« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Zvláštní způsoby hlasování - důležité informace - volba prezidenta ČR 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)
Ročník 2022
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 185 Rozeslána dne 16.prosince 2022 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 411.Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
<br>
<br> 411
<br> ZÁKON
<br> ze dne 1.prosince 2022
<br> o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ
VE VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY
<br> V ROCE 2023
<br> HLAVA I
<br> OBECNÁ USTANOVENÍ
<br> § 1
<br> Předmět úpravy
<br> Tento zákon upravuje podmínky výkonu vo-
lebního práva na území České republiky u osob
omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany
veřejného zdraví1) před onemocněním covid-19
(dále jen „onemocnění“) a dalších osob podle tohoto
zákona ve volbě prezidenta republiky (dále jen
„volba prezidenta“),která se uskuteční ve dnech
13.a 14.ledna 2023 a ve dnech 27.a 28.ledna
2023,bude-li se konat druhé kolo volby prezidenta <,>
a podmínky výkonu práva těchto osob hlasovat
v místním nebo krajském referendu konaném v sou-
běhu s volbou prezidenta prostřednictvím zvláštních
způsobů hlasování.Tento zákon dále upravuje
zvláštní pravidla správy volby prezidenta a zjišťování
výsledku volby prezidenta <.>
<br> § 2
<br> Vymezení pojmů
<br> Pro účely tohoto zákona se rozumí
<br> a) karanténou nebo izolací karanténa nebo izolace
nařízená podle zákona upravujícího ochranu ve-
řejného zdraví1) z důvodu ochrany veřejného
zdraví před onemocněním <,>
<br> b) pobytovým zařízením zařízení sociálních slu-
<br> žeb,které poskytuje pobytové služby,školské
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy,věznice,vazební věznice <,>
ústav pro výkon zabezpečovací detence a zdra-
votnické zařízení poskytovatele lůžkové péče <,>
<br> c) uzavřením pobytového zařízení uzavření poby-
tového zařízení podle zákona upravujícího
ochranu veřejného zdraví z důvodu ochrany ve-
řejného zdraví před onemocněním <,>
<br> d) volebním stanoviště...
stáhnout soubor (.pdf)
Jste v izolaci (případně karanténě) kvůli
<br> COVID-19?
<br> Řiďte se pokyny volební komise <.>
<br> Nevystupujte z vozidla – komunikujte přes stažené okénko <.>
<br> Ochranu úst a nosu doporučujeme mít po celou dobu hlasování a
<br> sundejte ji XXX na pokyn volební komise <.>
<br> Komise ověří Vaši totožnost a skutečnost,že jste v izolaci
<br> (karanténě) <.>
<br> Obdržíte volební dokumentaci a poodjedete k volební schránce <.>
<br> ZJISTĚTE ADRESU SVÉHO VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ
<br> Adresu zjistíte na webové stránce svého kraje nebo prostřednictvím webu Ministerstva vnitra <.>
<br> (můžete použít i QR kód níže) <.>
<br> ZPŮSOB VOLBY
<br> Volit můžete pouze z motorového vozidla na stanovišti (drive-in) v okrese,kde
<br> máte trvalý pobyt a v Praze na jednom z pěti volebních stanovišť,nebo s voličským
<br> průkazem na kterémkoliv volebním stanovišti,a to v I.kole ve středu 11.ledna 2023
<br> od 8.00 hodin do 17.00 hodin.V případě konání II.kola lze volit ve středu 25.ledna
<br> 2023 od 8.00 hodin do 17.00 hodin <.>
<br> Před uzavřením volebního stanoviště umožní komise odhlasovat těm,kteří v 17 hodin čekají na
<br> hlasování před volebním stanovištěm <.>
<br> CO S SEBOU?
<br> S sebou si vezměte občanský průkaz (případně cestovní pas),voličský průkaz (pokud Vám byl
<br> vydán) a doklad o nařízené izolaci (karanténě) <.>
<br> Dokladem (potvrzením) o nařízené izolaci (karanténě) může být zejména:
<br>  rozhodnutí krajské hygienické stanice;
<br>  potvrzení vydané lékařem;
<br>  listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19;
<br>  vyplněné a podepsané čestné prohlášení <.>
<br> Více informací na
<br> www.mvcr.cz/volby
stáhnout soubor (.pdf)
Jak volit v pobytovém zařízení uzavřeném
<br> z důvodu COVID-19?
<br> Řiďte se pokyny volební komise <.>
<br> Doporučujeme mít ochranu úst a nosu po celou dobu hlasování a
<br> sundejte ji XXX na pokyn volební komise <.>
<br> Komise ověří Vaši totožnost <.>
<br> Obdržíte volební dokumentaci a v tajnosti odhlasujete <.>
<br> Vhodíte obálku do přenosné volební schránky <.>
<br> Ve volbě prezidenta můžete hlasovat,jste-li:
<br>  voličem a využíváte pobytové služby uzavřeného pobytového zařízení;
<br>  voličem,v uzavřeném pobytovém zařízení pracujete a nacházíte se v něm
<br> v době,kdy v tomto zařízení hlasování probíhá <.>
<br>
<br> Kdy přijde speciální volební komise?
<br> V I.kole se do pobytového zařízení dostaví speciální komise
<br> ve čtvrtek 12.ledna mezi 8.a 22.hodinou nebo v pátek
<br> 13.ledna mezi 8.a 18.hodinou <.>
<br> V případě konání II.kola se do pobytového zařízení dostaví speciální komise
<br> ve čtvrtek 26.ledna mezi 8.a 22.hodinou nebo v pátek 27.ledna mezi 8.a 18 <.>
<br> hodinou <.>
<br> O konkrétním čase hlasování Vás informují zaměstnanci pobytového zařízení <.>
<br> Co si připravit?
<br> Přichystejte si občanský průkaz (případně cestovní pas) <.>
<br> Připravte si voličský průkaz (pokud Vám byl vydán) <.>
<br>
<br> Více informací na
<br> www.mvcr.cz/volby
stáhnout soubor (.pdf)
Jste v izolaci (případně karanténě) kvůli COVID-19
<br> a nemohli jste odvolit na stanovišti drive-in?
<br> Můžete volit do zvláštní volební schránky <.>
<br> Řiďte se pokyny volební komise <.>
<br> Doporučujeme mít nasazenou ochranu úst a nosu po celou dobu
<br> hlasování a sundejte ji XXX na pokyn volební komise <.>
<br> Komise ověří Vaši totožnost a skutečnost,že jste v izolaci
<br> (karanténě) <.>
<br> Obdržíte volební dokumentaci a v tajnosti odhlasujete <.>
<br> NAHLASTE SE KRAJSKÉMU ÚŘADU,V JEHOŽ KRAJI POBÝVÁTE
<br> Pro I.kolo se telefonicky nahlaste nejpozději do XXXXXXX XX.ledna do XX.XX hodin <.>
<br> Telefonní číslo najdete na internetových stránkách krajského úřadu nejpozději 3.ledna 2023 <.>
<br> V případě konání II.kola se telefonicky nahlaste nejpozději do XXXXXXX XX.ledna do XX.XX hodin <.>
<br> Telefonní číslo opět naleznete na internetových stránkách krajského úřadu <.>
<br> Sdělíte své jméno,příjmení,datum narození,adresu a okres trvalého pobytu <,>
<br> adresu místa,kde chcete odhlasovat,a telefonní číslo <.>
<br> PŘÍCHOD ZVLÁŠTNÍ VOLEBNÍ KOMISE
<br> Komise pro hlasování se může v I.kole dostavit v pátek 13.ledna mezi 8.a
<br> 22.hodinou nebo v sobotu 14.ledna mezi 8.a 14.hodinou <.>
<br> V případě konání II.kola se může dostavit v pátek 27.ledna mezi 8.a 22.hodinou nebo v sobotu
<br> 28.ledna mezi 8.a 14.hodinou <.>
<br>
<br> Přichystejte si občanský průkaz (případně cestovní pas),voličský průkaz (pokud Vám byl
<br> vydán) a doklad o nařízené izolaci (karanténě) <.>
<br> Dokladem (potvrzením) o nařízené izolaci (karanténě) může být zejména:
<br>  rozhodnutí krajské hygienické stanice;
<br>  potvrzení vydané lékařem;
<br>  listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19;
<br>  vyplněné a podepsané čestné prohlášení <.>
<br> Komise se dostaví do místa,kde pobýváte v izolaci (karanténě),a kontaktuje Vás <.>
<br> Konkrétní místo hlasování (v bytě u voliče,na chodbě před bytem nebo venku před domem) je
<br> na doml...
stáhnout soubor (.pdf)
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
<br>
<br>
Sídlo: Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
<br> tel.: +420 354 222 300,http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz,datová schránka: siqbxt2
<br> Informace k hlasování u volebního stanoviště
<br> (drive-in)
I.kolo volby prezidenta republiky
<br>
<br> U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič,který má adresu místa trvalého pobytu na území <,>
<br> pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno,a oprávněný volič,kterému byl vydán voličský průkaz <.>
<br>
<br> Pro území každého okresu v Karlovarském kraji budou zřízena tato volební stanoviště:
<br>
<br> pro okres Karlovy Vary: areál Krajského úřadu Karlovarského kraje,Závodní 353/88 <,>
<br> Karlovy Vary – Dvory,PSČ 360 06
<br> GPS:50.2185208N,12.8239583E
<br>
<br> pro okres Sokolov: areál Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,p.o.<,>
<br> Chebská 282,Sokolov,PSČ 356 01
<br> GPS: 50.1621697N,12.6231164E
<br>
pro okres Cheb: areál Nemocnice Cheb,K Nemocnici 1204/17,Cheb,PSČ 350 02
<br> GPS: 50.0699083N,12.3669444E
<br>
<br> Hlasovat u volebního stanoviště lze v průběhu dne 11.ledna 2023 v době od 8 do 17 hodin,a to výlučně
<br> ze silničního motorového vozidla,kterým se k volebnímu stanovišti oprávněný volič dostaví.Před
<br> uzavřením volebního stanoviště umožní komise pro hlasování hlasovat oprávněným voličům,kteří
<br> v 17 hodin čekají na hlasování před volebním stanovištěm.Z jednoho silničního motorového vozidla
<br> může hlasovat více oprávněných voličů <.>
<br>
<br> Při příjezdu k volebnímu stanovišti a odjezdu od něj se řidič silničního motorového vozidla řídí pokyny
<br> komise pro hlasování a příslušníků Policie České republiky dohlížejících na provoz u volebního
<br> stanoviště <.>
<br>
<br> Oprávněný volič prokazuje komisi pro hlasování státní občanství,totožnost,věk a adresu místa trvalého
<br> pobytu předložením o...
stáhnout soubor (.pdf)
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
<br>
<br>
Sídlo: Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
<br> tel.: +420 354 222 300,http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz,datová schránka: siqbxt2
<br> Informace k hlasování
<br> do zvláštní přenosné volební schránky
I.kolo volby prezidenta republiky
<br>
Státní občan České republiky,který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a zároveň ke
dni,kdy lze hlasovat zvláštním způsobem hlasování,je evidován jako osoba v karanténě nebo izolaci
nařízené podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví1,může požádat Krajský úřad
Karlovarského kraje o možnost hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky <.>
<br> Požádat o zajištění hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze pouze telefonicky od data
09.01.2023 v pracovních dnech v úředních hodinách a dne 12.01.2023 až do 20 hodin <.>
<br> Úřední hodiny Krajského úřadu Karlovarského kraje:
Pondělí 8 – 17 hodin
Úterý 8 – 15 hodin
Středa 8 – 17 hodin
Čtvrtek 8 – 15 hodin
Pátek 8 – 14 hodin
<br> Kontakty pro žádost o zajištění hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:
<br> Jméno a příjmení kontaktní osoby Pevná linka Mobilní telefon
<br> Bc.XXXXXX XXXX XXX XXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXX
XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX
<br>
Při podávání žádosti oprávněný volič telefonicky sdělí své jméno a příjmení,datum narození,adresu
a okres místa trvalého pobytu,adresu místa,kde pobývá na území Karlovarského kraje <,>
<br> a telefonní číslo <.>
<br>
Průběh hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
<br> Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky probíhá od 8 do 22 hodin prvního dne voleb
(13.01.2023) a od 8 do 14 hodin druhého dne voleb (14.01.2023).Krajský úřad může dobu pro
hlasování do zvláštní přenosné volební schránky ve druhém dni volby prezidenta prodloužit,a to nejdéle
o 3 hodiny <.>
<br> Komise pro hlasování poté,co se d...

Načteno

edesky.cz/d/5901716

Meta

Rozpočet   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz