« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Splašková kanalizace -Všeradice - 6666/23/ŽP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6666.pdf (3.33 MB)
iií Beroun Městský úřad Beroun Odbor životního prostředí Datum: 30.1.2023 Číslo jednací: MBE/06666/2023/ZP-MoV Spisová značka: 03049/2022/ZP/6 Vyřizuje / telefon: Ing.Vladimíra Můstlová/ 311654284 E-mail: zp15@muberoun.cz Počet listů: 3 Oznámení o zahájení řízení a upuštění od ohledání na místě a ústního jednání Městský úřad Beroun,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c a § 106 odst.l zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 25 písm.b zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích),jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst.l písm.d a 94j odst.l zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst.l písm.b zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),oznamuje 1) podle § 47 odst.l správního řádu a § 94m odst.2 stavebního zákona oznamuje všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům,že dnem 30.9.2022 na základě návrhu právnické osoby - Obec Všeradice,26726 Všeradice 18,IČO 00234001,bylo zahájeno řízení ve věci vydání společného povolení podle § 15 odst.l vodního zákona a § 94p odst.l stavebního zákona k umístění a provedení stavby - splašková kanalizace,vedené pod názvem: „Všeradice - odpad z vodojemu",umístěné na pozemcích p.č.161/2 (trvalý travní porost) a 161/3 (ostatní plocha) v k.u.Vinaříce u Suchomast,p.č.1242 (ostatní plocha),1248 (ostatní plocha),1397 (ostatní plocha) a 1404 (ostatní plocha) v k.u.Všeradice.2) podle § 46 odst.l správního řádu účastníkovi řízení,právnické osobě - Obec Všeradice,26726 Všeradice 18,IČO 00234001,že bude vedeno související řízení z moci úřední,na základě kterého dojde k rozhodnutí o upuštění od z...

Načteno

edesky.cz/d/5931480

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz