« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Masopust

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO - ul. Nádražní (625.62 kB)
DIO - úplná uzavírka silnice III/1739 ul.Nádražní v Blatné při konání kulturní akce „ Masopust“
<br> Použité dopravní značky a zařízení:
<br> B 1 zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
<br> Z 2 zábrana pro označení uzavírky
<br> B 28 zákaz zastavení
<br> E 13 dodatková tabulka s textem „platí 18.02.2023 od 10,00 hod.“ - tato značka bude umístěna s předstihem min.5 dní
<br> B 24a zákaz odbočování vpravo
B 24b zákaz odbočování vlevo
E 8a začátek úseku
E 8c konec úseku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
E
8
c
DIO - ul. na Příkopech (297.01 kB)
DIO - úplná uzavírka místní komunikace (ul.Na Příkopech) v Blatné,z důvodu konání
kulturní akce - Masopust
<br>
<br> Použité dopravní značky a zařízení:
<br> B 1 zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
<br> Z 2 zábrana pro označení uzavírky
<br> IP 10a slepá pozemní komunikace
<br> B 28 zákaz zastavení
<br> E 13 dodatková tabulka s textem „platí 18.02.2023 od 10,00 hod.“ - tato značka bude umístěna s předstihem min.5 dní
<br>
V
Podzám
<br> čí
<br> II/173 nám
<.> M
<br> íru
<br> H
usovo nábř <.>
<br> II
/1
<br> 73
V
<br> or
líč
<br> ko
va
<br>
<br> N
a
<br> P
ří
<br> ko
pe
<br> ch
Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Masopust (235.93 kB)
*MUBLX00CLZ9I*
MUBLX00CLZ9I
<br>
M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br> Váš dopis zn <.>
Ze dne: 09.01.2023
Spisová zn.: MUBL 641/2023/OD
Číslo jednací: MUBL 1838/2023
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: bolinova@mesto-blatna.cz
Datum: 30.01.2023
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Blatná,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanoveními § 77 odst.1
písm.c),odst.2 písm.b),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,za subsidiárního
využití části ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,v platném znění (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti,kterou dne 09.01.2023 podala a dne 13.01.2023 doplnila: Kulturní
Plantáž Blatná,IČ: 003 75 951,nám.Míru 212,388 01 Blatná (dále jen „žadatel“),po
předchozím písemném vyjádření PČR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje <,>
Dopravního inspektorátu Strakonice,č.j.KRPC-6532-2/ČJ-2023-020706 ze dne 19.01.2023 <,>
<br> stanovuje žadateli
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> na silnicích č.II/173 (ul.Tyršova),III/1739 (ul.Nádražní) a na místních komunikacích <,>
ul.Na Příkopech,V Podzámčí a Husovo nábřeží v Blatné <.>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá:
<br> - ve vyznačení úplné uzavírky silnice III/1739 (ul.Nádražní) a místní komunikace (ul.Na
Příkopech) v Blatné v následujícím rozsahu:
<br>  silnice III/1739 (ul.Nádražní) - od křižovatky se silnicí II/173 (ul.Tyršova) po č.p <.>
634 v Blatné;
<br>
Kulturní Plantáž Blatná
nám.Míru 212
388 01 Blatná
<br>
<br>
<br> Č.j.MUBL 1838/2023 -2-
<br>
<br>  místní komunikace ul.Na Příkopech - od úrovně rohu budovy č.p.212 (muzeum) za
křižovatkou se silnicí č.II/173 ( tř.J.P.Koubka a nám.Míru) po křižovatku s místní
komunika...

Načteno

edesky.cz/d/5931040

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz