělením bytu dle schváleného záměru,tyto akceptuje a zavazuje se
dodržet je <.>
<br> Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady nájemného se promlčuje ve lhůtě 3 let <.>
Jistotu žadatel složí na účet Města Lipník nad Bečvou,vedený u Komerční banky a.s <.>,expozitura
Lipník nad Bečvou,č.ú.27-2119080297/0100,variabilní symbol (RČ nebo IČ žadatele) <.>
Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,odbor správy majetku,pí Hučínová - tel <.>
581 722 333 <.>
Termín pro podání žádostí: nejpozději do 05.03.2015
<br> K žádostem podaným nebo došlým na městský úřad po stanovené lhůtě nebude brán zřetel <.>
Lipník nad Bečvou 04.02.2015
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka
<br> Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
- na pevné ...

Načteno

edesky.cz/d/59413

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz