« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Zápis zastupitelstva č.2 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 1. prosince 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zm-c.-2-ze-dne-01.12.2022.pdf
Z á p i s č.2
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice,konaného dne
<br> 1.prosince 2022 od 18.00 hod.v zasedací místnosti radnice městyse Bernartice <.>
<br>
<br> Přítomní: Mgr.XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXX ml.<,>
<br> XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXX,XXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX,JUDr <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXXXXXXXX XXXX,Ing.XXXX XXXXXX <,>
<br>
<br>
<br> X.Zahájení
<br>
<br> Starosta na úvod seznámil s podmínkami,za kterých je možné konat zasedání zastupitelstva
<br> městyse.Poté přivítal přítomné zastupitele a hosty a s konstatováním,že je přítomno 15 členů <,>
<br> čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné,jmenoval zapisovatele zápisu Irenu Třískovou a
<br> ověřovatele zápisu Bc.Josefa Hrádka a XXXXXXXX Fuku <.>
<br>
<br> Hlasování: Schváleno XX hlasy všech přítomných <.>
<br>
<br> Schválení programu
<br> Starosta seznámil všechny přítomné s programem zasedání <.>
<br>
<br> 1.Zahájení a schválení programu <.>
<br> 2.Zpráva o činnosti rady městyse Bernartice od 12.09.2022 <.>
<br> 3.Projednat a schválit koupi lesního pozemku parc.č.542 v k.ú.Zběšice <.>
<br> 4.Projednat a schválit záměr směny pozemku parc.č.615/5 v k.ú,Zběšice za pozemek parc.č <.>
<br> 30/2 v k.ú.Zběšice <.>
<br> 5.Projednat a schválit stanovení ceny vodného a stočného na rok 2023 <.>
<br> 6.Projednat a schválit uplatnění opce na prodloužení Smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro
<br> veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku v obci za účelem jeho správy a
<br> provozování,s provozovatelem spol.Čevak a.s.<.>
<br> 7.Projednat rozpočtové opatření č.13/2022 a 14/2022 <.>
<br> 8.Projednat a schválit rozpočtové opatření č.15/2022 <.>
<br> 9.Projednat žádost obyvatel Srlína o provázání funkčního období osadních výborů s funkčním
<br> obdobím zastupitelstva městyse Bernartice <.>
<br> 10.Diskuse <.>
<br> 11.Závěr - usnesení
<br>
<br> Doplňující body:
<br> DB č.1 projednání rozpočtového opatření ...

Načteno

edesky.cz/d/5816448

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz