« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 27.01.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: inspektor - právník v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost ve formátu pdf
Ústřední inspektorát
<br> Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
<br> ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU A ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
podle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,adresovaná generálnímu inspektorovi Drážní inspekce
<br> Údaje o žadateli:
Jméno(a),Příjmení a
Titul(y) před,za jménem:
<br> Datum narození:
(D.M.RRRR)
<br> Adresa trvalého pobytu1:
(ulice,č.p <.>,PSČ,obec <,>
stát)
<br> Adresa pro doručování
(ID datové schránky
nebo e-mail):
<br> Kontakt
(telefonní číslo)2:
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo:
inspektor – právník v oddělení Ústředního inspektorátu – OI
<br> Čestné prohlášení:
<br> pr ohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.a) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem státním
občanem ČR,resp.členského státu EU nebo státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
<br> prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.e) a § 26 odst.2 zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem
dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro výše uvedené služební místo;
prohlašuji,na základě znalosti svého zdravotního stavu,že jsem způsobilý/á k výkonu služby dle § 25 odst.1 písm.f) zákona č <.>
234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,resp.že jsem zdravotně způsobilý/á dle § 1 odst.1 písm.c) a § 2 písm.b) bod 1
vyhlášky č.101/1995 Sb <.>,kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.c) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,s odvoláním na
příslušná ustanovení § 15 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění,že jsem plně svéprávný/á,resp.že
má svéprávnost nebyla soudem omezena,a způsobilý/á k právním úkonům <.>
<br> prohlašuji,že jsem držitelem řidičského oprávnění skupiny „B“ <.>
<br> Seznam příloh žádosti:
Výpis z evidence Rejstříku trestů,který nesmí být starší 3 mě...
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
<br> INSPEKTOR – PRÁVNÍK ÚSTŘEDNÍHO INSPEKTORÁTU – OI
<br> Praha 27.ledna 2023
č.j.: 58/2023/DI-2
<br> 1.Údaje o služebním místě
Generální inspektor Drážní inspekce,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst <.>
1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
odborného rady inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci <,>
ID: 30019987,se služebním působištěm Těšnov 1163/5,110 00 Praha 1 <.>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby
 22 Legislativa a právní činnost
 51 Doprava
 27 Archivnictví a spisová služba
<br> Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou
(po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
<br> Inspektor – právník odpovídá zejména za:
 komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky
<br> a koncepce
 dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové
<br> a formální stránce
 provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností
<br> (skartační řízení)
Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci
k vyúčtování <.>
<br> 2.Údaje o složkách platu
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové
třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry
jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o plat...
Žádost ve formátu pdf
Ústřední inspektorát
<br> Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
<br> ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU A ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
podle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,adresovaná generálnímu inspektorovi Drážní inspekce
<br> Údaje o žadateli:
Jméno(a),Příjmení a
Titul(y) před,za jménem:
<br> Datum narození:
(D.M.RRRR)
<br> Adresa trvalého pobytu1:
(ulice,č.p <.>,PSČ,obec <,>
stát)
<br> Adresa pro doručování
(ID datové schránky
nebo e-mail):
<br> Kontakt
(telefonní číslo)2:
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo:
inspektor – právník v oddělení Ústředního inspektorátu – OI
<br> Čestné prohlášení:
<br> pr ohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.a) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem státním
občanem ČR,resp.členského státu EU nebo státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
<br> prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.e) a § 26 odst.2 zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem
dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro výše uvedené služební místo;
prohlašuji,na základě znalosti svého zdravotního stavu,že jsem způsobilý/á k výkonu služby dle § 25 odst.1 písm.f) zákona č <.>
234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,resp.že jsem zdravotně způsobilý/á dle § 1 odst.1 písm.c) a § 2 písm.b) bod 1
vyhlášky č.101/1995 Sb <.>,kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.c) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,s odvoláním na
příslušná ustanovení § 15 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění,že jsem plně svéprávný/á,resp.že
má svéprávnost nebyla soudem omezena,a způsobilý/á k právním úkonům <.>
<br> prohlašuji,že jsem držitelem řidičského oprávnění skupiny „B“ <.>
<br> Seznam příloh žádosti:
Výpis z evidence Rejstříku trestů,který nesmí být starší 3 mě...
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
<br> INSPEKTOR – PRÁVNÍK ÚSTŘEDNÍHO INSPEKTORÁTU – OI
<br> Praha 27.ledna 2023
č.j.: 58/2023/DI-2
<br> 1.Údaje o služebním místě
Generální inspektor Drážní inspekce,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst <.>
1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
odborného rady inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci <,>
ID: 30019987,se služebním působištěm Těšnov 1163/5,110 00 Praha 1 <.>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby
 22 Legislativa a právní činnost
 51 Doprava
 27 Archivnictví a spisová služba
<br> Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou
(po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
<br> Inspektor – právník odpovídá zejména za:
 komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky
<br> a koncepce
 dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové
<br> a formální stránce
 provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností
<br> (skartační řízení)
Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci
k vyúčtování <.>
<br> 2.Údaje o složkách platu
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové
třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry
jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o plat...
9
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...
8
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...
7
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...
6
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...
5
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...
4
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...
3
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...
2
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...
1
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...
9
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...
8
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...
7
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...
6
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...
5
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...
4
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...
3
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
Praha 27.ledna 2023
1.Údaje o služebním místě
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby  
22 Legislativa a právní činnost
51 Doprava
27 Archivnictví a spisová služba
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.dubna 2023 <.>
Inspektor – právník odpovídá zejména za:  
komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
dílčí legislativní práce,právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)
 
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 zákona o státní službě do 13.platové třídy <.>
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč <.>
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů <.>
2.2 Osobní příplatek
Osobní příplatek je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a především za jeho výkonnost <.>
Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení.Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o XXX,že ve službě dosahoval:  
dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
velmi dobrých výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13.platové třídy;
vynikajících výsledků,lze mu přiznat osobní příplatek až do...

Načteno

edesky.cz/d/5926080

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz