« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Dr. Pohoreckého, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 11431/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11431 grafická příloha
- -.<.>.<.>.- va.wuxus,] VQ prvků <.>
<br> ŠJ.<.> u v ::.:3
<br> "0%- * \ĚÉLC-W—staic.:
<br> Áf/Pťý' ff/áíf/ífzzfsů MESTSKY :.„3 c_t WIG-'.',a /
<br> rumu-pam 31.Uf ÍUŽŠ %Zžfay—NÍ
<br> : IN i; :.:“ - ;.o j,\\.<.>.<.> :: [ '\Z Í \\;.<.> f '._: Í _" -'I a' 'a.<.>.f \\ [:]—' \ “_ x,! 1' \\ :! r'l: '; \ '.x\š _: !.<.>,<.> : "; ř,IT:-.Q; VB;._ i 91 :.Í „' ?ARČOVAJAM
<br> F 43.143; 3,“mu 4 Cx
<br>.!
<br> : \: \ V ;.<.> q; tag; (i
<br> “\,<.> t
<br> :— Í
<br> “.'
<br> ' “: f 47.4.2025;
<br> ???“ _ 402 © %; /<ZJ— && - 49020;
<br> li- dí: 3 J:.“a J Š “ č 9 fx ““a—__.' fifa/"; 4451? % AMJ? MĚSTSKYL maria Mau-rd
<br> all!-MPM :: 31.01.2025,„Á/mzmzq '
11431 Návrh OOP - stanovení MÚP - VP - Dr. Pohoreckého, Františkovy Lázně
Strana 1/2
<br>
<br>
<br>
Spisový znak: KSÚ 896/2023 Cheb 31.01.2023
Číslo jednací: MUCH 11431/2023
Skartační znak: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 1/2
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX (tel.: XXXXXXXXX)
krausova@cheb.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu města Františkovy Lázně,IČ: 002 53 936,Nádražní 208/5 <,>
351 01 Františkovy Lázně,podaného dne 25.01.2023 na stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,kterým je Krajské ředitelství
policie Karlovarského kraje,Územní odbor Cheb,Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-
102017/ČJ-2022-190206,ze dne 11.01.2023,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu a ustanovení §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),připravil návrh opatření obecné povahy pro:
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění stálého svislého
dopravního značení IP 12 (Vyhrazené parkoviště) + E 13 (Text nebo symbol) „LD PALACE 3x“ a
vodorovného dopravního značení 3 x V 10e (Vyhrazené parkoviště),a stálého svislého dopravního
značení IP 12 (Vyhrazené parkoviště) + E 13 (Text nebo symbol) „BELLARIA 6x“ a vodorovného
dopravního značení 6 x V 10e (Vyhrazené parkoviště),na místní komunikaci III.třídy 4c umístěné na p.p.č <.>
795/7,k.ú.Františkovy Lázně,obec Františkovy Lázně (ul.Dr.Pohoreckého) – dle přiložených grafických
situac...

Načteno

edesky.cz/d/5939186

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz