« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Smlouva o poskytnutí fin. daru mezi Obcí Valašská Senice a Obcí Francova Lhota

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí finančního daru
Smlouva o poskytnutí finančního daru
<br> kterou níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s Š 2055 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník uzavírají následující smluvní strany:
<br> 1.Obec Valašská Senice Valašská Senice 145,PSČ 756 14 IČO: 00635774 zastoupena starostou obce Pavlem Novosádem
<br> — dále též jako „dárkyně“
<br> 2.Obec Francova Lhota Francova Lhota 325,PSČ 756 14 IČO: 00303755 zastoupena starostou obce Miroslavem Brlicou
<br> - dále též jako „obdarovaná“
<br> takto:
<br> l.Obec Valašská Senice má z titulu svobodné a vážně vůle zájem podpořit obec Francova Lhota v souvislosti se zhotovením povrchu komunikace vedoucí ke kostelu sv.Štěpána ve Francově Lhotě,kdy tento kostel je využíván také obyvateli Valašské Senice.Uvedená komunikace se nachází na pozemku p.č.4821/4 zapsaném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,Katastrální pracoviště Vsetín,na LV č.10001,pro obec a k.ú.Francova Lhota <.>
<br> ".Dárkyně se touto smlouvou zavazuje obdarované bezplatně převést dojejího vlastnictvíčástku 50.000,— Kč,slovy: padesát tisíc korun českých (dále jen „finanční dar"),a to za účelem zhotovení povrchu místní komunikace nacházející se na pozemku specifikovaném v čl.| této smlouvy <.>
<br> Obdarovaná podpisem této smlouvy potvrzuje,že finanční dar přijímá <.>
<br> Dárkyně se zavazuje uhradit finanční dar specifikovaný výše bezhotovostním převodem na bankovní účet obdarované vedený u ČSOB,č.ú.: 210383089/0300,a to do 10 dnů od podpisu této smlouvy <.>
<br> Podmínkou poskytnutí daru specifikovaného včl.|.a II.této smlouvy je zhotovení povrchu komunikace specifikované v čl.|.této smlouvy <.>
<br> Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami <.>
<br> Smluvní strany prohlašují,že tato smlouva byla sepsána dle jejich vážné,svobodné a pravé vůle,bez jakéhokoliv nátlaku či tísně,což svými podpisy na této listině stvrzují <.>
<br> Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech,které si smluvní strany rozdělí paritně <.>
<br> Ve smyslu us...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz