« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v k. ú. Knížkovice - 8248/23/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8248.pdf (2.74 MB)
i jí Beroun
<br> Město Beroun
Městský úřad
Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum:
31.01.2023
<br> Číslo jednací:
MBE/08248/2023/DOPR-
OIM
<br> Spisová značka:
00001/2023/DOPR/9
<br> Vyřizuje / telefon:
Ing.Monika Olexová/
311654333
<br> E-mail:
doprava29@muberoun.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu"),na základě žádosti od PO ELEKTROMONT Matějka,a.s <.>,se sídlem J; Šotky
445,271 01 Nové Strašecí,IČ: 25732633 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj <.>
Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního
inspektorátu,pod č.j.: KRPS-227110-2/ČJ-2022-010206 <.>
<br> stanovuje
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy
podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád")
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOKflUNIKACÍCH
<br> z důvodu realizace nového odběrného místa a jeho připojení na stávající kabelové vedení NN na
místní komunikaci před č.p.22 v k.ú.Knížkovice a s touto stavbou spojených dopravních opatření na
této místní komunikaci v úseku dle grafického vyobrazení (str.4) <.>
<br> Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatřeni
- schéma vyobrazení DIO je součástí tohoto stanovení (str.4) a v souladu s TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích <.>
<br> Komunikace: místní komunikace před č.p.22 v k.ú.Knižkovice
<br> Termín: 06.02.2023 - 06.03.2023 (Termín provedeni přechodné úpravy bude v souladu
s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání...

Načteno

edesky.cz/d/5932736

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz