« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Žádost o stanovení přechod.úpravy pr - MK Kaplického - MŠ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[72.76 kB]00206B6C0B5C221206092648.pdf
<.> '.<.> _ 4/ _ : 1.i NÁVRH o|o - PŘÍL_0HA |; ČJ.KRP|__-2_a529 _ ' NOVY ROZSAH ZARÍZENI STAVENlSTE \! DÉLCE MS
<br> USAZENÍ SESTAVUU K VYKLIZENÍ STÁNÍ \: PŘEDSTIHU
<br> VIÁÍIÍX Kompietni služby v oblasti dopravniho značení % -
<br> Policie České republiky,jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust.525/1 z.č.13/19975b.a 577/2b z.č.361/20005b.s předloženým návrhem souhlasí,neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.Odsouhlaseno dne 29.4.2022 pod č.j.KRPL—24529—5/ČJ-2022- 80506-02 za podmínky dodržení zejména vyhl.č.294/20155b.a Technických
<br> ' podmínek č.66 (včetně výstražného osvětlen') <.>
<br> Stanovisko nelze užít samostatně.Sloužijako podklad pro silniční správní úřad.Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost,pozbývá stanovisko platnosti <.>
<br> Mgr.Pavel Ceně
<br> Dlghž! podepsal
<br> Mg.Povel Cena Datum: 20229419 05:04:31 HIZ'OO'
[640.91 kB]22-250533.pdf
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravy
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
Čj.: MML250533/22-OD/Pod/145
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 255924/22
<br> Bc.Zdeňka Podhůrská
<br> 485 243 834
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 02.12.2022
<br>
počet listů: 1 počet příloh: 1 počet listů příloh: 1
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravy (dále jen „Magistrát města Liberec“),podle ust.§ 61 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
<br> provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání návrhu
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci / silnici s dotčenými orgány (v souladu s ust <.>
<br> § 77,odst.3 zákona o silničním provozu) jako příslušný správní úřad podle ust.§ 124,odst.6 zákona o
<br> silničním provozu,za použití ust.§ 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.§ 77,odst.1,písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v ulici Kaplického (dále jen
<br> „pozemní komunikace“),v rozsahu podle přílohy
<br> na návrh právnické osoby,kterou je subjekt:
<br> Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o <.>,IČO 27086054,Na Pískách č.p.596,276 01 Mělník 1 <,>
<br> kterou zastupuje VIATEX,spol.s r.o <.>,IČO: 62740539,Belgická 4855,466 05 Jablonec nad Nisou (dále
<br> jen „navrhovatel“)
<br> v termínu: od 01.01.2023 do 31.05.2023
<br> v rámci akce: zařízení staveniště v ulici Kaplického p.p.č.490/1 kú Doubí u Liberce – „Navýšení kapacit
<br> MŠ Malínek v Liberci
<br>
<br> Podmínky:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle vyjádření dotčeného orgánu,kterým je Policie
České republiky,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,Územní odbor Liberec,dopravní
<br> insp...

Načteno

edesky.cz/d/5815550

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz