« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v Žatci, ul. Hájkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUZA 5318-2023.pdf (431.26 kB)
1
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽATEC
odbor dopravně správních agend
<br> náměstí Svobody čp.1,438 01 Žatec
<br>
<br>
pracoviště odboru: tř.Obránců míru čp.295
<br> Oprávněné úřední osoby ke spisu: Nabylo účinnosti dne:
referent: XXXXXXX XXXXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
e-mail: tschischkova@mesto-zatec.cz
vedoucí odboru: XXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
e-mail: dobrusky@mesto-zatec.cz
SPIS ZN.: MUZAS 41500/2022/ODSA
NAŠE ČJ.: MUZA 5318/2023/ODSA
DATUM: 30.01.2023
<br> ______________________________________________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu
<br>
Městský úřad Žatec,odbor dopravně správních agend,jako příslušný správní úřad ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na silnici II.a III <.>
třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci podle ustanovení § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanovením §
77 odst.1 písm.c) citovaného zákona a s ustanovením § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti pana
Martina Hartmana,nar.05.02.1973,trvale bytem Hájkova čp.2188,438 01 Žatec a po
předchozím souhlasném stanovisku Policie České republiky,Krajského ředitelství Policie
Ústeckého kraje,Dopravního inspektorátu Louny ze dne 18.11.2022,č.j.: KRPU-190565-2/ČJ-
2022-040706-7-IB,z moci úřední
<br>
s t a n o v u j e
<br>
místní úpravu silničního provozu na místní komunikaci v Žatci v ulici Hájkova,na
stávajícím parkovišti u panelového domu čp.2188,spočívající v umístění dopravního
značení:
<br>
<br> • č.IP 12 – Vyhrazené parkoviště,doplněné mezinárodním symbolem přístupnosti pro
vozidlo osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené s uvedením registrační
značky vozidla 4K0 3401;
<br> • doplněné vodorovným dop...

Načteno

edesky.cz/d/5931218

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz