« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na PK - vyhrazené parkovací místo Nad Lomnicí v Blatné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace - vyhrazené parkovací místo (342.68 kB)
Návrh na vyhrazení parkovacího stání pro držitelku průkazu ZTP a parkovacího prů-
kazu.Jedná se o krajní kolmé parkovací stání v ul.Nad Lomnicí,před bytovým do-
mem č.p.1105 v Blatné <.>
<br> Parkovací stání bude vyhrazeno pomocí vodorovné dopravní značky V 10f a svislé
dopravní značky IP 12 se symbolem 225 a s dodatkovou tabulkou E 13 s uvedením
registrační značky vozidla žadatelky: 4C26256 <.>
<br> č.p.1105
<br> Nad Lomnicí
<br> 4C26256
Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na PK - vyhrazené parkovací místo Nad Lomnicí v Blatné (233.07 kB)
*MUBLX00CMD0O*
MUBLX00CMD0O
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br> Váš dopis zn <.>
Ze dne: 11.01.2023
Spisová zn.: MUBL 852/2023/OD
Číslo jednací: MUBL 2062/2023
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: bolinova@mesto-blatna.cz
Datum: 31.01.2023
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Blatná,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanoveními § 77 odst.1
písm.c),odst.2 písm.b),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,za subsidiárního
využití části ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,v platném znění (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti,kterou dne 11.01.2023 podala paní XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX <,>
Nad Lomnicí 1105,388 01 Blatná (dále jen „žadatelka“),po předchozím písemném vyjádření
PČR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,Dopravního inspektorátu Strakonice <,>
č.j.KRPC-9279-2/ČJ-2023-020706 ze dne 20.01.2023 <,>
<br>
stanovuje
<br>
Městu Blatná / Technickým službám města Blatné,s.r.o <.>
<br>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> na místní komunikaci na pozemku parc.č.153/6,v k.ú.a městě Blatná <.>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá:
Ve vyhrazení stávajícího kolmého parkovacího stání pro osoby se zdravotním postižením
pomocí dopravního značení IP 12 (vyhrazené parkoviště se symbolem 225 – osoba na
invalidním vozíku),s dodatkovou tabulkou E 13 (s textem „4C26256“) a V 10f (vyhrazené
parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově
postiženou) v řadě kolmých parkovacích stání v ul.Nad Lomnicí ve vnitrobloku sídliště před
domem č.p.1105 <.>
<br> Vyznačení parkovacího stání bude provedeno podle situace,která je přílohou tohoto
stanovení <.>
<br>
Přechodná úprava pr...

Načteno

edesky.cz/d/5935843

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz