« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Zadávací řízení - Blatná, čistírna odpadních vod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 9 - 10 ZD (118.4 MB)

Příloha č. 1 - 8 ZD (175.02 kB)
p��loha �.1-8/P��loha �.1_kryci list.doc
Příloha č.1
<br> KRYCÍ LIST
<br>
pro veřejnou zakázku
<br> „Blatná,čistírna odpadních vod“
<br> ÚČASTNÍK
<br> (obchodní firma nebo název)
<br>
<br>
<br> Sídlo
<br>
(celá adresa včetně PSČ)
<br>
<br>
<br>
<br>
Právní forma
<br>
<br>
<br>
<br>
Identifikační číslo
<br>
<br>
<br>
<br>
Daňové identifikační číslo
<br>
<br>
<br>
<br>
Účastník je malý či střední podnik
<br> ano - ne
<br>
<br>
<br> Osoba oprávněná jednat za dodavatele:
<br>
(např.statutární orgán)
<br>
<br>
<br> Tel <.>,email
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Čestné prohlášení
<br>
prohlašuji,že jsem se plně seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami a vyjasnil si se zadavatelem veškeré nejasnosti a sporná ustanovení,které by mohly mít vliv na konečnou cenu <.>
<br>
<br>
<br> ÚDAJE URČENÉ K HODNOCENÍ
<br>
NABÍDKOVÁ XXXX XXX DPH
<br>
<br>
<br> DPH XX%
<br>
<br>
<br> NABÍDKOVÁ XXXX s DPH CELKEM
<br>
<br>
<br>
<br> V…………………… <.>,dne …………………….<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………………………
<br>
Titul,jméno,příjmení,funkce
<br>
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
<br> 1
<br>
<br>
<br> p��loha �.1-8/P��loha �.2_Obchodni podminky.doc
Příloha č.2 Zadávací dokumentace
Strana 22 (celkem 23)
<br>
<br>
Návrh smlouvy o dílo
<br> PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE
<br>
(FORMULÁŘ SMLOUVY)
<br> „Blatná,čistírna odpadních vod“
<br> Zadavatel:
Město Blatná
<br> se sídlem:
T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
<br> IČO:
00250996
<br>
DIČ:
CZ 00250996
<br>
zastoupený:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX,starosta
<br> Smlouva o dílo
<br> „Blatná,čistírna odpadních vod“
<br> Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
<br>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
1.Smluvní strany
<br>
Objednatel:
<br> Město Blatná
<br> se sídlem:
<br> T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
<br> IČO:
<br> 00250996
<br> DIČ:
<br> CZ 0025...
Zadávací dokumentace (1.35 MB)
Zadávací dokumentace
<br> na veřejnou zakázku na stavební práce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle 9 55 á š 56 zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)
<br> „Blatná,čistírna odpadních vod“
<br> Zadavatel: Město Blatná
<br> se sídlem: T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná IČO: 00250996
<br> DIČ: CZ 00250996
<br> zastoupený: lng.XXXXXX XXXXXXXX,starosta
<br> Zadavatel využívá svého práva dle X 43 zákona — smluvní zastoupení zadavatele.Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek podle 5 44 zákona o XXX,že není ve střetu zájmu.Osoba zastupující zadavatele vypracovala dle požadavků zadavatele zadávací dokumentaci,včetně příloh č.1 až 8.Příloha č.9 ač.10 byla zpracována projekční kanceláří EKOEKO s.r.o <.>,Senovážné nám.1,370 01 České Budějovice.Kompletní dokumentace byla předána ke schválení zadavateli <.>
<br> Osoba zastupující zadavatele: GPL - INVEST s.r.o <.>
<br> Sídlo: Pobočka Strakonice,Považská 358,386 01 Strakonice Osoba oprávněná jednat: XXXX XXXXXX,jednatel společnosti
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXX,poradce pro zadávání veřejných zakázek Telefon: +XXX XXX XXX 892
<br> e-mail: tereza.dio |invest.cz
<br> 1.KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
<br> Kód CPV ' Popiš _ _ _ _ _ : 45252100-9 Výstavba čistíren odpadních vod | _ _
<br> : 45252200-0 Zařízení čistíren odpadních vod
<br> Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 156 133 318,07 Kč bez DPH.(slovy: jedno sto padesát šest milionů jedno sto třicet tři tisíc tři sta osmnáct korun českých sedm haléřů)
<br> 2.PREAMBULE
<br> Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků zadávacího řízení (dále jen „účastník") v rámci otevřeného nadlimitního řízení,zveřejněného na profilu zadavatele httDs://www.vhodne-uvereineni.cz/DrofiI/00250996
<br> Práva,povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem <.>
<br> 3.POPIS A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1.PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
<br> Předmětem veřejné zakázky je Zhotovení stavby „Blatná,č...

Načteno

edesky.cz/d/5931042

Meta

EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz