« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/2141; č.j. MUCH 121980/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
DZ vadíci čára V4
<br> plocha cca 130 m2 očami VIS
<br> minn
<br> :.F <.>
MUCH 121980/2022 - KSÚS KK_V4 a V13 na silnici III/2141
Strana 1/3
<br>
<br>
<br>
<br> Spisový znak: KSÚ 7230/2022 Cheb 6.prosince 2022
Číslo jednací: MUCH 121980/2022
<br> Skartační znak.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje/linka: Petra Šmídová/521
smidova@cheb.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní úřad ve věcech provozu
na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,příspěvkové organizace,IČ: 709 47 023,Chebská 282,356 01 Sokolov <,>
a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,kterým je Dopravní inspektorát PČR
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,ze dne 12.10.2022 pod č.j.: KRPK-85320/ČJ-2022-190206 <,>
v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích spočívající v:
<br> 1.instalaci vodorovné dopravní značky V 4 „Vodicí čára“ na silnici III.třídy č.2141 (dále jen „silnice
<br> III/2141“) umístěné na p.p.č.2415/2,k.ú.Cheb,obec Cheb,oboustranně v úseku km provozního
staničení 1,804 – 3,245;
<br> 2.instalaci vodorovné dopravní značky V 13 „Šikmé rovnoběžné čáry“ na ploše cca 130 m2
<br> pozemku č.2623/5,k.ú.Cheb,obec Cheb,podél silnice III/2141 v úseku km provozního staničení cca
1,804 – 1,850 ohraničené šesti směrovými sloupky Z 11h „Směrový sloupek zelený kulatý –
baliseta“ <.>
<br>
Důvod: vyznačení okraje vozovky silnice III/2141 a zajištění rozhledových poměrů nájezdu na silnici III/2141
<br> z křižovatky silnic III/2141 a III/2143
<br> Te...

Načteno

edesky.cz/d/5820867

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz