« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje bytové jednotky v domě č.p. 1118, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje bytové jednotky v domě č.p. 1118, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou
ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,zveřejňuje
záměr prodeje
bytové jednotky č.42,standard,o velikosti 2+1,v domě č.p.1118,ul.Hranická,Lipník nad
Bečvou (celková podlahová plocha jednotky je 53,11 m2),včetně podílu na pozemku parc.č.st <.>
1793 zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství
v k.ú.Lipník nad Bečvou,přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek:
 zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 50.000,- Kč <,>
 která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den,který je stanoven pro
podávání žádostí <,>
 v případě,že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných
nemovitostí,jistota bude vrácena,a to do 30 dnů ode dne projednání převodu
zastupitelstvem města <,>
 pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu
předmětných nemovitostí z vlastní vůle,aniž se změnily podmínky prodeje,zájemce uhradí
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty <,>
 v případě,že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné
nemovitosti,jistota bude považována za zálohu kupní ceny <,>
 v případě,že zaviněním zájemce nedojde k podepsání kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne
obdržení dopisu,kterým bude zájemci sděleno,že mu byl schválen převod předmětných
nemovitostí zastupitelstvem města,pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce
uhradí projednávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty <,>
 v případě,že kupní smlouva bude podepsána,avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady
za zpracování znaleckého posudku do stanoveného termínu,je prodávající oprávněn
odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty <,>
 kupující uhradí kupní cenu,náklady za zpracování znaleckého posudku,a to do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy <,>
 kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru
nemovitostí,a to při podpisu kupní smlouvy <,>
 kupující přiloží k žádosti prohlášení,že se zavazuje k Dohodě o pravidelné úhradě závazků
vůči společenství vlastníků jednotek v souvislosti s výměnou oken v bytě č.42 <,>
 návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální
úřad až po zaplacení kupní ceny,uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a
uhrazení nákladů spojených s převodem <,>
 žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené
slovy:,<,> NEOTVÍRAT – PRODE B.J.Č.1118/42,HRANICKÁ,LIPNÍK NAD BEČVOU“,ve
které bude doložena:
 žádost o převod nemovitého majetku s uvedením nabídkové ceny <,>
 fotokopie dokladu o úhradě jistoty <,>
 potvrzení o výši veřejné podpory,která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech
letech případně čestné prohlášení,že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech
poskytnuta <,>
 prohlášení,že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky <,>
 prohlášení,že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle
schváleného záměru,tyto akceptuje a zavazuje se je dodržet <,>
 prohlášení,že se žadatel zavazuje k Dohodě o pravidelné úhradě závazků vůči
společenství vlastníků jednotek v souvislosti s výměnou oken v bytě č.42 <.>
Upozornění: volný byt (není obsazen nájemcem) <.>
Nejnižší nabídková cena činí 500.000,- Kč <.>
<br> Jistotu žadatel složí na účet Města Lipník nad Bečvou,vedený u Komerční banky a.s <.>,expozitura
Lipník nad Bečvou,č.ú.27-2119080297/0100,variabilní symbol (RČ nebo IČ žadatele) <.>
Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,odbor správy majetku,pí Hučínová - tel <.>
581 722 333 <.>
Termín pro podání žádostí: nejpozději do 16.03.2015
<br> K žádostem podaným nebo došlým na městský úřad po stanovené lhůtě nebude brán zřetel <.>
Lipník nad Bečvou 04.02.2015
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka
<br> Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
- na pevné úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
vyvěšeno 06.02.2015 sejmuto ……………….<.>
podpis
<br> --------------------------------------
<br> - na elektronické úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
vyvěšeno 06.02.2015 sejmuto …………………
podpis:
<br> ---------------------------------------
<br>

Načteno

edesky.cz/d/59411


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz