« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr uzavřít se spolkem Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 1 Lipník nad Bečvou, pobočný spolek, dodatek č.2 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor sloužících podnikání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr uzavřít se spolkem Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 1 Lipník nad Bečvou, pobočný spolek, dodatek č.2 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor sloužících podnikání
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje
<br>
záměr uzavřít dodatek č.2 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor sloužících
podnikání:
<br> - ze dne 24.02.2017 uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou,jako půjčitelem <,>
a spolkem Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.1 Lipník nad
Bečvou,pobočný spolek,IČO 70236224,se sídlem Nádražní 776/6,Lipník nad Bečvou
I-Město,751 31 Lipník nad Bečvou,jako vypůjčitelem (týkající se výpůjčky nebytových
prostor sloužících podnikání v objektu,který je součástí parc.č.st.1712/1 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú.Lipník nad Bečvou,ul.Na Zelince,Lipník nad Bečvou,jejíž
součástí je objekt budovy číslo popisné 1185),jehož předmětem je prodloužení této
smlouvy o výpůjčce nebytových prostor sloužících podnikání o dobu od 01.03.2023 do
28.02.2027 <.>
<br> - XXXX města svěřuje Odboru správy majetku pravomoc rozhodnout o uzavření výše
uvedeného dodatku č.2 smlouvy o výpůjčce předmětných nebytových prostor,přičemž
Odbor správy majetku rozhodne o uzavření tohoto dodatku smlouvy do 30 dnů ode dne
sejmutí vyhlášeného záměru z úřední desky <.>
<br>
<br> Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,Odbor správy majetku,p.Ptáčková -
tel.581 722 333 <.>
<br> Termín pro podání připomínek: nejpozději do 21.02.2023
<br> K připomínkám podaným nebo došlým na městský úřad po tomto termínu nebude brán
zřetel <.>
<br>
Záměr schválen Radou města Lipník nad Bečvou usnesením č.144/2023 – RM 7 ze dne
30.01.2023 <.>
<br>
Lipník nad Bečvou,2023-02-01
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka
<br>
<br>
Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
<br> - na pevné úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
<br> vyvěšeno 03.02.2023 sejmuto ……………… podpis………………………………… <.>
<br> - na elektronické úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
<br> vyvěšeno 03.02.2023 sejmuto ……………….podpis:……………...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz