« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/227 v ulici Volyňských Čechů v Žatci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POHL - situace 2.pdf (208.72 kB)
LEGENDA
<br> _ PRACOVNÍ mlsro č.1
<br> S [:] MOBILNÍ OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ A15 Práce :] POZEMKOVÉ HRANICE B21a Zákaz předjíždění / 6785/2 \l-,„.::—:"! —." ! LJ/ „„.- BBO Zákaz put—hodnu Příloha Č fv k Čj KRPU'-£ď--%£-ý/ú\ » <,>
<br> "*“ _.E'Š exl: "PŘEJDI NA DRUH u TRANU'.<.>.<.>
<br> A22 Jiné nebezpečí
<br> E12 Text: "VÝJ EZD VOZIDEL STAVBY" _.B28 Zákaz zastavení
<br> E12 Text: "7:00 - 18:00 hod." __ _.- _.em.!
<br> pDČG't listů.„„.<.>.-&.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.uc'.\'a'n'l1—ů'(“\'\\'\'\\\\\\
<br> AG 315/1
<br> POZNÁMKA
<br> Proš_ko|er_1ý!Eracovníářídící __ _ ' Ěravu'lžošgyůvó 'ímÍm ***/“B 1.PRACOVNÍ MÍSTO č.2 SE NACHÁZÍ NA CHODNIKU,P a _ a.' -- 4633/17 SOUBĚŽNÉM PARKOVACIM PASU A JÍZDIM PRUHU <.>
<br> um? _ "“““—=— „ _ /'
<br> m; _“ m.? & ll.-“fl wa.-———„.___ hhh—““*““— ———-__ __ __ nazg/4
<br> ] 4533/14 ]
<br> 2.PRACOVNÍ mlsro BUDE ZŘIZOVÁNO v DOBĚ OD 7:00 DO 18:00 A NEBUDE TRVAT DELE NEŽ TŘI DNY <.>
<br> 3.DOPRAVNÍ ZNAČKY mm,526 A 528 3 E13 A B21 BUDOU
<br> ““*““ lNSTALOVÁNY s TÝDENNÍM PŘEDSTIHEM <.>
<br> » 4.PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ JE NAVRŽENÉ DLE
<br> TP 66,SCHÉMATU B/4 <.>
<br> 2050 Vodící deska středová !— _ vzdálenost desek 5 m '
<br> 5.PRACOVNÍ MÍSTO č.2 SE ZŘIZUJE V TERMÍNU 4529/1 OD 1.2.2023 DO 22.12.2023 VČETNĚ.A22 Jiné nebezpečl _ E12 Text: "VÝJEZD VOZIDEL STAVBY" “""““— ——.<.> _____5 ZO4a Směrová deska levá “935 “ Stavebník: 4529/47 3% Zákaz zastavení / Město Žatec 826 Konec všech zákazů.en/w „.<.> /' náměstí Svobody 1 438 01 ŽATEC
<br> IČO: 002 65 781 DIČ: C200265781
<br> Zpracovatel dokumentace: POHL cz,a.s <.>,o.z.Roztoky & Na Pomezí 2483 252 63 ROZTOKY POI-| |,IČO: 256 06 468
<br> DIČ: CZ 25606468
<br> HIP: Odpovědný projektant: __ Erolglctant: Lubomlr Berko Ing.Kara urťák
<br> 4939 B30 Zákaz vstupu chodců [] E12 Text: "PŘEJDI NA DRUHOU STRA U"
<br> Projektant dílčí části: Vypracoval: Kontroloval: Ing.Karel Kurt'ák XXXXXXXX XXXXXXX MEK“ Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci - X.0
<br> Vybudování a vybavení městského archivu a kuž...
POHL - stiuace 1.pdf (193.92 kB)
_: S _ PRACOVNÍMISTO č.1 1 | MOBILNÍ OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ ] POZEMKOVÉ HRANICE ! / 5765/2 \! m;.:- __ & _,í/.-.: 330 Zákaz up odců Wx A15 Práce osm/_ f***—_ WEJDI NA DRU U TRANU' „395 _ [“p'i' ŠŠŠ-“la Č f.<.>.<.>.nuk kč KRPU'unw („k._._f'“ PQČet llStů:.<.>.<.>.<.>.<.>.?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> -|lullllliOHHIQOIl"""""EQJ A22 Jiné nebezpečí ' '-'
<br> E12 Text: "VÝJEZD VOZIDEL 1.=._"__
<br> POZNÁMKA
<br> 1.PRACOVNÍ MÍSTO č.1 SE NACHAzÍ NA CHODNÍKU A SOUBĚŽNÉM PARKOVACÍM PASU.NEZASAHUJE Do JÍZDNÍHO PRUHU.2.PRACOVNÍ MÍSTO BUDE TRVALE OPLOCENO MOBILNIM.PRÚHLEDNÝM OPLOCENIM VÝŠKY Do 2 m.3.PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ JE NAVRŽENÉ DLE „ - TP 66,SCHÉMATU 3/3.4.PRACOVNÍ MÍSTO č.1 SE ZŘIZUJE V TERMÍNU OD 1.2.2023 DO 22.12.2023 VČETNĚ <.>
<br> 4529/48
<br> 4533/11
<br> 4529/40
<br> 4529/4
<br> !WHI
<br> 4553/14
<br> A22 Jiné nebezpečí E12 Text: "WJEZD VOZIDEL STAVBY"
<br> 4935 lg
<br> Stavebník:
<br> Město Žatec
<br> // náměstí Svobody 1 -/ 438 01 ZATEc IČO: 002 65 781 DIČ: 0200265781
<br> B28 Zákaz zastavení
<br> 4633/10
<br> Zpracovatel dokumentace:
<br> POHL cz,a.s <.>,o.z.Roztoky Na Pomezí 2483 252 63 ROZTOKY
<br> POI-ll.IČO: 256 06 468
<br> DIČ: CZ 25606468
<br> B30 Zákaz vstupu chodců
<br> HIP: Odpovědný projektant: __ Pro aktem: XXXXXXX XXXXX Ing.XXXXX XXXXXX -—-—-__.Projektant dílčí části: Vypracoval: Kontroloval: Ing.Karel Kurt'ák XXXXXXXX XXXXXXX Projekt Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci -
<br> '“ Vybudování a vybavení městského archivu a kuželny
<br> ___—_“— ———- Část: -».______ ZOV,DIO logo/s.T— _.___________ 7052
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY “_“ — =-- _ _
<br> kR/USKÉ RBDÍTELSTVÍ POLlClE __ _ _ _ _JJ— “*“-W= “***—
<br> USTECK HO KRAJE 7095/3 7“ =.H
<br> ÚZEMNÍ ODBOR LOUNY —- ——_ <.>,<.> ) Obsah:
<br> „.DOPRAVNÍ INSPEKTO RAT LOUNY „„E— _,3 ——--—_.__H ____ Situace záboru 2222321: ;;ÍŠKĚVÍcÍho pruhu MK,Odsouhlaseno dne: ] 3 _[H- 2023 Objekt: Stupeň: Měřítko: Formát: Datum: Kaple/Copy: c.|.KHPU—,- ICJ- 040705 /'// /„70(/ A J? " & so 01 RDS 1:1000 A3 1/2023 WW ref/...
img0960.pdf (1.12 MB)
<,> S: ÚP,!.MÉ dómy/f.?] „fam „\ HWWWWWWMWWW -znmn &;)
<br> MUZHPGGIYPY? wmvsno DNE:.<.> „„.<.>.<.>.<.>
<br> MESTSKY URAD ZATEC Odbor dopravně správních agend náměstí Svobody 1,438 01 Zatec
<br> NAŠE ZN SPlS: MUZAS 419632023 NAŠE ČJ.: MUZA 5943/2ozsfoos.-u5t <.>
<br> Oprávněné úřední osoby ke spisu.referent: XXXXX XXXXXXXX,tel,XXX XXX XXX
<br> c-mail: stribrnafpf-n'iesto-zateccz vedoucí odboru: XXXX XXXXXXXX.tel.XXX XXX; XXX email: dobruskyQíjmesto-zatecsz
<br> pracovište odborur třida Obránců míru 295 DATUM: 02.02.2023
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Žatec,odbor dopravně správních agend.jako příslušný správní orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na silnici 11.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelově komunikaci.podle ustanovení Š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a ustanovení & 77 odst.5 zákona o silničním provozu,na základě návrhu společnosti (ze dne 23.01.2023) POHL cz,a.s.<.>,IČ: 256 06 468,Na Pomezí 2483,252 63 Roztoky.v řízení zastoupené na základě udělené písemné plné moci ze dne 23.01.2023 panem Miroslavem Pokorným,nar.07.11.1991,Kostelní 193,439 82 Vroutek,po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky.Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje,Dopravního inspektorátu Louny.(dále jen „Policie ČR DI Louny/“) pod č.j.: KRPUJ 0921-2/ČJ-2023-040706-1-1B ze dne 13.01.2023
<br> stanovuje z moci úřední
<br> přechodnou úpravu silničního provozu na pozemních komunikacích,na Silnici Č.11/227 V ulici Volyňských Cechů mezi okružní křižovatkou se silnicí č.11/225 (ulice Komenského alej) a místní komunikací v ulici Studentská v Žatci.v souvislosti s rekonstrukcí objektu bývalých papíren vŽatci.a to...

Načteno

edesky.cz/d/5938674

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz