« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení v Dolním Újezdě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení v Dolním Újezdě.pdf
__.un „“o'ouo“
<br> „_.g <.>
<br> u ' ':.<.> u.; n c- o o o o ': &';-
<br> (,a Na :: n a o 9 n á " "f
<br>.; é <.>,g “& f.\\ n' ' ll " '.I :| V " lili!.\ _o u“ u“ a " <,>
<br> 11—555:-
<br> \;
<br> má
<br> Na
<br> „ mez—Wong;
<br> 1-2.4m %?a (.<.> q;
<br> mn.-pakma fu.-m;— CĚ ——2>/ Ptal—rámů 3: taký—wm „V
<br> gat—49
<br> JCČi LIPNI
<br> for/24523
<br> ( <.>
<br> \?QLQ4; MLO wap/"" z.;—zu; 2.12.ani
<br> 0 ID
<br> č.7.„__ mo/ verz gyga/aaa;
<br> přípojka Nh
<br> " naggiovan sloup NN
<br> 10,63843" /
<br> „! ! 2
<br> neprulezdnaÁasta osazení zábran.dva slo „pl-cy ! v R = 0 /
<br>.<.>.<.>.<.>
Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení v Dolním Újezdě.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/19275/2022/3705
<br> Naše čj.: MU/25537/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 02.12.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu č.50/2022
<br>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu
na pozemních komunikacích“),na základě návrhu obce Dolní Újezd,IČO 006 36 223,Dolní Újezd
155,751 23 Dolní Újezd,zastoupenou na základě plné moci spol.PB SCOM s.r.o <.>,IČO 253 97 087 <,>
Radniční 28,753 01 Hranice,ze dne 08.09.2022,v souladu s ust.§ 172 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává
<br>
stanovení místní úpravy provozu
<br> na stávající účelové komunikaci
a nově budované pozemní komunikaci
<br> v obci Dolní Újezd <.>
<br>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle ust.§ 124 odst.6 zákona o provozu na pozemních komunikacích,po předchozím
stanovisku dotčeného orgánu,tj.Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje,Územního odboru Přerov,Dopravního inspektorátu Přerov ze dne 12.09.2022 pod čj.KRPM-
128624-4/ČJ-2022-140806
<br>
s t a n o v í
<br>
ve smyslu ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemn...

Načteno

edesky.cz/d/5817631

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz