« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Schválený závěrečný účet Svazku obcí Úvalsko za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účeet 2021.pdf (120.79 kB)
Licence: D4BY strana 1 / 6 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br> Svazek obcí Úvalsko 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 63113490
<br> název Svazek obcí Úvalsko 
<br> ulice, č.p.Pražská 276
<br> obec Úvaly
<br> PSČ, pošta 25082
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 281091523
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.16.05.2022 9h56m34s
<br>
<br> Licence: D4BY strana 2 / 6 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy      
<br> Nedaňové příjmy 500,00  250 500,00  250 137,85 
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery 500 000,00  750 000,00  751 550,00 
<br> Příjmy celkem 500 500,00  1 000 500,00  1 001 687,85 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí   250 000,00  250 008,00 
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku   250 000,00  250 008,00 
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00  500,00  129,85 
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 500,00  500,00  129,85 
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.500,00  250 500,00  250 137,85 
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) ...
VZZ 12-2021.pdf (36.27 kB)
Licence:D4BY ****** G I N I S E x p r e s s - U C R ****** UCRGUVUA 01012021
Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 16.05.2022 9h34m50s Strana: 1
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2021
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> I Č O :63113490
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Svazek obcí Úvalsko
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ ODBODÍ
Číslo Syntetický Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
položky Název položky účet 1 2 3 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.NÁKLADY CELKEM 1.465.894,56 1.711.587,55
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I.Náklady z činnosti 1.462.123,91 1.705.245,52
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 1.456,00
2.Spotřeba energie 502
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.Prodané zboží 504
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.Aktivace oběžného majetku 507
7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.Opravy a udržování 511 269.568,00
9.Cestovné 512
10.Náklady na reprezentaci 513
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.Ostatní služby 518 33.086,50 8.096,11
13.Mzdové náklady 521 120.000,00 120.000,00
14.Zákonné sociální pojištění 524
15.Jiné sociální pojištění 525
16.Zákonné sociální náklady 527
17.Jiné sociální náklady 528
18.Daň silniční 531
19.Daň z nemovitostí 532 398,00 398,00
20.Jiné daně a poplatky 538
22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
23.Jiné pokuty a penále 542
24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
25.Prodaný materiál 544
26.XXXXX a škody XXX
XX.Tvorba fondů XXX
28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1.307.183,41 1.307.183,41
29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31.Prodané pozemky 554
32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
33.Tvorba a zúč...
Rozvaha 12-2021.pdf (39.25 kB)
Licence:D4BY ****** G I N I S E x p r e s s - U C R ****** UCRGURUA 01012021
Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 16.05.2022 9h23m31s Strana: 1
<br> ROZVAHA za období : 12/2021
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> I Č O :63113490
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Svazek obcí Úvalsko
<br> Období běžné Období běžné Období běžné
Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ
položky Název položky účet 1 2 3 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTIVA CELKEM 75.340.843,42 15.751.646,73 59.589.196,69 60.053.403,40
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.STÁLÁ AKTIVA 74.359.938,42 15.751.646,73 58.608.291,69 59.304.425,10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I.Dlouhodobý nehmotný majetek
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II.Dlouhodobý hmotný majetek 74.359.938,42 15.751.646,73 58.608.291,69 59.304.425,10
1.Pozemky 031 2.531.785,00 2.531.785,00 2.531.785,00
2.Kulturní předměty 032
3.Stavby 021 65.200.170,31 15.726.063,73 49.474.106,58 50.781.289,99
4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 159.000,00 159.000,00 159.000,00
5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 25.583,00 25.583,00
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8.Nedokončen...
Příloha 12-2021.pdf (42.61 kB)
Licence:D4BY ****** G I N I S E x p r e s s - U C R ****** UCRGUPXA 01012021
Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 16.05.2022 9h35m26s Strana: 1
<br> PŘÍLOHA za období : 12/2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
I Č O :63113490
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Svazek obcí Úvalsko
<br> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br> Licence:D4BY ****** G I N I S E x p r e s s - U C R ****** UCRGUPXA 01012021
Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 16.05.2022 9h35m26s Strana: 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
polož...
FIN 2-2021.pdf (81.98 kB)
Licence: D4BY ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012021
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.05.2022 Čas zpracování: 9h36m11s Strana: 1
IČO: 63113490
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
<br> sestavený k 12/2021
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Svazek obcí Úvalsko
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 500.000,00 750.000,00 751.550,00 150,31 100,21
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0000 Bez ODPA 500.000,00 750.000,00 751.550,00 150,31 100,21
<br> 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 2310 Pitná voda
<br> 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich 250.000,00 250.008,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 250.000,00 250.008,00 ******* 100,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 129,85 25,97 25,97
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 500,00 500,00 129,85 25,97 25,97
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 500.500,00 1.000.500,00 1.001.687,85 200,14 100,12
<br>
<br> Licence: D4BY ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012021
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.05.2022 Čas zpracování: 9h36m11s Strana: 2
IČO: 63113490
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený rozpočet Rozpočet ...
DSO Úvalsko 2021.pdf (207.84 kB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5 Čj.: 002496/2022/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_023352/2021/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVAZEK OBCÍ "ÚVALSKO" IČ: 63113490 za rok 2021 Přezkoumání hospodaření Svazek obcí "Úvalsko" za rok 2021 bylo zahájeno dne 26.07.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ▪ 16.12.2021 ▪ 09.02.2022 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád).Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021 Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Pražská 276 250 82 Úvaly Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX - kontrolorka: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Zástupci DSO: Mgr.XXXX XXXXXXX - předseda XXXXX XXXXXXX - hlavní účetní X Pověření k přezkoumání podle § X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK.Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,- finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,- peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,- finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnu...

Načteno

edesky.cz/d/5869178

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz