« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí (629.62 kB)
Váš dopis: 02.12.2022
<br> Spisová značka: SZ MěÚPB 117292/2022/OŽP/Dum
<br> Číslo jednací: MeUPB 07994/2023/OŽP/Dum
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: 25.01.2023
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> E-mail: milos.dubovsky@pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 482
<br>
<br>
<br> G 2525
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br>
Výroková část
<br> Městský úřad Příbram,Odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2
písm.c) ve spojení s § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle
§ 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) a § 94j odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),ve správním řízení posoudil žádost o vydání
společného povolení (společné územní a stavební řízení) ve smyslu § 94o stavebního zákona,kterou
dne 02.12.2022 podala
<br> Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,příspěvková organizace,IČO 00066001 <,>
Zborovská 81,150 00 Praha <,>
kterou zastupuje Pontex,spol.s r.o <.>,IČO 40763439,Bezová 1658,147 00 Praha
<br> (dále jen "žadatel" nebo "stavebník"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve spojení s § 15 odst.1 vodního
zákona
<br> s c h v a l u j e z á m ě r
<br> stavby vodního díla:
<br> "II/174 Březnice,most ev.č.174-006 – PD,SO 341 – Přeložka vodovodu VaK Beroun"
<br> (dále jen "stavba") <.>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje Středočeský
Název obce Březnice
Parcelní čísla dle evidence KN (druh
pozemku) a název KÚ
<br> parc.č.2170/1 (ostatní ...

Načteno

edesky.cz/d/5925969

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz