« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 5 ze dne 16. 1. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o příspěvek_senioři_2023.docx (22.31 kB)
Obec Horoušany,IČO: 00240206
se sídlem Baumanova 12,250 82 Horoušany
<br>
Žádost o příspěvek pro seniory pro rok 2023
<br> Žadatel
<br> Jméno a příjmení
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu
<br>
<br>
v souladu s Podmínkami pro poskytování příspěvku pro seniory pro rok 2023 (dále jen „Podmínky“),s odkazem na usnesení zastupitelstva obce Horoušany č.3/5/2023 ze dne 16. 1. 2023,žádá obec Horoušany o poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 700 Kč <.>
<br> Žadatel prohlašuje,že splňuje podmínky pro poskytnutí příspěvku pro seniory podle Podmínek,s jejichž zněním se seznámil před podáním této žádosti o příspěvek <.>
<br> Žadatel prohlašuje,že finanční příspěvek využije účelně na úhradu svých životních potřeb dle své volby (např.na úhradu léků nebo potravin,na úhradu dopravy k lékaři,na úhradu lázeňského nebo rekondičního pobytu,apod.) <.>
<br> Žadatel žádá vyplatit příspěvek na bankovní účet žadatele č.účtu:
<br>
<br>
Pokud nebude vyplněno číslo účtu,má se za to,že žadatel žádá vyplacení příspěvku v hotovosti.Žadatel v takovém případě bere na vědomí,že se musí osobně dostavit na Obecní úřad Horoušany za účelem převzetí příspěvku <.>
<br> Žadatel souhlasí s tím,že obec Horoušany je oprávněna ověřit splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku,a uchovávat tuto žádost,včetně všech příloh předložených spolu s žádostí,a to pro potřeby poskytnutí příspěvku,evidenci poskytnutých příspěvků a kontrolu dodržování Podmínek,po dobu stanovenou ve Spisovém a skartačním řádu obce <.>
<br> Žadatel potvrzuje,že v žádosti uvedené údaje jsou pravdivé a úplné,a že pro rok 2023 o příspěvek dosud nežádal <.>
<br> V Horoušanech,dne ………… 2023
<br> …….……………… <.>
podpis žadatele
<br>
Žadatel potvrzuje,že od obce Horoušany převzal na základě výše uvedené žádosti,po posouzení žádosti obcí Horoušany,v hotovosti příspěvek ve výši 700 Kč <.>
<br> V Horoušanech,dne ………… 2023
…….……………… <.>
podpis žadatele
Senioři_podmínky_2023.docx (19.16 kB)
Podmínky pro poskytování příspěvku pro seniory pro rok 2023
<br> 1.Obec Horoušany má zájem podpořit finančním příspěvkem zkvalitnění života seniorů trvale žijících v obci Horoušany <.>
2.Výše příspěvku byla zastupitelstvem obce Horoušany stanovena na 700 Kč pro jednoho seniora na rok 2023 <.>
3.Finanční příspěvek mohou senioři využít účelně na úhradu svých životních potřeb dle své volby (např.na úhradu léků nebo potravin,na úhradu dopravy k lékaři,na úhradu lázeňského nebo rekondičního pobytu,apod.) <.>
4.Žadatelem o příspěvek může být pouze fyzická osoba trvale žijící v obci Horoušany,která:
a) nejpozději v roce 2023 dovrší 65 let svého života <,>
b) má trvalý pobyt v obci Horoušany nejméně od 31.12.2022 včetně do dne podání žádosti o příspěvek <,>
c) nejpozději do 31.3.2023 splnila všechny své závazky vůči obci Horoušany (např.uhradila místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,místní poplatek ze psů,místní poplatek za užívání veřejného prostranství) <.>
5.Žádost o příspěvek se podává v úředních hodinách na Obecním úřadu Horoušany výhradně na formuláři žádosti o příspěvek,který je k dispozici na Obecním úřadu Horoušany a na internetových stránkách obce www.horousany.cz
6.Žádost o příspěvek lze podat pouze v období od 1.3.2023 do 31.10.2023 osobně nebo poštou.V případě doručení žádosti o příspěvek poštou je vyžadováno úřední ověření podpisu žadatele <.>
7.Po posouzení splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku bude příspěvek zpravidla do 30ti dnů od podání žádosti o příspěvek vyplacen bankovním převodem na číslo účtu žadatele uvedené v žádosti nebo v hotovosti v úředních hodinách Obecního úřadu Horoušany.V případě hotovostní výplaty příspěvku se musí žadatel dostavit osobně (zastoupení nebude akceptováno).Převzetí příspěvku v hotovosti žadatel potvrdí <.>
8.O splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku rozhoduje s konečnou platností starosta obce Horoušany <.>
9.Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.Záměna příspěvku za jakékoli jiné plnění ...
Zapis_5_20230116_AV.docx (54.52 kB)
Obec Horoušany
Zastupitelstvo obce Horoušany
Zápis č.5/2023
ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany
konaného dne 16.1.2023
v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 19:00 do 20:15 <.>
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Přítomno 9 členů zastupitelstva: XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing. Karel Petr,Mgr.XXX XXXXXXX,XXXX XXXXX,Bc.XXXXX XXXX a Ing. Petra Šenkapoulová <.>
Průběh zasedání zastupitelstva
1.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhla určit zapisovatelkou Ing.Petru Šenkapoulovou a ověřovateli zápisu Mgr.Marka Bozenharda a Mgr.Evu Petrovou <.>
Program zasedání zastupitelstva
1.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
2.Veřejná zakázka malého rozsahu „Skatepark Horoušany“
3.Příspěvek pro občany obce Horoušany (seniory) s trvalým pobytem v obci (na služby nebo nákup léků apod.)
4.Příprava nového územního plánu
5.Plán údržby vodovodu a kanalizace na rok 2023
6.Elektronická úřední deska
7.Organizace obecního plesu
8.Různé
a) Usazení nových košů na psí exkrementy
b) Dopravní zrcadlo k výjezdu z ulice Do Polí na ulici Průběžná
Starostka navrhla hlasovat o přijetí usnesení č.1/5/2023 <.>
Usnesení č.1/5/2023 zastupitelstva obce Horoušany:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva a určuje zapisovatelkou zápisu Ing.Petru Šenkapoulovou a ověřovateli zápisu Mgr.Marka Bozenharda a Mgr.Evu Petrovou <.>
Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně
Usnesení č.1/5/2023 bylo schváleno <.>
2.Veřejná zakázka malého rozsahu „Skatepark Horoušany“
Místostarostka předložila zastupitelstvu ke schválení dokumen...

Načteno

edesky.cz/d/5919173

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby   Jednání zastupitelstva   Volby   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz