« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023_01_27_Veřejná vyhláška_MMB_0086953_2022
ÚMČ Brno—Tuřa ny Doručenoz 27.01.2023
<br> MČBTI0820/2023/Fis listy přílohyz druh'
<br> Magistrát města Brna
<br> “
<br> \
<br> \\
<br> \
<br> \llllllllllllllíl111111 _
<br> Odbor dopravy
<br> bc2225891739b4 srazu.; 54oo/oprMB/057s1051202212 VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXXX _ Brno XX.X.XXXX ČJ.: MMB/0086535312022 TELJE-MAIL:54217 4205/kanokova.eva©brno.cz
<br> Zn.: MMB/0578105/2022-10/45/NíKan VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšen na úřední desce Magistrátu města Brna a také územního obvodu,jehož se opatření týká,po dobu nejméně 25 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou a také za zveřejněnou.Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Brna <.>
<br> Vyvěšeno dne: 27 „BL 2023
<br> Sejmuto dne: Zj.ÚZ- 3523
<br> ŠTWUTÁRNÉ :“
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 27 _[]1_ 2GB MGSÝSŘČ Čós '
<br> Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 2 ] „UZ,ggg
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY dočasný zákaz stání na místních komunikacích
<br> Magistrát města Brna — Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic Il.a III.třídy.a místních komunikací základního komunikačního systému (dále jen ZKS) podle & 40 odst.4 písm.a) a odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném znění,(dálejen „zákon o pozemních komunikacích“) a čl.29 odst.2 písm.a) Statutu města Brna,a podle $ 124 odst.6 & ust.% 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti ze dne 22.11.2022,podané společností SIGNEX,spol.s r.o.Holzova 138,627 00 Brno,zastupující Statutární město Brno,Městskou část Brno — Tuřany'se sídlem Tuřanskě náměstí 84/1,620 00 Brno (dále také jen "navrhovateí'j,po doplnění a úpravě žádosti dne 27.1.2022 a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR.Krajského ře...

Načteno

edesky.cz/d/5926017

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz