« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Základní a mateřská škola VIA BEROUN, ul. Na Dražkách, Beroun - 7192/23/VÝST

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7192.pdf (9.71 MB)
iií Beroun Městský úřad Beroun Odbor výstavby Č.j.: MBE/07192/2023ATyST-Pv Spis.zn.: 80882/2022ATÍrST Vyřizuje: lva Pecharová,tel.: 31 1 654 143,e-mait: vyst3@muberoun.cz Žadatel: Český spořfnek s.r.o <.>,IČO 04359411,Hrnčířská 642,266 01 Beroun V Berouně dne 25.1.2023 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Beroun,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle §108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 6.12.2022 podala společnost Český spořínek s.r.o <.>,IČO 04359411,Hrnčířská 642,266 01 Beroun,kterou zastupuje XXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Běchorská 2229/15,193 00 Praha (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání: l.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky 6.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu na stavbu: stavební povolení základní a mateřská škola VIA BEROUN,úl.Na Drážkách,Beroun (dále jen "stavba") na pozemku: stavební parcela číslo 2621,pozemková parcela číslo 891/8,891/10,895/3,895/7,899/2,899/5,900/3,900/7,900/17,900/18,900/21,1162/3,1170/1,2249/1,2249/2,2249/4,2251/8,2251/12,2258/1,2311/40,2311/41,2311/51,2311/52,2391/2,2392/2,6792/6,6792/8,6796,6797,6800,6801,6991/1,6991/2,6992,6991/4,6994/2,6994/4,7027 v katastrálním území Beroun.Stavba obsahuje: ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ SO 02 - Výstavba objektu SO 02.01 - Zařízení staveniště,staveništní přípojky SO 02.02 - Zapažení a výkop stavební jámy; speciální zakládání SO 02.03 - Objekt základní a mateřské školky SO 02.03.01.Konstrukční' část objektu Adresa úřadu: Husovo nám.68 266 01 Beroun-Centrum Tel.:+420 311 654111 Fax: +420311 621 242 e-mail: posta@muberoun.cz IČ: 00233129 www.mesto-beroun.cz C.j.MBE/07192/2023WYST-PV str.2 SO 02.03.02.Stavebně architektonická část objektu SO 02.03.02.01 Z...

Načteno

edesky.cz/d/5931479

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz