« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV 1/2022 o stanovení obecního systému odpad. hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)
OBEC BUBLAVA
Zastupitelstvo obce Bublava
<br>
<br>
Obecně závazná vyhláška obce Bublava
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Bublava se na svém zasedání dne 14.12.2022 usnesením č.45/2022/Z2
usneslo vydat na základě § 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o
obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):
<br>
Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Bublava a
zároveň určuje místa,ve kterých v rámci obecního systému přebírá rostlinné zbytky a zbytky
z údržby zeleně,zahrad a domácností ke zpracování na kompost v rámci komunitního
kompostování podle §65 zákona o odpadech <.>
<br>
2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1 <.>
<br>
3) V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad <,>
s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2 <.>
<br>
4) Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem.Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
<br>
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
<br>
<br>
a) Papír <,>
b) Plasty včetně PET lahví <,>
c) Sklo <,>
d) Kovy <,>
e) Nebezpečné odpady <,>
f) Objemný odpad <,>
g) Jedlé oleje a tuky <,>
h) Nápojové kartony
i) Směsný komunální odpad
<br>
<br>
<br> 1 § 61 zákona o odpa...
stáhnout soubor (.pdf)
:.<.> : - SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISÚ.<.>.<.>.O a :,<,> o
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> MINISTERSTVO VNITRA * územních samosprávných celku 33:33 ČESKÉ REPUBUKY “* a některých správních úřadů
<br>.o o o o o o o o.<.> <.>
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1 1 1 6547377
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
<br> Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s 5 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Více informací naleznete zde: https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chybyalřoznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu
<br> Vkladatel: Obec Bublava (ID DS: iwbasyt,IČO: 00259268) Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška Číslo právního předpisu: 112022
<br> Název právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Bublava o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br> Datum vydání právního předpisu: 14.12.2022
<br> Zakonné zmocnění: zákon č.541/2020 Sb <.>,o odpadech - š 59 odst.4
<br> Oblast právní úpravy: systém odpadového hospodářství
<br> Účinnost právního předpisu: 01.01.2023
<br> Datum a čas zveřejnění'právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 15.12.2022 14:48
<br> Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>
<br> x/éč ÍŽ Žď 22/
<br> Vyvěšeno dne
<br> Sejmuto dne.<.>.__„„„„„.„„„ <.>
<br> https://sbirkapp.gov.cz/ SPPR33DM6RI74OTQ Strana “: sbírkausc©mvcr.cz

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz